PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | XVI | 2 | 141-158
Article title

Kondycja biopsychospołeczna nastolatków a poczucie koherencji i strategie radzenia sobie ze stresem

Authors
Content
Title variants
EN
Adolenscents’ biopsychosocial health, sense of coherence and coping with stress
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Literature of object pays attention on increasing different dysfunction and disturbances of health among adolescents. From 4% for 50% of young people tell that their functioning worse in different areas of lives. Research in schools indicates on 80% young people experiencing school stress. The aim of analyses is to evaluation the link between sense of coherence and biopsychosocial health and to show determinants. There were examined 381 young people (221 females and 160 males) aged 16-18. It was used the following measures: the Polish modification of Cumulative Fatigue Questionnaire by R. Kosugo, Sense of Coherence Questionnaire by A. Antonovsky and Stress Coping Inventory by W. Janke, G. Erdmann, W. Boucsein. Results show negative statistically important relationship of sense of coherence with increasing health dysfunction and link between health dysfunction and coping with stress too.
Keywords
Year
Volume
XVI
Issue
2
Pages
141-158
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii Klinicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Antonovsky, A. (1997). Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.) Psychologia zdrowia (s. 206-231). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. Studia Socjologiczne, 2, 8-31.
 • Bergh, H., Baigi, A., Fridlund, B., Marklund, B. (2006). Life events, social support and sense of coherence among frequent attenders in primary health care. Public Health, 120, 229-236.
 • Bolanowski, W., Kwiatkowski, P., Waszkiewicz, L. (2004). Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi w szkole u dzieci w wieku 11-13 lat. Zdrowie Publiczne, 4 (114), 498-501.
 • Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychologiczne uwarunkowania. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Borecka-Biernat, D., Węgłowska-Rzepa, K. (2000). Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP.
 • Czabała, Cz., Brykczyńska, C., Bobrowski, K., Ostaszewski, K. (2005). Problemy zdrowia psychicznego w populacji gimnazjalistów warszawskich. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1 (14), 1-9.
 • Dumont, M., Marcotte, D., Leclerc, D. (2000). Role of Sex, School Performance, Coping, Self-Esteem, and an Efficacy in the Prediction of Teenager’s Psychological and Physical Distress. 21th International STAR Conference, Bratysława.
 • Engel, G.L. (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. American Journal of Psychiatry, 137, 535-544.
 • Frydeberg, E., Lewis, R. (1993). Boys play sport and girls turn to others: Age gender and ethnicity as determinant of coping. Journal of Adolescence, 16, 252-266.
 • Hagquist, C., Andrich, D. (2004). Is the Sense of Coherence-instrument applicable on adolescents? A latent trait analysis using Rasch-modelling. Personality and Individual Differences, 36, 955-968.
 • Hetland, J., Wold, B., Torsheim, T., Aaro, L.E. (2001). Subjective health complains – from adolescence to early adulthood. 16th World Congress on Psychosomatic Medicine, Göteborg.
 • Januszewska, E. (2001). Style reagowania na stres w kontekście postaw rodzicielskich. Badania młodzieży w okresie adolescencji. W: D. Kornas-Biela (red.) Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 313-343). Lublin: TN KUL .
 • Januszewska, E. (2005). Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem (KRS ). Wartość diagnostyczna i wyniki badań młodzieży. W: M. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 91-123). Lublin: TN KUL .
 • Jellesma, F.C., Rieffe, C., Terwogt, M.M., Kneepkens, C.M.F. (2006). Somatic complaints and health care use in children: Mood, emotion awareness and sense of coherence. Social Science & Medicine, 63, 2640-2648.
 • Jelonkiewicz, I. (1994). Model Antonovsky’ego – odniesienia do wybranych koncepcji psychologicznych. Nowiny Psychologiczne, 3, 55-66.
 • Jelonkiewicz, I., Kosińska-Dec, K. (2004). Spostrzegane zasoby a doświadczanie stresu rodzinnego i szkolnego wśród młodzieży. W: K. Kosińska-Dec, L. Szewczyk (red.) Rozwój. Zdrowie. Choroba. Aktualne problemy psychosomatyki (s. 71-90). Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o.
 • Jorgensen, R.S., Frankowski, J.J., Carey, M.P. (1999). Sense of coherence, negative life events and appraisal of physical health among university students. Personality and Individual Differences, 27, 1079-1089.
 • Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2006). Wartościowanie zdrowia a podejmowanie przez dzieci i młodzież zachowań niesprzyjających zdrowiu. W: J. Cz.Czabała, E. Zasępa (red.) Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji (s. 97-112). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Julkunen, J., Ahlström, R. (2006). Hostility, anger, and sense of coherence as predictors of health-related quality of life. Results of an ASCO T substudy. Journal of Psychosomatic Research, 61, 33-39.
