PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 4 | 218–225
Article title

Upadki chorych hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym

Content
Title variants
EN
Falls of patients hospitalized in a geriatric ward
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Upadki stanowiące główną przyczynę urazów osób starszych były przedmiotem licznych badań w środowisku mieszkalnym i komunalnym. Nieliczne analizy poświęcono upadkom u chorych hospitalizowanych. Celem pracy była ocena czynników ryzyka upadków u chorych na oddziale geriatrycznym oraz analiza skuteczności programu profilaktyki upadków. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Badaniem objęto 100 kolejnych chorych przyjętych do Oddziału Geriatrii, o średniej wieku 80,2 ± 7,65 roku ( x ± SD), w tym 69 kobiet i 31 mężczyzn. Zastosowano skale Barthel oraz IADL (ocena samodzielności i zdolności poruszania się), VAS (ocena natężenia bólu), MMSE (ocena stanu umysłowego). Zachowanie równowagi oceniono za pomocą platformy stabilometrycznej, ryzyko upadku za pomocą skali Tinetti. Metodą bioimpedancji analizowano strukturę ciała. Wszyscy chorzy kwalifikowani byli do jednej z trzech kategorii programu profilaktyki upadków. WYNIKI Do najczęstszych czynników ryzyka upadku należały: osłabienie – 78%, wiek ≥ 80 lat – 61%, ból kończyn dolnych – 53%, ból kręgosłupa – 50%, zawroty głowy – 49%, upośledzenie wzroku – 47%, upadki w przeszłości – 45%, choroba zwyrodnieniowa stawów – 44%. U 9% badanych stwierdzono 1–3 czynniki ryzyka upadku, u 27% – 4–6, u 44% – 7–9, zaś u 20% ≥ 10 czynników ryzyka upadku. Upadku doznało 4 chorych z zaburzeniami równowagi, którzy nie zastosowali się do zaleceń profilaktyki upadków; w 3 przypadkach byli to pacjenci bez istotnych zaburzeń poznawczych, w 1 – z zespołem majaczeniowym. Jeden upadek był powikłany lekkim urazem twarzy, pozostałe były niepowikłane. WNIOSKI Pacjenci oddziału geriatrycznego stanowią grupę obarczoną dużym ryzykiem upadków. Do najważniejszych czynników ryzyka upadku na oddziale geriatrycznym należą majaczenie i nieprzestrzeganie przez chorych zaleceń personelu.
EN
INTRODUCTION Falls as a major cause of injuries and disability have been a subject of numerous studies in community-dwelling elderly people. However, few studies have analysed falls among inpatients. The aim of the study was to evaluate the risk factors of falls in patients of a geriatric ward and the effectiveness of a falls prevention program. MATERIALS AND METHODS The study included 100 consecutive patients admitted to the Geriatric Ward aged 80.2 ± 7.65 (mean ± SD) (69 women and 31 men). Barthel and IADL scales were used to assess independence and mobility, VAS – to assess the pain level, and MMSE – for mental status examination. Balance was assessed using a stabilometric platform, and the risk of falling using the Tinetti scale. The body structure was analysed using the bioimpedance method. All the patients were qualified to an appropriate category of the falls prevention program. RESULTS The most common risk factors for falling were: asthenia – 78%, age ≥ 80 years – 61%, leg pain – 53%, back pain – 50%, dizziness – 49%, visual impairment – 47%, a history of falls – 45%, and osteoarthritis – 44%. Among the respondents, 9% had 1–3 fall risk factors, 27% – 4–6, 44% – 7–9, 20% – ≥ 10 factors. Four patients had experienced a fall. All the cases were connected with noncompliance of patients with falls prevention. Among those who had fallen , three subjects had normal cognitive function, another one – delirium. One fall was complicated with a slight facial injury. CONCLUSIONS Geriatric ward patients constitute a group with a high risk of falls. The main risk
Discipline
Year
Volume
68
Issue
4
Pages
218–225
Physical description
Contributors
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
author
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice tel. 663 758 310
 • Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
References
 • 1. Hitcho E.B., Krauss M.J., Birge S., Claiborne Dunagan W., Fischer I., Johnson S., Nast P.A., Costantinou E., Fraser V.J. Characteristics and circumstances of falls in a hospital setting: a prospective analysis. J. Gen. Intern. Med. 2004; 19: 732–739.
 • 2. Pruszyński J., Kuczerowska A. Upadki. Gerontol. Pol. 2004; 12: 177–181.
