PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 265-270
Article title

Problemy medyczne agresji i przemocy w rodzinie u dzieci

Content
Title variants
EN
Medical problems of aggression and violence in children in family
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Violence is a timeless process going beyond ethnic, racial, age, national, socioeconomical limits and conditions. CBOS (Polish Public Opinion Research Centre) data shows that every five Pole beats children once a month or more frequently. Over 25% of teenagers meet violence in their families. The basic problem which does not allow to estimate the size of phenomenon completely is notification of violence cases to the law enforcement bodies – only every seven case is reported to the police in the USA, in Poland the notification is much lower. The effects of hurting a child remain in physical and mental sphere for long years. In such children speech defects, weepiness, fearfulness, oversensitivity or indifference, lack of reaction on an adult’s smile or voice, backward of motricity development, sleeping and eating disorders are usually observed. Children experiencing violence complain much more frequently about ailments such as stomachache, headache, infections of urinary system, traumas, asthma, recurrence of airway infections, vomiting, bed-wetting, period disorders. Emotional disorders provoked by violence are also defined as post-traumatic stress disorder syndrome (PTSD). From a psychiatric point of view in a child or an adolescent experiencing the long-term trauma it leads over time to complex post-traumatic stress disorder (DESNOS). Whereas traumatic events connected with parents’ alcoholic problems experienced in childhood cause syndrome of psychopathological symptoms and behaviour disorders called Adult Children of Alcoholics (ACoA).
PL
Przemoc jest procesem ponadczasowym, wykraczającym poza granice i uwarunkowania etniczne, rasowe, wiekowe, narodowościowe i socjoekonomiczne. Dane CBOS wskazują, że co piąty Polak bije swoje dzieci raz w miesiącu lub częściej. Ponad 25% młodzieży spotyka się z przemocą w swoich rodzinach. Podstawowym problemem, niepozwalającym w pełni oszacować rozmiaru zjawiska, jest niska zgłaszalność przypadków przemocy organom porządkowym – tylko co siódme zdarzenie zgłaszane jest na policję w Stanach Zjednoczonych, w Polsce zgłaszalność jest jeszcze mniejsza. Skutki krzywdzenia dziecka pozostają na długie lata w sferze fizycznej i psychicznej. U dzieci takich obserwuje się zwykle opóźnienie rozwoju mowy, płaczliwość, lękliwość, drażliwość lub obojętność, brak reakcji na uśmiech i głos dorosłych, a także opóźnienie rozwoju motorycznego, zaburzenia snu i łaknienia. Dzieci doznające przemocy znacznie częściej skarżą się na dolegliwości pod postacią bólów brzucha, głowy, zakażeń układu moczowego (z.u.m.), urazów, astmy, nawracających infekcji dróg oddechowych (n.i.d.o.), wymiotów, moczenia nocnego, zaburzeń miesiączkowania. Zaburzenia emocjonalne wywołane przemocą są określane również jako zespół zaburzeń stresu pourazowego (PTSD). Z punktu widzenia psychiatrycznego u dziecka lub młodocianego doświadczającego długotrwałej wieloletniej traumy dochodzi z czasem do tzw. złożonego zespołu stresu pourazowego (disorders of extreme stress not otherwise specified, DESNOS). Z kolei przeżyte w dzieciństwie traumatyczne wydarzenia związane z problemem alkoholowym rodziców wywołują zespół objawów psychopatologicznych i zaburzeń zachowania o nazwie dorosłe dzieci alkoholików (DDA).
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
265-270
Physical description
Contributors
author
 • Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Ordynator: dr n. med. Jolanta Meller
 • Klinika Zaburzeń Nerwicowych Związanych ze Stresem. Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński
References
 • 1. Browne K , Herbert M .: Zapobieganie przemocy w rodzinie . PARPA, Warszawa 1999: 20-21.
 • 2. Pecyna M . B . : Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej. SJE Wsip Warszawa 1998: 36-37 .
 • 3. Jaczewski A., Korczak Z., Popielarska A.: Rozwój i zdrowie ucznia. WsiP, Warszawa 1985: 148-149 .
