PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 4 | 277-281
Article title

Zespół połowiczego zaniedbywania jamy ustnej

Content
Title variants
EN
Buccal cavity hemineglect syndrome
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background and purpose: Hemineglect is a group of behavioural symptoms in a person with right hemispheric (mostly vascular) lesion. The aim of the study was to determine whether there are, besides other hemineglect syndrome symptoms, signs of buccal hemineglect syndrome in patients with right hemispheric stroke lesion. Material and methods: The reference population comprised 20 patients (12 female and 8 male), aged 51-78 years after right hemispheric stroke. Control group consisted of 20 age and sex matched people after left hemispheric stroke. They had no speech disturbances in a degree making verbal contact or fulfilling protocol specific tests impossible. Patients with multiple stroke history, pseudobulbar syndrome, buccofacial apraxia, mental impairment, dementia and severe facial nerve paresis were excluded. All patients were examined after the acute phase of stroke. Motor deficit was assessed using neurological examination and was based on National Institute of Health Stroke Scale. Evaluation of spatial hemineglect was done using visual, motor tests and perception tests (reading, writing and body image tests). Anosognosia was assessed using specially selected test procedures. Evaluating buccal hemineglect we performed: chewing and swallowing organs examination with extinction assessment, exploration of taste, exploration of swallowing to check for dribbling, protochoking, stasis of the saliva or food in a mouth cavity. Results: Buccal hemineglect was usually concomitant with other hemineglect symptoms resulting from the lesion of the right hemisphere. Clinical signs associated with this condition consisted of: impaired swallowing (food retention, food debris in the left side of buccal cavity, drooling from the left angle of the mouth and choking), taste and sensory disturbances in the left hemibuccal space. These disturbances were incorrectly diagnosed initially. Conclusions: Buccal hemineglect is frequent phenomenon in subjects with other hemineglect syndrome symptoms. Proper rehabilitation can reduce the number of complications and greatly improve the neglected functions.
PL
Wstęp i cel pracy: Zespół połowiczego zaniedbywania jest zespołem zaburzeń behawioralnych występujących u osób z uszkodzeniem (najczęściej naczyniopochodnym) prawej półkuli mózgu. Celem naszej pracy było ustalenie, czy u pacjentów z udarem prawej półkuli mózgu, oprócz innych cech zespołu połowiczego zaniedbywania, występują objawy zaniedbywania połowiczego jamy ustnej. Material i metody: Badaniem objęto grupę 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 51-78 lat po przebytym udarze prawej półkuli mózgu. Grupę kontrolną stanowiło 20 pacjentów dobranych pod względem wieku i płci po przebytym udarze niedokrwiennym dotyczącym lewej półkuli mózgu, bez zaburzeń mowy uniemożliwiających kontakt słowny oraz wykonanie przewidzianych protokołem badania testów. Wykluczeni z badania byli chorzy z mnogimi epizodami udarowymi, z cechami zespołu rzekomoopuszkowego, apraksją jamy ustnej, upośledzeniem umysłowym, cechami otępienia oraz znacznym niedowładem dotyczącym nerwu twarzowego. Wszyscy pacjenci zostali poddani badaniu po ostrej fazie udaru. Oceniono stopień deficytu ruchowego przy użyciu Skali Udarów Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH Stroke Scale). Oceny przestrzennego zaniedbywania połowiczego dokonano, używając testów wzrokowych i ruchowych oraz testów na percepcję (czytanie i pisanie oraz test obrazu ciała). Anozognozję oceniano za pomocą specjalnie dobranej baterii testów. Oceniając zaniedbywanie jamy ustnej, wykonano: badanie narządów żucia i połykania z oceną wygaszania, badanie smaku, ocenę zdolności połykania ze zwróceniem uwagi na wyciekanie śliny, krztuszenie się, zaleganie śliny i pokarmu w jamie ustnej. Wyniki: Zaniedbywanie połowicze jamy ustnej występowało zazwyczaj z innymi symptomami zespołu zaniedbywania, jako wynik uszkodzenia prawej półkuli mózgu. Objawy kliniczne wynikające z tego zaburzenia widoczne były pod postacią zaburzeń połykania (zaleganie pokarmu, obecność resztek pokarmowych w lewej połowie jamy ustnej, ślinienie z lewego kącika ust oraz krztuszenie się), lewostronnych zaburzeń smaku i czucia. Były one w okresie początkowym nieprawidłowo rozpoznawane. Wniosek: Zaniedbywanie jamy ustnej jest częstym zjawiskiem u chorych z innymi cechami zespołu połowiczego zaniedbywania. Właściwa rehabilitacja może istotnie zmniejszyć liczbę powikłań i przyczynić się do poprawy zaniedbywanych funkcji.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
277-281
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Oddział Psychiatrii, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Klinika Neurologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
References
 • 1. Hier D.B., Davis K.R., Richardson E.P.: Hypertensive putaminal haemorrhage. Ann. Neurol. 1997; 1: 152-159.
 • 2. Seniów J., Członkowska A.: Zespół połowiczego zaniedbywania. Charakterystyka kliniczna i postępowanie reeduIkicyjne. Neur. Neurochir. Pol. 1997; 31: 123-133.
 • 3. Friedland R.P., Weistein E.A.: Hemiinattention and hemisphere specialization: introduction and historical review. Adv. Neurol. 1977; 18: 1-26.
 • 4. Bisiach E., Vallar G., Perani D. i wsp.: Unawareness of disease following lesions of the right hemisphere: anosognosia for hemiplegia and anosognosia for hemianopia. Neu-ropsychologia 1986; 24: 471-482.
 • 5. Schröter-Morasch H., Bartolome G.: Swallowing disorders: pathophysiology and rehabilitation of neurogenic dysphagia. Neurorehabilitation 1998; 10: 169-189.
 • 6. Andre J.M., Beis J.M., Morin N. i wsp.: Buccal hemineglect. Arch. Neurol. 2000; 57: 1734-1740.
 • 7. Rizzolatti G., Matelli M., Pavesi G.: Deficits in attention and movement following the removal of postarcuate (area 6) and prearcuate (area 8) cortex in macaque monkeys. Brain 1983; 106: 655-673.
 • 8. Lyden P, Raman R., Liu L. i wsp.: NIH SS training and certification using a new digital video disk is reliable. Stroke 2005; 36: 2446-2449.
 • 9. Rode G., Perenin M.T.: Temporary remission of representational hemineglect through vestibular stimulation. Neuroreport 1994; 5: 869-872.
 • 10. Rode G., Perenin M.T., Honore J. i wsp.: Improvement of the motor deficit of neglect patients through vestibular stimulation: evidence for a motor neglect component. Cortex 1998; 34: 253-261.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf90d763-7f48-40ca-a52b-d2d067f7fde9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.