PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 394-407
Article title

Sonocystografia mikcyjna 2D/3D/4D w diagnostyce i monitorowaniu leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci – czy może zastąpić rentgenowską cystouretrografię mikcyjną?

Content
Title variants
EN
2D/3D/4D contrast-enhanced voiding urosonography in the diagnosis and monitoring of treatment of vesicoureteral reflux in children – can it replace voiding cystourethrography?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Vesicoureteral refl ux appears in 20–50% of pediatric patients with recurrent
urinary tract infections. The most common method of diagnosing this disease is
voiding cystourethrography. However, contemporary pediatric radiology does not favor
this method due to exposure to X-radiation. Aim: The aim of this study was to assess the
usefulness of 2D/3D/4D contrast-enhanced voiding urosonography in the diagnosis and
treatment monitoring of vesicoureteral refl ux in children and the possibility of using contrast-
enhanced voiding urosonography to replace voiding cystourethrography. Material
and methods: Voiding cystourethrography and contrast-enhanced voiding urosonography
were conducted in 80 pediatric patients in order to assess sensitivity, specifi city,
positive and negative predictive values as well as the number of vesicoureteral refl uxes
detected by each of the two methods. The second stage of the study involved performing
voiding urosonography in an extended protocol in 58 children in order to determine
the usefulness of three-dimensional (3D/4D) examinations in the assessment of vesicoureteral
refl ux and the ability to assess the urethra. Results: The concordance between
the two methods was 86.95%. The sensitivity of voiding urosonography was 84.51%,
specifi city – 90.99%, positive predictive value – 85.71% and negative predictive value –
90.17%. A 3D/4D assessment of the urinary bladder and transperineal 2D morphological
assessment of the urethra were possible in all patients (100%). Assessment of the urethra
during micturition with the use of 2D/3D/4D techniques was possible in all patients in
whom voiding was elicited (95.83%), and 3D/4D assessment of vesicoureteral refl ux was
possible in all patients with refl ux (100%). Although the application of 3D/4D techniques
allowed accurate specifi cation of the grade of refl ux in all cases (100%), it appeared
particularly useful in differentiating between grades II and III (70.97%). Conclusions:
Contrast-enhanced voiding urosonography allows the diagnosis and monitoring of treatment
of vesicoureteral refl ux in pediatric patients as well as assessment of the urethra
in both girls and boys. The method is characterized by high sensitivity and specifi city.
Moreover, it is safe, relatively inexpensive and can replace voiding cystourethrography.
PL
Wstęp: Odpływy pęcherzowo-moczowodowe występują u 20–50% dzieci z nawracającymi
zakażeniami układu moczowego. Najczęściej wykorzystywaną metodą w diagnostyce
tego schorzenia jest cystouretrografi a mikcyjna, od której nowoczesna radiologia
pediatryczna stara się odchodzić, z powodu narażenia na promieniowanie rentgenowskie.
Cel pracy: Celem pracy była ocena przydatności sonocystografi i mikcyjnej w diagnostyce
i monitorowaniu leczenia odpływów pęcherzowo-moczowych u dzieci i możliwości
zastąpienia omawianą metodą dotychczas stosowanej cystouretrografi i mikcyjnej.
Materiał i metoda: U 80 dzieci wykonano cystouretrografi ę mikcyjną oraz sonocystografi
ę mikcyjną w celu określenia czułości, swoistości, wartości predykcyjnej dodatniej
i ujemnej sonocystografi i mikcyjnej oraz ilości wykrywanych odpływów pęcherzowo-
-moczowych przez każdą z metod. W drugim etapie u 58 dzieci wykonano sonocystografi
ę mikcyjną w rozszerzonym protokole w celu określenia przydatności badania trójwymiarowego
(3D/4D) w ocenie odpływów pęcherzowo-moczowych oraz możliwości oceny
cewki moczowej. Wyniki: Zgodność obu metod wynosiła 86,95%. Czułość sonocystografi i
mikcyjnej wynosiła 84,51%, swoistość 90,99%, wartość predykcyjna dodatnia 85,71%,
ujemna 90,17%. Ocena 3D/4D pęcherza moczowego oraz ocena morfologiczna 2D cewki
moczowej z dostępu przezkroczowego możliwa była u wszystkich pacjentów (100%).
