PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 2 | 16-28
Article title

Pre-hospital methods of oxygen therapy and airway management in patients with suspected or confirmed COVID-19.

Content
Title variants
PL
Przedszpitalne metody tlenoterapii i udrożnienia dróg oddechowych u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
There are many treatment suggestions for patients infected with SARS-CoV-2 virus during the coronavirus epidemic. The most common patterns of practice, which are publicly available on social media and medical portals, mainly concern mechanical ventilation methods, but these are examples used in intensive care units. After a retrospective analysis of most recommendations, good practices, guidelines, and primarily based on our experience, the authors of this article prepared a short compendium on safe oxygen therapy in patients suspected or confirmed with the SARS-CoV-2 virus and safe methods of instrumental airway management, minimizing production aerosol. The methods of conducting passive oxygen therapy, controlling breathing, clear upper airway with use of supraglottic devices and modified endotracheal intubation will allow medical personnel to increase their safety in supplying airway management in patients with suspected or confirmed COVID-19. This is extremely important in times of epidemic, where medical personnel in prehospital care is at high risk of being infected with SARS-CoV-2 virus.
PL
Istnieje wiele sugestii dotyczących leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 podczas epidemii. Najczęstsze praktyczne wzorce, które są publicznie dostępne w mediach społecznościowych i portalach medycznych, dotyczą głównie metod wentylacji mechanicznej, ale są to przykłady stosowane na oddziałach intensywnej terapii. Po retrospektywnej analizie rekomendacji, dobrych praktyk, wytycznych i przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenie, autorzy przygotowali krótkie kompendium na temat bezpiecznej terapii tlenowej u pacjentów podejrzanych lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz bezpiecznych metod przyrządowego udrożniania dróg oddechowych, minimalizujących produkcję aerozolu. Metody prowadzenia pasywnej terapii tlenowej, kontrolowanie oddychania, oczyszczanie górnych dróg oddechowych za pomocą przyrządu nadgłośniowego i zmodyfikowana intubacja dotchawiczna pozwolą personelowi medycznemu zwiększyć bezpieczeństwo podczas zabezpieczenia dróg oddechowych u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19. Jest to niezwykle ważne w czasach epidemii, w której personel medyczny w opiece przedszpitalnej jest narażony na duże ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
Discipline
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
16-28
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c74d6b5a-a96d-4238-a273-62ad84a0621a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.