PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 131–136
Article title

Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim

Content
Title variants
EN
The implementation of “Depressive disorders prevention programme for children and adolescents” in the Łódzkie voivodship
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Depressive disorders constitute a significant risk factor for suicidal behaviours among adolescents. Adolescent patients after suicidal attempts diagnosed with depression have been shown to reveal certain risk factors, such as experiencing difficulties at school and in relationships with peers. Suicide prevention programmes emphasise the need for the early detection of depressive disorders, and for the efficient implementation of adequate therapeutic strategies. The “Depressive disorders prevention programme for children and adolescents” presented in this article was developed in the Department of Health Policy at the Office of the Marshall of the Łódzkie voivodship. Since 2010, it has been annually conducted by entities selected in the course of a competitive tender. The main objectives of the Programme are to reduce the prevalence of full-symptom depression by identifying the predisposing factors in the examined children, and to reduce them with an intervention in the form of therapy workshops held for the affected children. The detailed objectives have been specified to include helping children with acquiring desired social skills, learning to pinpoint, name, and express the emotions they experience, acquiring techniques of coping with stress, improving their self-esteem as well as increasing the level of knowledge the children and their families have concerning depression, methods of preventing it, and its treatment. The latter may prove particularly valuable when depressive condition occurs or recurs. The efficacy of the programme has been evaluated for the period of 2010–2013. Each year, the Programme covered over 0.5% of the population of the Łódzkie voivodship aged 11–16. In the four years in question, the total of over 2% of the population in this age group was examined. Nearly every second student with a risk of developing depression was enrolled for the therapy workshops (i.e. 20% of teenagers examined in the first stage of the programme). Every fifth child was diagnosed as needing further diagnostics or therapy at a mental health outpatient centre. The comparison of the intensity level of the depressive symptoms measured with the Kraków Depression Inventory (Krakowski Inwentarz Objawowy) in the participants from the risk group (sten 7–10) prior to and following the therapy workshop cycle, revealed a reduction in the intensity in nearly every second participant. In the evaluation surveys they completed, 70% of the teenagers cited acquiring new knowledge as a result of the programme.
PL
Zaburzenia depresyjne stanowią istotny czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród nastolatków. Wykazano, że u młodocianych pacjentów po próbach samobójczych z rozpoznaną depresją występują określone czynniki ryzyka, w tym trudności szkolne i w relacjach z rówieśnikami. W programach prewencji samobójstw podkreśla się potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych i szybkiego wdrażania odpowiednich strategii terapeutycznych. Prezentowany w artykule „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Realizowany jest corocznie od 2010 roku przez podmioty wyłaniane w otwartych konkursach ofert. Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali m.in. nabycie pożądanych umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby. Analiza efektywności Programu obejmowała lata 2010–2013. Każdego roku Programem obejmowano ponad 0,5% populacji województwa łódzkiego w wieku 11–16 lat, łącznie w ciągu czterech lat przebadano ponad 2% populacji w tej grupie wiekowej. Do warsztatów terapeutycznych zakwalifikowano niemal co drugiego ucznia z ryzykiem depresji (20% nastolatków przebadanych w pierwszym etapie programu), u co piątego dziecka stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki bądź terapii w poradni zdrowia psychicznego. Porównanie nasilenia objawów depresyjnych, mierzonego za pomocą Krakowskiego Inwentarza Objawowego, u osób z grupy ryzyka (7.–10. sten) przed cyklem warsztatów i po jego zakończeniu wykazało redukcję u blisko co drugiego uczestnika. W ankietach ewaluacyjnych ponad 70% nastolatków potwierdzało zdobycie nowej wiedzy.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
131–136
Physical description
Contributors
  • Departament Polityki Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Polska
  • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
References
  • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5TM. American Psychiatric Publishing, Arlington, VA 2013.
  • Bomba J, Modrzejewska R, Beauvale A: Struktura czynnikowa objawów w Krakowskim Inwentarzu Depresyjnym KID IO „B1” w grupie 15-latków. Psychiatr Pol 2011; 45: 245–259.
  • Goldstein BI, Shamseddeen W, Spirito A et al.: Substance use and the treatment of resistant depression in adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009; 48: 1182–1192.
  • Kovacs M: Children’s Depression Inventory (CDI). Multi-Health Systems Inc., New York, Toronto 2004.
  • Nordentoft M, Mortensen PB, Pedersen CB: Absolute risk of suicide after first hospital contact in mental disorder. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 1058−1064.
  • Szramowska A, Bornikowska K, Zasada J et al.: Ocena występowania objawów depresji u dzieci i młodzieży – badanie pilotażowe. Przegl Pediatr 2012; 42: 189–193.
  • Uchwała Nr 83/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1726/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 64/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2208/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1984/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia realizacji programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży”.
  • World Health Organization: Preventing Suicide: A Global Imperative. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2014.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf7fddfc-3f82-4c1f-8db2-db8acde25d64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.