PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 1 | 45-51
Article title

Wodogłowie u dzieci z nowotworami mózgu

Content
Title variants
EN
Hydrocephalus in children with brain tumours
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Brain tumours comprise 20-25% of paediatric neoplasms and constitute the second most common group, after leukaemia. They are responsible for approximately 20% of cases of hydrocephalus in children. Mechanical compression of the ventricular system is the most frequent cause of hydrocephalus. Malabsorption or overproduction of cerebrospinal fluid are less commonly observed. Hydrocephalus most commonly affects children with intra-axial brain tumours. Benign tectal gliomas, tumours of the posterior part of the third ventricle (pineal region tumours) and cerebellar vermis and fourth ventricle tumours are the most concerned. Hydrocephalus accompanies also a relatively great number of tumours located in suprasellar region or within the brainstem. Surgical treatment of hydrocephalus depends on location of the tumour and patient’s clinical condition. Surgical resection of a large majority of hemispheric, intraventricular, suprasellar and cerebellar tumours results with withdrawal of hydrocephalus. The rest of the patients requires neuroendoscopic procedures (third ventriculostomy) or shunting. Neuroendoscopic procedures are performed in children with pineal tumours as a first treatment option. Patients with brainstem tumours are subjected to the third ventriculostomy or shunting. Children with severe clinical condition require external ventricular drainage or the third ventriculostomy before the resection of the tumour. Prognosis in children with hydrocephalus and brain tumour depends mainly on tumour’s type and further course of the primary disease.
PL
Nowotwory mózgu stanowią ok. 20-25% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego i zajmują pod względem częstości występowania drugie miejsce po białaczkach. Są one odpowiedzialne za około 20% przypadków wodogłowia u dzieci. Najczęstszą przyczyną jego powstawania są zaburzenia w przepływie płynu mózgowo- rdzeniowego spowodowane mechanicznym uciskiem, jaki wywiera rozrastający się nowotwór na poszczególne elementy układu komorowego. Rzadziej obserwuje się zaburzania wchłaniania lub nadmierną produkcję płynu mózgowo-rdzeniowego. Wodogłowie występuje głównie u chorych z nowotworami mózgu położonymi w linii pośrodkowej. Dotyczy to przede wszystkim chorych z łagodnymi glejakami blaszki pokrywy śródmózgowia, nowotworami tylnej części komory III (okolica szyszynki) oraz nowotworami robaka móżdżku i komory IV. Stosunkowo często wodogłowie towarzyszy także nowotworom umiejscowionym w okolicy siodła tureckiego oraz w obrębie pnia mózgu. Leczenie chirurgiczne zależy od lokalizacji nowotworu i stanu klinicznego pacjenta. W znacznej części przypadków nowotworów półkul mózgu, układu komorowego, okolicy siodła tureckiego i móżdżku całkowite chirurgiczne usunięcie guza powoduje ustąpienie wodogłowia. U pozostałych dzieci konieczne jest założenie układu zastawkowego lub wykonanie zabiegu neuroendoskopowego (wentrykulostomia komory III). U chorych z nowotworami okolicy szyszynki w pierwszym etapie stosuje się leczenie neuroendoskopowe, a u pacjentów z guzami pnia mózgu leczenie neuroendoskopowe lub założenie układu zastawkowego. Chorzy w złym stanie klinicznym wymagają założenia drenażu komorowego zewnętrznego lub zabiegu endoskopowego przed przystąpieniem do resekcji nowotworu. Rokowanie u pacjentów z wodogłowiem w przebiegu nowotworów mózgu uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju choroby nowotworowej i jej dalszego przebiegu.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
45-51
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel.: 042 271 20 46, faks: 042 271 13 96
 • Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
References
 • 1. Detwiler P.W., Porter R.W, Rekate H.L.: Hydrocephalus - clinical features and management. W: Choux M., Di Rocco C., Hockley A.D., Walker M.L. (red.): Pediatric Neurosurgery. Churchill Livingstone, London 1999: 253-274.
 • 2. Mueller B.A., Gurney J.G.: Epidemiology of pediatric brain tumors. Neurosurg. Clin. N. Am. 1992; 3: 715-721.
 • 3. Stiller C.A., Nectoux J.: International incidence of childhood brain and spinal tumours. Int. J. Epidemiol. 1994: 23: 458-464.
 • 4. Albright A.L., Wisoff J.H., Zeltzer P.M. i wsp.: Effects of medulloblastoma resections on outcome in children: a report from the Children’s Cancer Group. Neurosurgery 1996; 38: 265-271.
 • 5. Dirks PB., Harris L., Hoffman H.J. i wsp.: Supratentorial primitive neuroectodermal tumors in children. J. Neurooncol. 1996; 29: 75-84.
 • 6. Choi J.U., Kim D.S., Chung S.S., Kim TS.: Treatment of germ cell tumors in the pineal region. Childs Nerv. Syst. 1998; 14: 41-48.
 • 7. Komotar R.J., Burger PC., Carson B.S. i wsp.: Pilocytic and pilomyxoid hypothalamic/chiasmatic astrocytomas. Neurosurgery 2004; 54: 72-80.
 • 8. Satoh H., Uozumi T, Arita K. i wsp.: Spontaneous rupture of craniopharyngioma cysts. A report of five cases and review of the literature. Surg. Neurol. 1993; 40: 414-419.
 • 9. Milhorat T.H., Hammock M.K., Davis D.A., Fenstermacher J.D.: Choroid plexus papilloma. I. Proof of cerebrospinal fluid overproduction. Childs Brain 1976; 2: 273-289.
