PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 2 | 1-8
Article title

The paediatric trauma patient profile from the perspective of the emergency medical team.

Content
Title variants
PL
Profil pacjenta pediatrycznego urazowego z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Injuries are one of the main causes of mortality in the world. Emergency services should have appropriate knowledge and skills in the field of trauma research at the scene and proper therapeutic treatment. A special group of traumatic patients are children, which are often more difficult to assess and secure by medical personnel. The work aims to determine the profile of a paediatric patient after an injury secured by an ambulance. MATERIAL AND METHODS: The research tool was medical documentation in the form of 68,441 medical charts of rescue operations from 2016-2017, out of which 464 interventions were selected for children with injuries. The factors taken into account were: age and sex of the injured, a combination of hours of travel and months per year, the place where the injury occurred, the type of injury and the type of ambulance. RESULTS: At the scene, teams without a doctor were dispensed with 354 times, and teams with a doctor 110 times. The highest number of injuries in children occurred in educational institutions. The increase in the number of interventions was observed in the afternoon in the summer and autumn seasons. Trips to girls accounted for 39% (n=181), and 61% (n=283) were trips to boys. The average age of injured paediatric patients was 10.8 years (SD±4.84). The greatest number of injuries in children were head and neck injuries. CONCLUSIONS: Children with injuries usually have a medical emergency team without a doctor. Interventions are usually carried out at schools, in June and October, around noon. Typically, injuries are experienced by several-year-old boys. The dominant regions of injuries are head and neck and limbs.
PL
WSTĘP: Urazy stanowią jedną z głównych przyczyn śmiertelności na świecie. Służby ratunkowe powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie badania urazowego na miejscu zdarzenia i właściwego postępowania terapeutycznego. Szczególną grupę pacjentów urazowych stanowią dzieci, które są niejednokrotnie trudniejsze w ocenie i zabezpieczeniu przez personel medyczny. Praca ma na celu określenie profilu pacjenta pediatrycznego po urazie zabezpieczanego przez pogotowie ratunkowe. MATERIAŁ I METODY: Narzędzie badawcze stanowiła dokumentacja medyczna w postaci 68441 kart medycznych czynności ratunkowych z lat 2016-2017, z których wyselekcjonowano 464 interwencje do dzieci z obrażeniami ciała. W wzięto pod uwagę takie czynniki jak: wiek i płeć poszkodowanych, zestawienie godzin wyjazdów i miesięcy w skali roku, miejsce zdarzenia w którym doszło do urazu, rodzaj urazu oraz rodzaj karetki. WYNIKI: Na miejsce zdarzenia 354 razy zadysponowano zespoły bez lekarza, a 110 razy zespoły z lekarzem. Do największej ilości urazów u dzieci dochodziło w placówkach oświatowych. Wzrost liczby interwencji obserwowano w godzinach popołudniowych w sezonie letnim oraz jesiennym. Wyjazdy do dziewczynek stanowiły 39 % (n=181) , a w 61 % (n=283) były to wyjazdy do chłopców. Średnia wieku poszkodowanych pacjentów pediatrycznych wyniosła 10,8 lat (SD±4,84). Największą liczbę urazów u dzieci stanowiły urazy głowy i szyi. WNIOSKI: Do dzieci z urazami najczęściej dysponowane są zespoły ratownictwa medycznego bez lekarza. Interwencje zazwyczaj są realizowane w szkołach, w okresie czerwca i października, w okolicach południa. Obrażeń doznają zazwyczaj kilkunastoletni chłopcy. Dominującymi rejonami urazów jest głowa i szyja oraz kończyny.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
1-8
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cc0630a4-4291-4eea-9c28-083fe48cb600
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.