PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 169–175
Article title

Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

Content
Title variants
EN
Evaluation of post-isometric relaxation influence on muscle tone in cervical vertigo patients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywała się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach) za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej), jak i subiektywnych (ocena wg kryteriów Silvoniemiego) wykazano u większości chorych (82,3%) całkowite ustąpienie lub znacznego stopnia zmniejszenie nasilenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego.
EN
Introduction: The aim of this work was to evaluate the effect of post-isometric relaxation on muscle tone in patients with cervical vertigo. Material and methods: The study was conducted on a group of 100 patients including 65 women aged 20–76 years and 35 men aged 20–73 years, treated at the Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology, Medical University Teaching Hospital in Lodz. The patients were randomized into 2 groups: I – 50 patients with cervical vertigo, II – control group of 50 healthy people without vertigo. Each patient underwent a detailed interview, subjective, otolaryngological, otoneurological and physical interviews, and routine laboratory tests. Neurology, ophthalmologyand internal medicine specialists were consulted for each case. The patients underwent Doppler ultrasound study of cranial vessels, computed tomography of cervical spine and head. Each patient had an individually selected set of exercises taking into account his/her disease and possible contraindications. Exercises included post-isometric relaxation of paravertebral muscles of cervical spine during 2 months. Objective analysis of therapy outcome was performed (before, after 2 weeks, after 1 month and after 2 months) based on linear measurement of active range of motion (ROM) in the cervical spine, muscle strength (Lovett’s scale) and severity of vertigo (Silvoniemi’s criteria). Results: The study showed a significant improvement of range of cervical spine motion and muscle strength as a result of exercises performed. Conclusions: Most patients (82.3%) obtained complete resolution or significant reduction of severity of cervical vertigo both in the objective tests (active ROM of cervical spine and muscle strength) and in subjective reports (Silvoniemi’s criteria).
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
169–175
Physical description
Contributors
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM
References
 • 1. Dvir Z., Prushansky T.: Cervical muscles strength testing: methods and clinical implications. J. Manipulative Physiol. Ther. 2008; 31: 518–524.
 • 2. Leibold G.: Bóle kręgosłupa. J&BF, Warszawa 1996.
 • 3. Olszewski J.: Zawroty głowy pochodzenia szyjnego. Biblioteczka Prospera Ménière’a, Solvay Pharma, Warszawa 2000; 4: 8–9.
 • 4. Sipko T., Mraz M., Curzytek M. i wsp.: Wpływ fizjoterapii na równowagę ciała osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 2007; 13: 316–320.
 • 5. Sjöström H., Allum J.H., Carpenter M.G. i wsp.: Trunk sway measures of postural stability during clinical balance tests in patients with chronic whiplash injury symptoms. Spine (Phila. Pa 1976) 2003; 28: 1725–1734.
 • 6. Januszko L., Siwik P.: Zaburzenia wegetatywne w spondylozie szyjnej. Postępy Rehab. 1997; 11: 29–33.
 • 7. Malmström E.M., Karlberg M., Melander A. i wsp.: Cervicogenic dizziness – musculoskeletal findings before and after treatment and long-term outcome. Disabil. Rehabil. 2007; 29: 1193–1205.
 • 8. Mintken P.E., Metrick L., Flynn T.W.: Upper cervical ligament testing in a patient with os odontoideum presenting with headaches. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2008; 38: 465–475.
 • 9. Staab J.P., Ruckenstein M.J.: Chronic dizziness and anxiety: effect of course of illness on treatment outcome. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2005; 131: 675–679.
 • 10. Pierchała K.: Zawroty głowy po urazie odgięciowym szyi. Vertigoprofil 2008; 2: 2–8.
 • 11. Pośpiech L.: Rehabilitacja ruchowa zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w praktyce lekarskiej. Otorynolaryngologia 2002; 1: 21–26.
 • 12. Olszewski J., Repetowski M.: Analiza kliniczna chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego w materiale własnym. Otolaryngol. Pol. 2008; 62: 283–287.
 • 13. Pawlak-Osińska K., Kaźmierczak H.: Zawrót szyjny – etiologia, diagnostyka i terapia. Pol. Merkur. Lekarski 2005; 19: 456–458.
 • 14. Pośpiech L.: Postępy w rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Pol. Merkur. Lekarski 2001; 10: 60–61.
 • 15. Repetowski M., Olszewski J., Majak J., Pietkiewicz P.: Wczesna ocena leczenia chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego za pomocą kinezyterapii (doniesienie wstępne). Pol. Merkur. Lekarski 2005; 19: 396–397.
 • 16. Repetowski M., Olszewski J., Łuszcz C.: Fizjoterapia w zawrotach głowy pochodzenia szyjnego. Kwart. Ortoped. 2006; 2: 156–161.
 • 17. Repetowski M.: Porównawcza ocena wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą farmakoterapii lub fizjoterapii oraz metody skojarzonej. Praca doktorska, UM, Łódź 2007.
 • 18. van Duijn J., van Duijn A.J., Nitsch W.: Orthopaedic manual physical therapy including thrust manipulation and exercise in the management of a patient with cervicogenic headache: a case report. J. Man. Manip. Ther. 2007; 15: 10–24.
 • 19. Vidal P., Huijbregts P.: Zawroty głowy w praktyce fizjoterapii ortopedycznej – wywiad i badanie przedmiotowe. Rehabil. Med. 2005; 9: 39–69.
 • 20. Wrisley D.M., Sparto P.J., Whitney S.L., Furman J.M.: Cervicogenic dizziness: a review of diagnosis and treatment. J. Ortop. Sports Phys. Ther. 2000; 30: 755–766.
 • 21. Kaźmierczak H.: Przewaga kierunkowa oczopląsu. Otolaryngol. Pol. 2006; 60: 291–294.
 • 22. Olszewski J., Zalewski P.: Ocena narządu słuchu i układu równowagi w zależności od stanu anatomicznego odcinka szyjnego kręgosłupa. Otolaryngol. Pol. 1992; 46: 279–288.
 • 23. Olszewski J.: Badania doświadczalne nad wpływem niedokrwienia pochodzącego z tętnic kręgowych na czynność ucha wewnętrznego świnek morskich. Praca habilitacyjna, WAM, Łódź 1996.
 • 24. Majak J.: Znaczenie diagnostyczne przezczaszkowej ultrasonografii układu tętniczego kręgowo-podstawnego oraz badań elektronystagmograficznych i radiologicznych odcinka szyjnego kręgosłupa w rozpoznawaniu zawrotów głowy pochodzenia szyjnego. Praca doktorska, UM, Łódź 2005.
 • 25. Olszewski J., Zalewski P.: Ocena wartości diagnostycznej oczopląsu szyjnego w teście skrętu szyi. Otolaryngol. Pol. 1993; 47: 50–57.
 • 26. Galm R., Rittmeister M., Schmitt E.: Vertigo in patients with cervical spine dysfunction. Eur. Spine J. 1998; 7: 55–58.
 • 27. Karlberg M., Magnusson M., Malmström E.M. i wsp.: Postural and symptomatic improvement after physiotherapy in patients with dizziness of suspected cervical origin. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1996; 77: 874–882.
 • 28. Rosławski A., Skolimowski T.: Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1987.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cdd2b5b7-d8d3-4bae-8e5f-3a9ec19d4eac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.