PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 111-119
Article title

Stosowanie azytromycyny w praktyce ambulatoryjnej

Authors
Content
Title variants
EN
Azithromycin in outpatient setting
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Azithromycin, broad spectrum macrolide antibiotic with familiar therapeutic schedule has been commonly used in outpatient clinical practice in patients over 2 years. The aim of the study was to gain the data of azithromycin preparations usage, focusing on the causes resulting in final therapeutic decisions. Material and method: Project had been realized as a retrospective survey based on documented cases of azithromycin therapies realized in outpatient setting. The demographic and anamnestic data were collected, as: diagnosis made, therapeutic schedule, causes of such decisions, eventually recommended control visit and patient’s therapeutic adherence. Data obtained were statistically analysed with Statistica 9.0 PL software. Results: The 27 850 cases of azithromycin usage in patients over 2 years were analysed. The main indications for azithromycin therapy were the respiratory tract infections, probability of bacterial aetiology. The decisions were made mostly upon clinical examination. In about 20% of cases azithromycin was used as a second one antibiotic. One third of cases were not recommended the control visit, but from the rest only about 70% were realized. Almost 96% of patients did not realized the treatment according to recommended schedule despite the mostly well treatment tolerance. Conclusions: 1) In outpatient clinical practice azithromycin is used mainly as an antibiotic of first choice, mostly in respiratory tract infections, despite epidemiological data suggesting their mainly viral aetiology. 2) The common practice is an empirical azithromycin recommendation, judged as a highly effective therapy. 3) Except of good tolerance and familiar treatment schedule, almost all of patients did not realized the treatment completely. 4) The knowledge of rational antibiotics usage should be widely propagated in Polish community.
PL
Wstęp: Azytromycyna, antybiotyk makrolidowy o szerokim spektrum aktywności i dogodnym sposobie dawkowania, jest powszechnie stosowana w praktyce ambulatoryjnej we wszystkich grupach wiekowych powyżej 2. roku życia. Celem badania było zebranie danych na temat ambulatoryjnego stosowania preparatów azytromycyny w aspekcie przyczyn, które składają się na ostateczne decyzje terapeutyczne. Materiał i metoda: Projekt zrealizowano w formie retrospektywnego ankietowego badania, opartego na udokumentowanych przypadkach leczenia azytromycyną w warunkach ambulatoryjnych. Zebrano dane demograficzne oraz anamnestyczne: rozpoznanie choroby, zastosowany schemat terapeutyczny, przyczyny podjętej decyzji, ewentualną realizację wizyty kontrolnej i zakres adherencji terapeutycznej. Otrzymane dane poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica 9.0 PL. Wyniki: Analizie poddano 27 850 przypadków leczenia azytromycyną pacjentów powyżej 2. roku życia. Wskazania do leczenia azytromycyną obejmowały głównie schorzenia układu oddechowego o prawdopodobnie bakteryjnej etiologii. Większość kuracji zlecano na podstawie obrazu klinicznego. W około 20% przypadków azytromycynę włączono jako antybiotyk II rzutu. Jedna trzecia przypadków nie wymagała wizyty kontrolnej, natomiast spośród zaleconych zrealizowano około 70%. Prawie 96% chorych nie zastosowało leczenia zgodnie z zaleconym schematem pomimo na ogół dobrej tolerancji leku. Wnioski: 1) W praktyce ambulatoryjnej azytromycyna stosowana jest głównie jako antybiotyk pierwszego rzutu, przede wszystkim w schorzeniach układu oddechowego, pomimo danych epidemiologicznych wskazujących na głównie wirusową etiologię tych schorzeń. 2) Powszechną praktyką jest empiryczne włączanie leczenia azytromycyną, postrzeganą jako lek wysoce skuteczny. 3) Pomimo dobrej tolerancji leku i łatwego sposobu dawkowania niemal wszyscy pacjenci nie zrealizowali w pełni zaleconej kuracji. 4) Wiedza z zakresu racjonalnego stosowania antybiotyków powinna być w polskim społeczeństwie szeroko propagowana.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
111-119
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
References
 • 1. Mutak S Azalides from azithromycin to new azalide derivatives. J. Antibiot. (Tokyo) 2007; 60: 85-122.
 • 2. Podlewski J . K , Chwalibogowska-Podlewska A. : Azithromycin. W: Leki współczesnej terapii. Wyd. 19, Medical Tribune Polska, Warszawa 2009: 77-78 .
 • 3. Cantin L. , Chamberland S . : In vitro evaluation of the activities of azithromycin alone and combined with pyrimethamine against Toxoplasma gondii. Antimicrob . Agents Chemother. 1993; 37: 1993-1996.
 • 4. Ballow C . H ., Amsden G .W , Highet V S., Forrest A. : Pharmacokinetics of oral azithromycin in serum, urine, polymorphonuclear leucocytes and inflammatory vs non-inflammatory skin blisters in healthy volunteers . Clin. Drug Investig. 1998; 15: 159-167.