 • 4. Lipowska-Teutsch A. : Rodzina a przemoc . PARPA, Warszawa 1998: 8-9 .
 • 5. Mellibruda J.: Dzieciom dzieje się krzywda. Świat Problemów 2002; 2: 32.
 • 6. Boćwińska-Kiluk B.: Dzieciństwo moim skarbem, przemoc moim przekleństwem. Edukacja i Dialog 1999; 111: 8.
 • 7. Lipowska-Teutsch A. : Rodzina a przemoc . PARPA, Warszawa 1998: 13-15.
 • 8. Badura-Madej W, Dobrzyńska-Mesterhazy A.: Przemoc w rodzinie . Interwencja kryzysowa i psychoterapia . Wydawnictwo UJ, Kraków 2000: 18.
 • 9. Gilligan J.: Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią. Media Rodzina, Poznań 2001: 59.
 • 10. Krahe B.: Agresja. Psychologia Społeczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006: 153.
 • 11. Clarke J. , Stein M.D . , Sobota M. i wsp .: Victims as victimizers: physical aggression by persons with a history of childhood abuse .Arch. Intern. Med . 1999; 159: 1920-1924.
 • 12. Tsirigotis K., Gruszczyński W.: Profil osobowości w MMPI dorosłych dzieci alkoholików (DDA) leczonych w Poradni Zdrowia Psychicznego . Alkoholizm i Narkomania 2001; 3: 365-373 .
 • 13. Tsirigotis K., Gruszczyński W: Cechy osobowości dorosłych córek i synów alkoholików (DDA) leczonych w Poradni Zdrowia Psychicznego . Alkoholizm i Narkomania 2001; 4: 365-373 .
 • 14. Tsirigotis K., Gruszczyński W: Agresja u dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne. W: Bińczycka-Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Warszawa - Poznań 2003: 235-244.
 • 15. Boczkowski K.: Determinacja i różnicowanie płci. PWN, Warszawa 1983: 3
 • 16. Sirotnak A.P, Grigsby T., Krugman R.D.: Przemoc fizyczna wobec dzieci. Pediatria po Dyplomie 2006; 10: 42-58 .
 • 17. Miller M. , Urban E. , Supranowicz P : Przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dziecka krzywdzonego - badania pilotażowe w I kl. Gimnazjum w woj. Mazowieckim. Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2003: 28.
 • 18. Wawrzyniak J .: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007: 116.
 • 19. Jundziłł I.: Dziecko - ofiara przemocy. WSiP Warszawa 1993: 38.
 • 20. Marciński A.: Urazy nieprzypadkowe u dzieci - symptomatologia zespołu dziecka krzywdzonego. Standardy Medyczne Pediatria 2009; 6: 639
 • 21. Mellibruda J . , Durda R. , Sasal H . D .: O przemocy domowej . Poradnik dla lekarza pediatry. PARPA, Warszawa 1998: 25-27
 • 22. Cielecka-Kuszyk J.: Zespół dziecka krzywdzonego. Pediatria po Dyplomie 2006; wydanie specjalne: 136-137.
 • 23. Wyżyńska J.: Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym. Poradnik nie tylko dla rodziców. Media Rodzina, Poznań 2007: 132.
 • 24. Herman JJ.: Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.
 • 25. Kluczyńska S.: Psychologiczne konsekwencje gwałtu. Niebieska Linia, IPS . , Warszawa 2002; 1: 12 .
 • 26. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wyd. Med. „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków - Warszawa 1997: 176 .
 • 27. Luxenberg T., Spinazzola J., Hidalgo J. i wsp.: Complex trauma and disorders of extreme stress (DESNOS). Part two: treatment. Directions in Psychiatry 2001; 21: 395-414.
 • 28. Francati V, Vermetten E . , Bremner J . D .: Functional neuroimaging studies in posttraumatic stress disorder: review of current methods and findings. Depress. Anxiety 2007; 24: 202-218.
 • 29. Jan Paweł II: Spotkanie z dziećmi w Brazylii. Tygodnik Powszechny 1991; 44, poz . 16 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd6c8701-eaa3-4019-ba56-282a22e0a962
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.