PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 48-53
Article title

Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodą ESWL – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Renal function assessment at children treated with ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy) method – preliminary report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urolithiasis is the condition where calculi are formed in the urinary tract in case of impaired balance between concentration of inhibitors and promoters of crystallization. Actually, there is observed growing incidence of nephrolithiasis in the societies of highly industrialized countries also in the paediatric population. It applies even up to 5% of this population, and growing group are children in infancy. There are conservative and surgical methods of treatment. Suitable for conservative treatment are usually stones up to 5 mm in diameter, larger deposits require invasive procedures. Among surgical methods there can be distinguished relatively less invasive such as: ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy), PCNL (percutaneous nephrolithotomy), URSL (ureteroscopic lithotripsy). Surgical treatment is nowadays much less common. ESWL procedure by the action of shock wave leads to calculi disintegration. Aim: Method safety assessment in the aspect of renal function at children with urolithiasis treated with ESWL method. Material and methods: Survey covered 16 children (7 male and 9 female) aged 2.5 to 17.5 years (mean age 9.5). Forty-eight hours before performing ESWL procedure, there were blood cell count, markers of inflammation, serum renal parameters concentration (creatinine, urea, cystatin C) and coagulogram determined. Creatinine and cystatin C clearance was calculated. Arterial blood pressure was measured. Reassessment compiled on the basis of the same parameters were made after the period of 1 to 5 months (mean time 2.8 months) after the ESWL treatment. Results: Mean concentration of cystatin C, creatinine, urea and values of creatinine clearance, cystatin C clearance, systolic and diastolic blood pressure before and after ESWL procedure showed no statistically significant differences. Statistically significant reduction of microalbuminuria was found. Conclusions: On the basis of testing carried out, the ESWL procedure was preliminarily found as an effective and safe method of urolithiasis treatment.
PL
Kamica układu moczowego jest chorobą polegającą na tworzeniu się złogów w drogach moczowych w momencie zaburzenia równowagi pomiędzy promotorami i inhibitorami krystalizacji. Obecnie obserwuje się narastanie częstości występowania kamicy w społeczeństwach krajów wysoko uprzemysłowionych, w tym również w populacji dziecięcej. Problem ten dotyczy nawet 5% tej populacji, a coraz większą grupę stanowią dzieci w okresie niemowlęcym. Wśród metod leczenia wyróżniamy postępowanie zachowawcze lub zabiegowe. Leczeniu zachowawczemu najczęściej poddaje się złogi o średnicy do 5 mm, większe wymagają zastosowania metod inwazyjnych. Wśród metod zabiegowych wyróżniamy metody stosunkowo mało inwazyjne, takie jak: ESWL (kruszenie złogów falą generowaną pozaustrojowo), PCNL (przezskórna nefrolitotrypsja), URSL (endoskopowa litotrypsja). Obecnie znacznie rzadziej stosowane jest leczenie operacyjne. Zabieg ESWL poprzez działanie fali uderzeniowej powoduje dezintegrację złogu. Cel: Ocena bezpieczeństwa metody w aspekcie funkcji nerek u dzieci leczonych z powodu kamicy układu moczowego metodą ESWL. Materiał i metody: Badaniem objęto 16 dzieci (7 chłopców i 9 dziewczynek) w wieku od 2,5 do 17,5 roku (średni wiek 9,5 roku). W ciągu 48 godzin przed wykonaniem zabiegu ESWL oznaczano morfologię krwi, wykładniki stanu zapalnego, stężenie parametrów nerkowych w surowicy (kreatynina, mocznik, cystatyna C), koagulogram. Wyliczano klirensy dla kreatyniny oraz cystatyny C. Mierzono wartości ciśnienia tętniczego. Ponownej oceny czynności nerek w oparciu o te same parametry dokonano w okresie od 1 do 5 miesięcy (średni czas 2,8 miesiąca) po zabiegu. Wyniki: Średnie stężenia cystatyny C i kreatyniny oraz wartości klirensów kreatyniny i cystatyny C, mocznika, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie wykazały istotnych statystycznie różnic przed i po zabiegu ESWL. Stwierdzono statystycznie znamienne zmniejszenie mikroalbuminurii. Wnioski: Na podstawie oceny wykonanych badań stwierdzono wstępnie, że metoda ESWL jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia kamicy układu moczowego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
48-53
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Krzeski T. (red.): Urologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1985: 209.
 • 2. Noe H.N., Stapleton F.B., Jerkins G.R, Roy S. 3rd: Clinical experience with pediatric urolithiasis. J. Urol. 1983; 129: 1166-1168.
 • 3. Grases F., Conte A.: Urolithiasis, inhibitors and promoters. Urol. Res. 1992; 20: 86-88.
 • 4. Pak C.Y.C.: Etiology and treatment of urolithiasis. Am. J. Kidney Dis. 1991; 18: 624-637.