Ocena cewki moczowej w trakcie mikcji techniką 2D/3D/4D możliwa była u wszystkich
pacjentów, u których uzyskano mikcję (95,83%), a ocena 3D/4D OPM – u wszystkich
pacjentów z odpływem (100%). Zastosowanie technik 3D/4D pozwoliło na precyzyjne
określenie stopnia odpływów we wszystkich przypadkach (100%), jednakże szczególnie
przydatne okazało się w różnicowaniu pomiędzy stopniem II a III (70,97%). Wnioski:
Sonocystografi a mikcyjna jest metodą umożliwiającą diagnostykę i monitorowanie
leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci oraz ocenę cewki moczowej
u dziewcząt i chłopców. Metodę charakteryzuje wysoka czułość i swoistość – jest bezpieczna,
stosunkowo niedroga i może zastąpić cystouretrografi ę mikcyjną.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
394-407
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
author
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Katedra i Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Galloy MA, Mandry D, Pecastaings M, Mainard-Simard L, Claudon M: [Sonocystography: a new method for the diagnosis and follow-up of vesico-ureteric refl ux in children]. J Radiol 2003; 84: 2055–2061.
 • 2. Routh JC, Bogaert GA, Kaefer M, Manzoni G, Park JM, Retik AB et al.: Vesicoureteral refl ux: current trends in diagnosis, screening, and treatment. Eur Urol 2012; 61: 773–782.
 • 3. Duran C, del Riego J, Riera L.: [Serial voiding urosonography: a safe technique for the study of the entire urinary tract in children]. Radiologia 2013; 55: 160–166.
 • 4. Deng J, Zhou L, Zeng S, Zhang C, Zeng G, Wang J et al.: [Voiding urosonography with SonoVue and fl uoroscopic voiding cystourethrography in evaluation of vesicoureteral refl ux: a comparative study]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2013; 33: 1467–1470.
 • 5. Duran C, del Riego J, Riera L, Martin C, Serrano C, Palaña P: Voiding urosonography including urethrosonography: high-quality examinations with an optimised procedure using a second-generation US contrast agent. Pediatr Radiol 2012; 42: 660–667.
 • 6. Duran C, Valera A, Alguersuari A, Ballesteros E, Riera L, Martin C et al.: Voiding urosonography: the study of the urethra is no longer a limitation of the technique. Pediatr Radiol 2009; 39: 124–131.
 • 7. Doganis D, Mavrikou M, Delis D, Stamoyannou L, Siafas K, Sinaniotis K: Timing of voiding cystourethrography in infants with fi rst time urinary infection. Pediatr Nephrol 2009; 24: 319–322.
 • 8. Riccabona M, Avni FE, Blickman JG, Dacher JN, Darge K, Lobo ML et al.: Imaging recommendations in paediatric uroradiology: minutes of the ESPR workgroup session on urinary tract infection, fetal hydronephrosis, urinary tract ultrasonography and voiding cystourethrography, Barcelona, Spain, June 2007. Pediatr Radiol 2008; 38: 138–145.
 • 9. Darge K, Troeger J: Vesicoureteral refl ux grading in contrast-enhanced voiding urosonography. Eur J Radiol 2002; 43: 122–128.
 • 10. Lebowitz RL, Olbing H, Parkkulainen KV, Smellie JM, Tamminen-Mobius TE: International system of radiographic grading of vesicoureteric refl ux. International Refl ux Study in Children. Pediatr Radiol 1985; 15: 105–109.
 • 11. Elder JS, Peters CA, Arant BS Jr., Ewalt DH, Hawtrey CE, Hurwitz RS et al.: Pediatric Vesicoureteral Refl ux Guidelines Panel summary report on the management of primary vesicoureteral refl ux in children. J Urol 1997; 157: 1846–1851.