 • 10. Due-Tønnessen B.J., Helseth E.: Management of hydrocephalus in children with posterior fossa tumors: role of tumor surgery. Pediatr. Neurosurg. 2007; 43: 92-96.
 • 11. Choux M., Lena G., Do L.: Brainstem tumors. W: Choux M., Di Rocco C., Hockley A.D., Walker M.L. (red.): ftdiatric Neurosurgery. Churchill Livingstone, London 1999: 471-491.
 • 12. Lapras C., Mottolese C., Jouvet A.: Pineal region tumors. W: Choux M., Di Rocco C., Hockley A.D., Walker M.L. (red.): Pediatric Neurosurgery. Churchill Livingstone, London 1999: 549-560.
 • 13. Siomin V, Constantini S.: Treatment of hydrocephalus in suprasellar lesions. W: Cinalli G., Maixner WJ., Sainte-Rose C. (red.): Pediatric Hydrocephalus. Springer-Verlag Italia, Milano 2004: 163-170.
 • 14. Tamburrini G., Di Rocco C., Caldarelli M. i wsp.: Postoperative third ventriculostomy in children with posterior cranial fossa tumors. Childs Nerv Syst. 2003; 19: 691-692.
 • 15. Cinalli G.: Alternatives to shunting. Childs Nerv. Syst. 1999; 15: 718-731.
 • 16. Cinalli G.: Endoscopic third ventriculostomy. W: Cinalli G.. Maixner W.J., Sainte-Rose C. (red.): Pediatric Hydrocephalus. Springer-Verlag Italia, Milano 2004: 361-388.
 • 17. Fujimura M., Onuma T, Kameyama M. i wsp.: Hydrocephalus due to cerebrospinal fluid overproduction by bilateral choroid plexus papillomas. Childs Nerv. Syst. 2004; 20: 485-488.
 • 18. Olavarria G., Reitman A.J., Goldman S., Tomita T: Postshunt ascites in infants with optic chiasmal hypothalamic astrocytoma: role of ventricular gallbladder shunt. Childs Nerv. Syst. 2005; 21: 382-384.
 • 19. Mandera M.: Nowotwory germinalne i nowotwory miąższu szyszynki. W: Zakrzewski K. (red.): Nowotwory mózgu wieku dziecięcego. Czelej, Lublin 2004: 136-146.
 • 20. Mandat T, Roszkowski M., Barszcz S. i wsp.: Neuroendoskopia w leczeniu wodogłowia trójkomorowego w przebiegu guzów tylnej części komory trzeciej mózgu u dzieci. Neurol. Neurochir. Pol. 2002; 36: 711-722.
 • 21. Rappaport Z.H., Shalit M.N.: Perioperative external ventricular drainage in obstructive hydrocephalus secondary to infratentorial brain tumours. Acta Neurochir. (Wien) 1989; 96: 118-121.
 • 22. Fritsch M.J., Doerner L., Kienke S., Mehdorn H.M.: Hydrocephalus in children with posterior fossa tumors: role of endoscopic third ventriculostomy. J. Neurosurg. 2005; 103 (supl.): 40-42.
 • 23. Morelli D., Pirotte B., Lubansu A. i wsp.: Persistent hydrocephalus after early surgical management of posterior fossa tumors in children: is routine preoperative endoscopic third ventriculostomy justified? J. Neurosurg. 2005; 103 (supl.): 247-252.
 • 24. Khanna R.K., Rosenblum M.L., Rock J.P, Malik G.M.: Prolonged external ventricular drainage with percutaneous long-tunnel ventriculostomies. J. Neurosurg. 1995; 83: 791-794.
 • 25. fttronio J., Walker M.L.: Surgical management of cerebellar tumors in children. W: Schmidek H.H., Sweet WH. (red.): Operative Neurosurgical Techniques. Indications, Methods, and Results. Wyd. 3, WB. Saunders Company, Philadelphia 1995: 801-812.
 • 26. Cinalli G., Spennato P, Ruggiero C. i wsp.: Intracranial pressure monitoring and lumbar puncture after endoscopic third ventriculostomy in children. Neurosurgery 2006; 58: 126-136.
 • 27. Klimo P Jr, Goumnerova L.C.: Endoscopic third ventriculocisternostomy for brainstem tumors. J. Neurosurg. 2006; 105 (supl.): 271-274.
 • 28. Berger M.S., Baumeister B., Geyer J.R i wsp.: The risks of metastases from shunting in children with primary central nervous system tumors. J. Neurosurg. 1991; 74: 872-877.
 • 29. Jamjoom Z.A., Jamjoom A.B., Sulaiman A.H. i wsp.: Systemic metastasis of medulloblastoma through ventriculoperitoneal shunt: report of a case and critical analysis of the literature. Surg. Neurol. 1993; 40: 403-410.
 • 30. Wellons J.C. 3rd, Tubbs R.S., Banks J.T i wsp.: Long-term control of hydrocephalus via endoscopic third ventriculostomy in children with tectal plate gliomas. Neurosurgery 2002; 51: 63-68.
 • 31. Bognár L., Borgulya G., Benke P, Madarassy G.: Analysis of CSF shunting procedure requirement in children with posterior fossa tumors. Childs Nerv. Syst. 2003; 19: 332-336.
 • 32. Culley D.J., Berger M.S., Shaw D., Geyer R.: An analysis of factors determining the need for ventriculoperitoneal shunts after posterior fossa tumor surgery in children. Neurosurgery 1994; 34: 402-408.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c8448788-7f40-4bb0-8c10-18a23cb0042b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.