 • 5. Milliner D.S., Murphy M.E.: Urolithiasis in pediatric patients. Mayo Clin. Proc. 1993; 68: 241-248.
 • 6. Hesse A., Siener R: Current aspects of epidemiology and nutrition in urinary stone disease. World J. Urol. 1997; 15: 165-171.
 • 7. Boyce WH.: Surgery of urinary calculi in perspective. Urol. Clin. North Am. 1983; 10: 585-594.
 • 8. Woodhouse C.R, Farrell C.R, Paris A.M., Blandy J.P: Fhe place of extended pyelolithotomy (Gil-Vemet Operation) in the management of renal staghom calculi. Br. J. Urol. 1981; 53: 520-523.
 • 9. Anderson PA., Norman R.W, Award S.A.: Extracorporeal shock wave lithotripsy experience with large renal calculi. J. Endourol. 1989; 3: 31-36.
 • 10. Fuchs G.J., Chaussy C.G.: Extracorporeal shock wave lithotripsy for staghom stones: reassessment of our treatment strategy. World J. Urol. 1987; 5: 237-244.
 • 11. Bierkens A.F., Hendiikx A.J., Femmens WA, Debruyne F.M.: Extracorporeal shock wave lithotripsy for large renal calculi: the role of ureteral stents. A randomized trial. J. Urol. 1991; 145: 699-702.
 • 12. Kahnoski RF, Fingernail J.E., Coury F.A. i wsp.: Combined percutaneous and extracorporeal shock wave lithotripsy for staghom calculi: an alternative to anatrophic nephrolithotomy. J. Urol. 1986; 135: 679-681.
 • 13. Myśliwiec M. (red.): Wielka Fitema. Nefrologia. Medical Fiibune Polska, Warszawa 2009: 19-29.
 • 14. Fewandowicz A., Bakun M., Fniela J., Dadlez M.: Proteomika w uronefrologii - nowe perspektywy diagnostyki nieinwazyjnej? Nefrol. Dializoter. Pol. 2009; 13: 15-21.
 • 15. Rawlings ND., Barrett A.J.: Families of cysteine peptidases. Methods Enzymol. 1994; 244: 461-486.
 • 16. Herget-Rosentlial S., Frabold S., PietruckF. i wsp.: Cystatin C: efficacy as screening test for reduced glomerular filtration rate. Am. J. Nephrol. 2000; 20: 97-102.
 • 17. Dhamidharka VR, Kwon C., Stevens G.: Serum cystatin C is superior to serum creatinine as a marker of kidney function: a meta-analysis. Am. J. Kidney Dis. 2002; 40: 221-226.
 • 18. Gajewska J., Rychlowska-Pruszyńska M., Ambroziewicz J. i wsp.: Cystatyna C w surowicy krwi dzieci z nowotworami kości. Pediatr. Pol. 2009; 84: 146-150.
 • 19. Mtterberger M., Pinggera G.M., Neururer R i wsp.: Multimodal evaluation of renal perfusional changes due to extracorporeal shock wave lithotripsy. BJU Fit. 2008; 101: 731-735.
 • 20. Hiros M., Selimovic M., Spahovic H., Sadovic S.: Effects of extracorporeal shockwave lithotripsy on renal vasculature and renal resistive index (RD. Med. Arh. 2009; 63: 143-145.
 • 21. Reis F.O., Zani E.F., Ikari O., Gugliotta A.: Extracorporeal lithotripsy in children - the efficacy and long-term evaluation of renal parenchyma damage by DMSA-99mFc scintigraphy. Actas Urol. Esp. 2010; 34: 78-81.
 • 22. Villanyi KK, Szekely J.G., Farkas F.M. i wsp.: Shortterm changes in renal function after extracorporeal shock wave lithotripsy in children. J. Urol. 2001; 166: 222-224.
 • 23. Szewczyk W: Wpływ zabiegu rozbijania kamienia nerkowego falami uderzeniowymi (ESWL) na czynność wydalniczą i wewnątrzwydzielniczą jedynej nerki. Praca habilitacyjna nr 11934. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2000. Adres: http://nauka-polska.pl/dhtnil/ raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&object Id= 11934.
 • 24. Li X., Xue Y., He D. i wsp.: Shock wave induces chronic renal lesion through activation of the nuclear factor kappa B signaling pathway. World J. Urol. 2010 Feb 26.
 • 25. Muter S.A., Rifat UN, Abd Z.H.: Renoprotective effect of mannitol infusion during extracorporeal shock lithotripsy. Saudi Med. J. 2009; 30: 767-770.
 • 26. Al-Awadi KA., Kehinde E.O., Foutfi I. i wsp.: Freatment of renal calculi by lithotripsy: minimizing short-term shockwave induced renal damage by using antioxidants. Urol. Res. 2008; 36: 51-60.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d0bf6ed4-5c7a-49b7-89a3-c8afdf47642f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.