 • 5. Margaritis VK , Ismailos G. S . , Naxakis S . S . i wsp. : Sinus fluid penetration of oral clarithromycin and azithromycin in patients with acute rhinosinusitis . Am . J . Rhinol . 2007; 21: 574-578.
 • 6. Togami K , Chono S . , Morimoto K: Distribution characteristics of clarithromycin and azithromycin, macrolide antimicrobial agents used for treatment of respiratory infections, in lung epithelial lining fluid and alveolar macrophages. Biopharm. Drug Dispos. 2011; 32: 389-397.
 • 7. Anon J . B .: Acute bacterial rhinosinusitis in pediatric medicine: current issues in diagnosis and management Paediatr. Drugs 2003; 5 supl. 1: 25-33.
 • 8. File TM . Jr, Garau J ., Blasi F i wsp . : Guidelines for empiric antimicrobial prescribing in community-acquired pneumonia. Chest 2004; 125: 1888-1901.
 • 9. Hryniewicz W. i wsp . : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego: Rekomendacje 2003. Zakażenia układu oddechowego: etiologia, rozpoznawanie, leczenie Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej, Warszawa 2002.
 • 10. Courcol RJ . , Pinkas M . , Martin G . R: A seven year survey of antibiotic susceptibility and its relationship with usage. J. Antimicrob. Chemother. 1989; 23: 441-451.
 • 11. Ball P , Baquero F , Cars O . i wsp . : Consensus Group on Resistance and Prescribing in Respiratory Tract Infection: Antibiotic therapy of community respiratory tract infections: strategies for optimal outcomes and minimized resistance emergence J Antimicrob Chemother 2002; 49: 31-40.
 • 12. Jain R, Danziger L. H.: The macrolide antibiotics: a pharmacokinetic and pharmacodynamic overview. Curr. Pharm. Des. 2004; 10: 3045-3053.
 • 13. McIsaac WJ ., Kellner J. D . , Aufricht P i wsp .: Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis in children and adults. JAMA 2004; 291: 1587-1595.
 • 14. Owens RC . Jr, Shorr A. F.: Rational dosing of antimicrobial agents: pharmacokinetic and pharmacodynamic strategies. Am. J. Health Syst. Pharm. 2009; 66 (supl. 4): S23-S30 .
 • 15. Bień S.: Nieżyt błony śluzowej gardła - trudności diagnostyki i terapii. Terapia 2004; 12: 35-41.
 • 16. Rapiejko P.: Ostre zapalenia gardła i migdałków. W: Antczak A. (red.): Pulmonologia. Część I. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 332-335.
 • 17. Carroll K , Reimer L : Microbiology and laboratory diagnosis of upper respiratory tract infections Clin Infect. Dis. 1996; 23: 442-448.
 • 18. Chciałowski A.: Ostre zapalenie oskrzeli. W: Antczak A. (red.): Pulmonologia. Część I. Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 321-325.
 • 19. Tiwari T , Murphy TV, Moran J .: National Immunization Program, CDC: Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prophylaxis of pertussis: 2005 CDC Guidelines MMWR Recomm Rep. 2005; 54: 1-16.
 • 20. Leekha S . , Terrell C .L. , Edson R S . : General principles of antimicrobial therapy. Mayo Clin. Proc. 2011; 86: 156-167 .
 • 21. Gonzales R , Bartlett J G , Besser R E i wsp : Principles of appropriate antibiotic use for treatment of acute respiratory tract infections in adults: background, specific aims, and methods. Ann. Intern. Med. 2001; 134: 479-486.
 • 22. Li H., Zhou Y., Fan F. i wsp.: Effect of azithromycin on patients with diffuse panbronchiolitis: retrospective study of 51 cases. Intern. Med. 2011; 50: 1663-1669.
 • 23. Dzierżanowska-Fangrat K, Fangrat A.: Antybiotykoterapia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego. Medycyna po Dyplomie 2009; 3: 3-9.
 • 24. Schentag J.J., Klugman K.P, Yu VL. i wsp.: Streptococcus pneumoniae bacteraemia: pharmacodynamic correlations with outcome and macrolide resistance - a controlled study. Int. J. Antimicrob. Agents 2007; 30: 264-269.
 • 25. Segreti J . , House H. R , Siegel R E .: Principles of antibiotic treatment of community-acquired pneumonia in the outpatient setting. Am. J. Med. 2005; 118 supl. 7A: 21S-28S .
 • 26. Linder J A , Singer D E : Desire for antibiotics and antibiotic prescribing for adults with upper respiratory tract infections. J. Gen. Intern. Med. 2003; 18: 795-801.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c7b1bf96-5790-4f70-ad76-c37ce9296252
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.