PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 237–245
Article title

The organisation of early childhood developmental support in Poland – the case of Cieszyn and Oświęcim

Content
Title variants
PL
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce – na przykładzie Cieszyna i Oświęcimia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The aim of the study was to learn about the way in which early childhood developmental support is organised in the local environment. Material and methods: The research was conducted in two county towns among the employees of institutions organising and conducting early childhood developmental support. Results: Different systems of organising early childhood developmental support have been developed in the evaluated towns. In Oświęcim, all the activities (from providing expert opinions, through information campaigns and classes for children, to workshops for parents) are carried out by the Psychological and Pedagogical Counselling Centre. The early support in Cieszyn has developed as a grassroots system (in 2016 two private kindergartens will join the early support offer) and the Psychological and Pedagogical Counselling Centre provides opinions on the need for early developmental support. Conclusions: In Europe in recent years, there has been a significant development in the support strategy targeting both young children requiring early support and their families. Despite the implementation of a government pilot programme in Poland ten years ago, systemic solutions are still lacking. Other European countries implement early intervention to support the development of children diagnosed with developmental disorders or retardation. In the Polish system, however, the child’s support is uncoordinated (the tasks are divided between three different ministries: health, education, and social welfare ministry) and often based on the child’s disability certificate. Some legislative changes should be introduced to enable establishing local centres of early support/intervention. It is also necessary to organise terminology so that children who show developmental disorders could receive immediate support, without waiting for the certification of their disability.
PL
Cel: Celem badań było poznanie sposobu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w dwóch miastach powiatowych, wśród pracowników instytucji organizujących i prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wyniki: W badanych miastach stosuje się różne sposoby organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Oświęcimiu za całość działań – od wydawania opinii, przez prowadzenie akcji informacyjnych i zajęć dla dzieci, po warsztaty dla rodziców – odpowiada Poradnia Psychologiczno- -Pedagogiczna. W Cieszynie wsparcie dla dzieci rozwija się oddolnie (w roku 2016 swoją ofertę dołączą dwa przedszkola niepubliczne), a Poradnia wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania. Wnioski: W Europie w ostatnich kilkunastu latach mocno rozwinęła się pomoc kierowana do małych dzieci wymagających wczesnego wspomagania i do ich rodzin. W Polsce 10 lat temu był realizowany rządowy program pilotażowy, ale wciąż brakuje systemowych rozwiązań. W innych europejskich krajach wczesna interwencja jest podejmowana w celu wspierania rozwoju dziecka, u którego wykryto nieprawidłowości czy opóźnienia rozwoju. Natomiast w polskim systemie pomoc dzieciom jest nieskoordynowana (zadania są podzielone między trzy resorty: zdrowia, edukacji i pomocy społecznej) i często wiązana z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka. Należy wprowadzić zmiany legislacyjne, tak aby możliwe było zakładanie lokalnych ośrodków wczesnego wspomagania czy wczesnej interwencji. Niezbędne jest również uporządkowanie terminologii, by niezwłocznie – bez czekania na orzeczenie o niepełnosprawności – obejmować pomocą dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
237–245
Physical description
Contributors
 • Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn, University of Silesia in Katowice, Cieszyn, Poland
 • Faculty of Ethnology and Educational Science in Cieszyn, University of Silesia in Katowice, Cieszyn, Poland
References
 • Braun A, Niedźwiedzka A: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Problemy i wyzwania. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci”, Warszawa 2015.
 • Grabowska B: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zadanie lokalnej polityki społecznej. Polityka Społ 2015; (10): 15–19
 • Matusiak Ł: Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Polsce na przykładzie Cieszyna i Oświęcimia. Cieszyn 2016, niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr hab. B. Grabowskiej.
 • Piotrowicz R: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – potrzeba wsparcia. W: Piotrowicz R (ed.): Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014.
 • Pyżalski J, Podgórska-Jachnik D (eds.): Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8–16 lat. Raport końcowy zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2015.
 • Raport z realizacji pilotażu programu rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” (WWKSC) w latach 2005–2007: 53. As cited in: Ewaluacja ex-post realizacji Programu Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu. Raport końcowy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, grudzień 2014. Available from: https://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/ Raport_koncowy_WPDN_ostateczny.pdf. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Available from: http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2005/s/68/587.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Available from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001257.
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2015. Available from: http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/ vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_cieszynski/gmina_cieszyn. pdf; http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/ portrety_gmin/powiat_oswiecimski/oswiecim-m.pdf.
 • Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie. Available from: https://www.nfz- -rzeszow.pl/files/dokumenty/63_2005_zal.pdf.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d1a008fc-783e-4700-8ffe-d8108063c2c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.