PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 4 | 11-16
Article title

Comparison of the level of knowledge in the field of first aid amongst residents of urban and rural areas

Content
Title variants
PL
Porównanie poziomu wiedzy mieszkańców miast i wsi w zakresie pierwszej pomocy.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Knowledge of the principles of providing first aid is essential in the event of a sudden threat to both health and life. Proper implementation of resuscitation can improve survival rates by up to 50-70%. The aim of the study was to assess the level of first aid knowledge among the inhabitants of urban agglomerations and rural areas. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in the years 2018-2019 in Poland. The research tool included a test questionnaire covering 10 thematic categories: cardiopulmonary resuscitation (CPR), automated external defibrillation (AED), choking, convulsions, external bleeding, diabetes, shock, thermal burns, position of the victim, chest pain. The statistical results were analyzed with the use of Pearson’s chi-squared test and percentage calculations. The results at p<0.05 were deemed significant. RESULTS: The study was conducted on a group of 379 people, out of whom women accounted for 58.6% (n=222) and men - 41.4% (n=157). In terms of residence, 157 inhabitants came from rural areas while 222 participants came from the city. Both the inhabitants of rural areas (n=140; 89.17%) and urban agglomerations (n=195; 87.84%) considered their preparation to be either very good or satisfactory. The average result of the knowledge test for all respondents amounted to 76.59% of correct answers. The final result was not found to be dependent on the place of residence (p=0.736). The lowest level of knowledge was found in questions on the treatment of shock (54.78% vs. 52.25%) and burns (59.87% vs. 59.46%). CONCLUSIONS: There was no statistically significant difference in the level of knowledge between the inhabitants of cities and villages. Despite first aid training and high self-esteem, the surveyed group requires increase in the level of knowledge through new educational programs. Particular attention should be paid to improving the preparation in the field of cardiopulmonary resuscitation amongst inhabitants of rural areas.
PL
WSTĘP: Wiedza dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy jest kluczowa w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Prawidłowe wdrożenie czynności resuscytacyjnych może w efekcie poprawić wskaźnik przeżywalności nawet do 50-70%. Celem badania była ocena poziomu wiedzy w zakresie pierwszej pomocy wśród mieszkańców aglomeracji miejskich oraz wsi. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w latach 2018-2019 roku w Polsce. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz testowy obejmujący 10 kategorii tematycznych: resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), zautomatyzowaną defibrylację zewnętrzną (AED), zadławienia, drgawki, krwotoki zewnętrzne, cukrzycę, wstrząs, oparzenia termiczne, ułożenia poszkodowanego, ból w klatce piersiowej). Do analizy wyników statystycznych posłużono się testem zgodności Chi - kwadrat Pearsona oraz wyliczeniami procentowymi ilości badanych. Wyniki uznano za istotne przy p<0.05. WYNIKI: W badaniu uczestniczyło 379 osób w tym 58.6% (n = 222) kobiet i 41.4% (n = 157) mężczyzn. Pod względem zamieszkania 157 mieszkańców pochodziło z obszaru wiejskiego, 222 osoby pochodziły z miasta. Zarówno mieszkańcy wsi (n = 140; 89.17%), jak i aglomeracji miejskich (n = 195; 87.84%) uznali swoje przygotowanie jako bardzo dobre lub zadowalające. Średni wynik testu wiedzy dla wszystkich badanych wyniósł 76.59% poprawnych odpowiedzi. Nie wykazano zależności końcowego wyniku od miejsca zamieszkania (p=0.736). Najniższy poziom wiedzy grupy wykazały w pytaniu dotyczącym postępowania w przypadku wstrząsu (54.78% vs. 52.25%) oraz oparzeń (59.87% vs. 59.46%). WNIOSKI: Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w poziomie wiedzy między mieszkańcami miast i wsi. Grupa badana pomimo realizowanych szkoleń z pierwszej pomocy i wysokiej samooceny wymaga podniesienia poziomu wiedzy poprzez nowe programy edukacyjne. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę przygotowania mieszkańców wsi w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Keywords
Discipline
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
11-16
Physical description
Contributors
  • Faculty of Medical Sciences and Health Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
  • Faculty of Medical Sciences and Health Sciences, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ce9e5c2e-19cf-4050-bee9-9e5fb7181cfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.