 • 3. Edbom-Kolarz A., Marcinkowski J.T. Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, profilaktyka. Hygeria Public Health 2011; 46: 313–318.
 • 4. Kędziora-Kornatowska K., Biercewicz M. Upadki i zaburzenia lokomocji. W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Red. K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; s. 247–254.
 • 5. Rigler S.K. Preventing falls in older adults. Hospit. Pract. 1999; 34: 8–12.
 • 6. Wojszel Z.B., Bień B., Przydatek M. Wielkie problemy geriatryczne: II upadki. Med. Rodz. 2001; 2: 83–86.
 • 7. Derejczyk J., Grodzicki T., Jakrzewska-Sawińska A., Jóźwiak A., Klich A., Wieczorowska-Tobis K. Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności geriatria. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i konsultanta krajowego w dziedzinie geriatrii. Gerontol. Pol. 2005; 13(2): 67–83.
 • 8. Cordon J.E., Hill K.D. Realibility and Validity of a dual-task force platform assessment of balance platform performance: effect of age, balance impairment, and cognitive task. J. Am. Geriatr. Soc. 2002; 51: 331–339.
 • 9. Borowiak E., Kostka T. Analiza sprawności funkcjonalnej osoby w starszym wieku. Rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym. W: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Red. K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; s. 83–91.
 • 10. Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. Mini-Mental State: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J. Psychiatr. Res. 1975; 12: 189–198.
 • 11. Yesavage J.A., Brink T.L., Rose T.L. i wsp. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J. Psychiatr. Res. 1982–1983; 17: 37–49.
 • 12. Mahoney F.I., Barthel D.W. Functional evaluation: the Barthel Index. Md. State Med. J. 1965; 14: 61-65.
 • 13. Tinetti M.E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J. Am. Geriatr. Soc. 1986; 34: 119–126.
 • 14. Kilańska D. Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom 1. Wyd. I. Wydawnictwo Makmed. Lublin 2008.
 • 15. Szewieczek J. Standardowa procedura operacyjna – Profilaktyka upadków na Oddziale Geriatrii. Projekt. Materiały SPSK NR 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu im. Prof. Leszka Gieca.
 • 16. Commitee on Medical Aspects of Automotive Safety. Rating the severity of tissue damage: I. The abbreviated scale. JAMA 1971; 215: 277–280.
 • 17. Kostka T. Opieka nad osobami starszymi. Lek. Rodz. 2007; 5–11.
 • 18. Kozak-Szkopek E., Galus K. Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku. Gerontol. Pol. 2009; 17(2): 79–84.
 • 19. Baumann K. Jakość życia w okresie późnej dorosłości. Gerontol. Pol. 2006; 14(3): 119–124.
 • 20. Schlegel-Zawadzka M., Klich A., Kubik B., Kołpa M. Ocena zdolności ludzi starszych do samoopieki z uwzględnieniem zachowań żywieniowych. Pielęgniarstwo XXI w. 2011; 2(35): 5–9.
 • 21. Kołodziejczyk A., Stelmaszyk M. Upadki wśród pacjentów w podeszłym wieku. Magazyn Pielęg. Położ. 2012; 12: 14–15.
 • 22. Skalska A., Walczewska J., Ocetkiewicz T. Wiek, płeć i aktywność fizyczna osób zgłaszających upadki oraz okoliczności ich występowania. Rehabil. Med. 2003; 7: 49–53.
 • 23. Dontas I.A., Yiannakopoulos C.K. Risk factors and prevention of osteoporosis-related fractures. J. Musculoskelet. Neuronal. Interact. 2007; 7: 268–272.
 • 24. Błaszczyk W., Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontol. Pol. 2005; 13: 25–36.
 • 25. Klukowski T. Zdolność wysiłkowa osób w starszym wieku. W: Kinezyterapia. Red. A. Zembaty. Kasper, Kraków 2003, s. 152–157.
 • 26. Marschollek M., Gövercin M., Rust S. i wsp. Mining geriatric assessment data for in-patient fall prediction models and high-risk subgroups. BMC Med. Inform. Decis. Mak. 2012; 12: 19.
 • 27. Flabeau O., Laurendeau G., Laksir H., Castaings-Pelet S., Harston S., Bourdel-Marchasson I. Characteristics of patients who stop falling after a risk-based multidisciplinary intervention initiated in a geriatric day hospital. J. Nutr. Health. Aging. 2013; 17: 199–204.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d006927c-8ec0-4e61-a553-0155d513fe44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.