 • 12. Darge K, Ghods S, Zieger B, Rohrschneider W, Troeger J: Reduction in voiding cystourethrographies after the introduction of contrast enhanced sonographic refl ux diagnosis. Pediatr Radiol 2001; 31: 790–795.
 • 13. Darge K, Moeller RT, Trusen A, Butter F, Gordjani N, Riedmiller H: Diagnosis of vesicoureteric refl ux with low-dose contrast-enhanced harmonic ultrasound imaging. Pediatr Radiol 2005; 35: 73–78.
 • 14. Darge K: Voiding urosonography with US contrast agents for the diagnosis of vesicoureteric refl ux in children. II. Comparison with radiological examinations. Pediatr Radiol 2008; 38: 54–63; quiz 126–127.
 • 15. Darge K: Voiding urosonography with ultrasound contrast agents for the diagnosis of vesicoureteric refl ux in children. I. Procedure. Pediatr Radiol 2008; 38: 40–53.
 • 16. Robrecht J, Darge K: [In-vitro comparison of a 1st and a 2nd generation US contrast agent for refl ux diagnosis]. RöFo 2007; 179: 818–825.
 • 17. Claudon M, Dietrich CF, Choi BI, Cosgrove DO, Kudo M, Nolsøe CP et al.: Guidelines and good clinical practice recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the liver – update 2012: a WFUMB-EFSUMB initiative in cooperation with representatives of AFSUMB, AIUM, ASUM, FLAUS and ICUS. Ultrasound Med Biol 2013; 39: 187–210.
 • 18. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann Nielsen M et al.: The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. Ultraschall Med 2012; 33: 33–59.
 • 19. Riccabona M, Avni FE, Damasio MB, Ording-Müller LS, Blickman JG, Darge K et al.: ESPR Uroradiology Task Force and ESUR Paediatric Working Group – Imaging recommendations in paediatric uroradiology, part V: childhood cystic kidney disease, childhood renal transplantation and contrast-enhanced ultrasonography in children. Pediatr Radiol 2012; 42: 1275–1283.
 • 20. Riccabona M: Application of a second-generation US contrast agent in infants and children – a European questionnaire-based survey. Pediatr Radiol 2012; 42:1471–1480.
 • 21. Papadopoulou F, Anthopoulou A, Siomou E, Efremidis S, Tsamboulas C, Darge K: Harmonic voiding urosonography with a second-generation contrast agent for the diagnosis of vesicoureteral refl ux. Pediatr Radiol 2009; 39: 239–244.
 • 22. Ključevšek D, Battelino N, Tomažič M, Kersnik Levart T: A comparison of echo-enhanced voiding urosonography with X-ray voiding cystourethrography in the fi rst year of life. Acta Paediatr 2012; 101: e235–e239.
 • 23. Otukesh H, Hoseini R, Behzadi AH, Mehran M, Tabbaroki A, Khamesan B et al.: Accuracy of cystosonography in the diagnosis of vesicourethral refl ux in children. Saudi J Kidney Dis Transpl 2011; 22: 488–491.
 • 24. Kis E, Nyitrai A, Várkonyi I, Máttyus I, Cseprekál O, Reusz G et al.: Voiding urosonography with second-generation contrast agent versus voiding cystourethrography. Pediatr Nephrol 2010; 25: 2289–2293.
 • 25. Ascenti G, Zimbaro G, Mazziotti S, Chimenz R, Fede C, Visalli C et al.: Harmonic US imaging of vesicoureteric refl ux in children: usefulness of a second generation US contrast agent. Pediatr Radiol 2004; 34: 481–487.
 • 26. Perisinakis K, Raissaki M, Damilakis J, Stratakis J, Neratzoulakis J, Gourtsoyiannis N: Fluoroscopy-controlled voiding cystourethrography in infants and children: are the radiation risks trivial? Eur Radiol 2006; 16: 846–851.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cb4c1e76-5ac3-4bee-a480-435a89d3d431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.