 • Koniarek, J., Dudek, B., Makowska, Z. (1993). Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja The Sense of Coherence Questionnaire (SOC ) A. Antonovsky’ego. Przegląd Psychologiczny, 36 (4), 491-502.
 • Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (1997). Poczucie koherencji a style radzenia sobie – zmiany w czasie. W: L. Szewczyk (red.) Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie (s. 39-43). Lublin: AM.
 • Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (2004). Zasoby a radzenie sobie ze stresem rodzinnym i szkolnym oraz zdrowie młodzieży. W: K. Kosińska-Dec, L. Szewczyk (red.) Rozwój, zdrowie, choroba. Aktualne problemy psychosomatyki (s. 91-104). Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o.
 • Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL .
 • Kulik, A., Szewczyk, L. (2004). Skumulowane zmęczenie wśród nastolatków – rozmiary zjawiska w Polsce. W: K. Kosińska-Dec, L. Szewczyk (red.) Rozwój, zdrowie, choroba. Aktualne problemy psychosomatyki (s. 117-133). Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o.
 • Kulik, A., Szewczyk, L. (2005). Kwestionariusz do badania zmęczenia. Psychometryczne właściwości. W: M. Oleś (red.) Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 41-61). Lublin: TN KUL .
 • Kuuppelomäki, M., Utriainen, P. (2003). A 3 year follow-up study of health care students’ sense of coherence and related smoking, drinking and physical exercise factors. International Journal of Nursing Studies, 40, 383-388.
 • Łosiak, W. (2008). Indywidualny kontekst poczucia koherencji. W: J.M. Brzeziński, L. C ierpiałkowska (red.) Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki (s. 215-226). Gdańsk: GWP.
 • Mroziak, B. (1994). A. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji (SOC ). Nowiny Psychologiczne, 1, 5-15.
 • Pisula, E. (2003). Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez dzieci i młodzież. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej (s. 165-185).Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Rainer, S., Reiner, F. (2004). How it begins: Child and adolescent psychiatric and psychosomatic consultation in a children’s hospital. 25th European Conference on Psychosomatic Research, Berlin.
 • Räty, L.K.A., Larsson, G., Söderfeldt, B.A., Larsson, B.M.W. (2005). Psychosocial aspects of health in adolescence: the influence of gender, and general self-concept. Journal of Adolescent Health, 36, 530.e21-530.e28.
 • Rola, J. (2005). Depresyjność młodzieży ze środowisk wielkomiejskiego i wiejskiego w okresie nauki w gimnazjum. Psychiatria Polska, 3 (39), 537-547.
 • Rotholz, J.M. (2002). Chronic Fatigue Syndrome, Christianity, and Culture. Between God and an Illness. New York-London-Oxford: The Haworth Medical Press.
 • Różańska-Kowal, J. (2004). Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 203-214.
 • Sęk, H. (2004). Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 49-66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Surtees, P.G., Wainwright, N.W.J., Khaw, K.T. (2006). Resilience, misfortune, and mortality: evidence that sense of coherence is a marker of social stress adaptive capacity. Journal of Psychosomatic Research, 61, 221-227.
 • Togari, T., Yamazaki, Y., Takayama, T.S., Yamaki, Ch.K., Nakayama, K. (2008). Followup study on the effects of sense of coherence on well-being after two years in Japanese university undergraduate students. Personality and Individual Differences, 44, 1335-1347.
 • Torsheim, T., Aaroe, L.E., Wold, B. (2001). Sense of coherence and school-related stress as predictors of subjective health complaints in early adolescence: interactive, indirect or direct relationships? Social Science & Medicine, 53, 603-614.
 • Utsey S.O., Giesbrecht N. (2008). Cultural, Sociofamilial, and Psychological Resources That Inhibit Psychological Distress in African Americans Exposed to Stressful Life Events and Race-Related Stress. Journal of Counseling Psychology, 55 (1), 49-62.
 • Woynarowska, B. (1998). Psychosomatic problems in children and adolescence life – part 1. The Baltic Sea Conference on Psychosomatic Medicine, Szczecin.
 • Woynarowska, B., Pułtorak, M. (1994). Wybrane zagadnienia z demografii i epidemiologii. W: A. Jaczewski (red.) Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania (cz. II , s. 81-105). Warszawa: WSiP.
 • Zwoliński, M. (1997). Poczucie koherencji i styl radzenia sobie ze stresem a ocena własnego zdrowia przez dziewczęta i chłopców kończących szkołę średnią W: L . S zewczyk (red.) Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie (s. 45-51). Lublin: AM.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c850babe-dfa7-40ab-82da-35ab6d29898f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.