PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 40-45
Article title

Wykładniki serologiczne kontaktu z krętkiem Borrelia burgdorferi s.l. wśród mieszkańców aglomeracji śląskiej

Content
Title variants
EN
Serological remarks of Borrelia burgdorferi s.l. infection in Upper Silesia inhabitants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Borrelia burgdorferi s.l. is a tick‑transmitted spirochaete, which can cause acute or chronic infection, either symptomatic or occult. The result depends on spirochaete species’ interaction with individual human immunity. Material and methods: The survey was conducted in the group of 1104 Silesia inhabitants (age 3‑96 years; mean 44.9±19.2) who remembered tick‑bite episode in the past and had not had recognized chronic borreliosis. The anamnestic data were focused on erythema episode and confirmation of erythema migrans by physician. The analysis of anti‑Borrelia IgM and IgG antibodies in serum with ELISA method, and verification of positive or uncertain results with Western blot analysis were conducted. Results: Erythema after tick‑bite exposition was noticed in 22.5%; 70% of them realized medical consultation and erythema migrans was confirmed in ¾ of cases. Twenty‑five percent of those without erythema asked for medical help and early borreliosis was diagnosed in 4.2% of them. In the group of patients with erythema migrans confirmed in the past 55% had positive ELISA tests results while in the group with exclusion – over 40%. Coincidence of results obtained with ELISA and Western blot methods expressed by Kendall’s τ coefficient was low: 0.256. Conclusions: In persons with tick‑bites in anamnesis and none of chronic borreliosis diagnosed the serological tests positive results seems to be not enough for disease confirmation. Because of low ELISA and Western blot tests results compatibility, the final diagnosis should be based on perceptive analysis of individual clinical picture.
PL
Wstęp: Borrelia burgdorferi s.l. jest przenoszonym przez kleszcze krętkiem, mogącym powodować ostrą lub przewlekłą infekcję, zarówno objawową, jak i bezobjawową. Wynik zakażenia jest pochodną interakcji genogatunku krętka z układem odpornościowym gospodarza. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 1104 mieszkańców Śląska (wiek 3‑96 lat, średnia 44,9±19,2), którzy pamiętali epizod ukłucia kleszcza w przeszłości i nie mieli rozpoznanej przewlekłej boreliozy. Dane anamnestyczne obejmowały wystąpienie rumienia i potwierdzenie rumienia wędrującego przez lekarza. Przeprowadzono oznaczenie obecności przeciwciał klasy IgM i IgG przeciwko krętkom Borrelia metodą ELISA oraz zweryfikowano wyniki pozytywne i wątpliwe testem Western blot. Wyniki: Rumień po ekspozycji na ukłucie kleszcza odnotowano u 22,5% badanych. W grupie tej 70% zasięgnęło porady lekarskiej, a rumień wędrujący został potwierdzony w ¾ przypadków. Dwadzieścia pięć procent bez widocznego rumienia zgłosiło się po pomoc medyczną, a wczesną boreliozę rozpoznano u 4,2% tej grupy. W grupie osób z potwierdzonym w przeszłości rumieniem wędrującym u 55% stwierdzono obecność badanych przeciwciał, natomiast w grupie z wykluczonym – u 40%. Zgodność wyników badań wykonanych testami ELISA i Western blot, wyrażona współczynnikiem τ Kendalla, była niska i wyniosła 0,256. Wnioski: U osób z ukłuciem przez kleszcza w wywiadzie i bez rozpoznania przewlekłej boreliozy pozytywne wyniki badań serologicznych wydają się niewystarczające do rozpoznania choroby. Ze względu na niską zgodność wyników testów ELISA i Western blot ostateczne rozpoznanie powinno być oparte na wnikliwej analizie indywidualnego obrazu klinicznego.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
40-45
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41‑808 Zabrze. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41‑808 Zabrze. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41‑808 Zabrze. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
author
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41‑808 Zabrze. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
 • Katedra i Zakład Chemii Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41‑808 Zabrze
 • Zakład Statystyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41‑200 Sosnowiec
author
 • Zakład Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41‑218 Sosnowiec
author
 • Zakład Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41‑218 Sosnowiec
author
 • Zakład Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41‑218 Sosnowiec
author
 • Zakład Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jedności 8, 41‑218 Sosnowiec
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41‑808 Zabrze
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Jordana 19, 41‑808 Zabrze. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
References
 • 1. Bannister B.A., Begg N.T, Gillespie 1. S.H.: Choroby zakaźne. Wyd. I polskie. Juszczyk J. (red.). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1998: 420‑423.
 • 2. Raczkiewicz A., Tłustochowicz W: Borelioza (choroba z Lyme). W: Puszczewicz M. (red.): Reumatologia. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 312-314.
 • 3. Wilske B., Fingerle V., Schulte-Spechtel U.: Microbiological and serological diagnosis of Lyme borreliosis. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2007; 49: 13-21.
 • 4. Maroszyńska-Dmoch E., Wożakowska-Kapłon B.: Borelioza z Lyme - niedoceniany problem w praktyce kardiologa. Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 375-382.
 • 5. Adres: http://species .wikimedia.org/wiki/Borrelia_burg-dorferi?uselang=pl .
 • 6. Witecka-Knysz E., Klimczak M., Lakwa K i wsp.: Borelioza: dlaczego diagnostyka jest tak trudna? Diagnosta Laboratoryjny 2007; 4: 1-4.
 • 7. Radkowski M., Olszewska D.: Odporność przeciwzakaź-na. W: Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W. (red.): Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002: 337-355.
 • 8. Bratton R.L., Whiteside J.W, Hovan M.J.: Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Medycyna po Dyplomie 2008; 7: 65-72.
 • 9. Smith R.P.: Current diagnosis and treatment of Lyme disease. Compr. Ther. 2005; 31: 284-290.
 • 10. Kalicki B., Milart J., Placzyńska M. i wsp.: Borelioza - choroba nie tylko obszarów endemicznych - opis przypadku. Pediatr. Med. Rodz. 2011; 7: 409-414.
 • 11. Flisiak R., Pancewicz S.: Diagnostyka i leczenie borelio-zy z Lyme. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Przegl. Epidemiol. 2008; 62: 193-199.
 • 12. Grier T: Laboratory tests. Adres: www.canlyme.com.
 • 13. Adres: http://meduni09 .edis . at/eucalb/cms/.
 • 14. Gąsiorowski J., Witecka-Knysz E., Knysz B. i wsp.: Diagnostyka boreliozy. Med. Pr. 2007; 58: 439-447.
 • 15. Zajkowska J.M., Pancewicz S.A., Grygorczuk S. i wsp.: Neuroborelioza - wybrane aspekty patogenezy, diagnostyki i leczenia. Pol. Merkur. Lekarski 2008; 24: 453-457 .
 • 16. Brorson O., Brorson S.H.: Transformation of cystic forms of Borrelia burgdorferi to normal, mobile spirochetes. Infection 1997; 25: 240-246.
 • 17. Pancewicz S.A.: Komentarz do: Bratton R.L., Whiteside J.W, Hovan M.J.: Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Medycyna po Dyplomie 2008; 7: 73-74.
 • 18. Kalish R.A., McHugh G., Granquist J. i wsp.: Persistence of immunoglobulin M or immunoglobulin G antibody responses to Borrelia burgdorferi 10-20 years after active Lyme disease. Clin. Infect. Dis. 2001; 33: 780-785.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d0100757-0122-4dbc-ae02-1ec839000214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.