PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 491–497
Article title

Diagnostyka nowotworów tarczycy w województwie świętokrzyskim w odniesieniu do regulacji pakietu onkologicznego

Content
Title variants
EN
Diagnosis of thyroid tumours in Świętokrzyskie Province in Poland with respect to the regulations provided in the new oncological package
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadzono w Polsce tzw. pakiet onkologiczny. Wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wprowadza chorego na ścieżkę szybkiej diagnostyki i terapii. W ramach pakietu możliwa jest diagnostyka u chorych z podejrzeniem raka tarczycy, będącego głównym nowotworem gruczołów dokrewnych. W 2014 roku w województwie świętokrzyskim odnotowano 162 nowe zachorowania na ten typ nowotworu. Przed wdrożeniem procedur szybkiej diagnostyki onkologicznej konieczne jest oszacowanie ryzyka występowania nowotworu złośliwego u danego pacjenta. Jest to szczególnie istotne przy podejrzeniu raka tarczycy ze względu na bardzo częste występowanie w tarczycy zmian łagodnych. Do analizy ryzyka występowania raka tarczycy u danego pacjenta wykorzystuje się dane z wywiadu oraz właściwą interpretację fenotypu ultrasonograficznego zmian ogniskowych. Cel pracy: Celem opracowania była analiza znajomości klinicznych oraz ultrasonograficznych cech wysokiego ryzyka raka tarczycy wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz prawidłowości wykorzystania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego do uruchomienia procesu szybkiej diagnostyki onkologicznej przy podejrzeniu raka tarczycy. Materiał i metody: Przeanalizowano wyniki badania ultrasonograficznego tarczycy oraz dane z wywiadu pozyskane przy pierwszej wizycie w grupie wszystkich pacjentów skierowanych do Kliniki Endokrynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu podejrzenia raka tarczycy w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 września 2016 roku. Oceniono obecność klinicznych lub ultrasonograficznych cech wysokiego ryzyka występowania raka tarczycy. Analizie poddano dokumentację 95 pacjentów. Wyniki: U żadnego ze skierowanych pacjentów nie stwierdzono klinicznych cech zwiększonego ryzyka raka tarczycy. Zaledwie u 21% pacjentów fenotyp zmian ogniskowych reprezentował cechy wyższego ryzyka raka tarczycy (najczęściej hipoechogeniczność – u 70% chorych). W wyniku diagnostyki onkologicznej (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa) tylko w 1 przypadku potwierdzono nowotwór złośliwy – dotyczyło to chorego z obrazem ultrasonograficznym wyższego ryzyka (1/20 chorych – 5%). U żadnego chorego z łagodnym fenotypem ultrasonograficznym nie rozpoznano raka tarczycy. Wnioski: 1) Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest właściwie wykorzystywana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w diagnostyce onkotyreologicznej. 2) Przy kwalifikacji do wystawienia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie wykorzystują wiedzy na temat cech klinicznych ani ultrasonograficznych świadczących o wysokim stopniu złośliwości.
EN
Introduction: The new regulations called the “oncological package” were implemented in Poland on 1 January 2015. The issuance of the Diagnosis and Oncological Treatment Card initiates a path of rapid diagnosis and therapy. The new regulations also encompass the diagnostic process in suspected thyroid carcinoma, which is the leading endocrine gland cancer. In 2014, 162 new cases of thyroid cancer were noted in Świętokrzyskie Province in Poland. Before the rapid diagnostic procedure is implemented, the risk of malignancy must be evaluated, which is of particular importance in the case of suspected carcinoma of the thyroid gland due to the great prevalence of benign thyroid nodules. The risk of thyroid carcinoma is evaluated by the analysis of the medical history and proper interpretation of ultrasonographic images of focal lesions. Aim: The aim of this study was to analyse the knowledge of primary care physicians about clinical and ultrasonographic features of high-risk thyroid tumours and to assess whether the Diagnosis and Oncological Treatment Card is used correctly for initiation of a rapid diagnostic process in patients with suspected thyroid carcinoma. Material and methods: The analysis involved the results of thyroid ultrasound scans and medical history data collected during the first visit from all patients who, in the period from 1 January 2015 to 30 September 2016, were referred to the Department of Endocrinology of Świętokrzyskie Oncology Centre with the Diagnosis and Oncological Treatment Card issued by a primary care physician due to a suspicion of thyroid cancer. The authors evaluated the presence of clinical or ultrasonographic features of high-risk thyroid tumours. The analysis involved records of 95 patients. Results: None of the patients presented clinical features of thyroid carcinoma. The phenotype of focal lesions represented high-risk features in merely 21% of the patients; the most common ultrasonographic feature was hypoechogenicity (70% of patients). Oncological diagnostic procedures (fine-needle aspiration biopsy) confirmed a malignancy in only 1 case; it was a patient with high-risk ultrasonographic features (1/20 patients – 5%). None of the patients with a benign phenotype was diagnosed with thyroid carcinoma. Conclusions: 1) The Diagnosis and Oncological Treatment Card is not used properly by primary care physicians in the diagnosis of thyroid lesions. 2) When issuing the Diagnosis and Oncological Treatment Card, primary care physicians do not use the knowledge about clinical or ultrasonographic features that suggest a high risk of malignancy.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
491–497
Physical description
Contributors
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Polska
References
 • 1. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 1138.
 • 2. Chrobot M, Góźdź S, Macek P: Ocena realizacji i wdrażania pakietu onkologicznego w pierwszym półroczu 2015 roku w województwie świętokrzyskim na tle Polski. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2015; 4: 301–306.
 • 3. Krzakowski M, Warzocha K (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. ViaMedica, Gdańsk 2013.
 • 4. www.pakietonkologiczny.gov.pl [cited: 4 May 2017].
 • 5. Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Available from: www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/ [cited: 10 December 2016].
 • 6. Błaszkiewicz E, Chrobot M, Macek P et al.: Oncological sensitivity. Report of the training conducted for primary health care physicians in the Holycross Cancer Center. Medical Studies/ Studia Medyczne 2016; 32: 69–77.
 • 7. Wojciechowska U, Didkowska J: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Available from: http://onkologia.org.pl/raporty/ [cited: 15 May 2017].
 • 8. Bae JS, Chae BJ, Park WC et al.: Incidental thyroid lesions detected by FDG-PET/CT: prevalence and risk of thyroid cancer. World J Surg Oncol 2009; 7: 63.
 • 9. Choi JY, Lee KS, Kim HJ et al.: Focal thyroid lesions incidentally identified by integrated 18F-FDG PET/CT: clinical significance and improved characterization. J Nucl Med 2006; 47: 609–615.
 • 10. Soelberg KK, Bonnema SJ, Brix TH et al.: Risk of malignancy in thyroid incidentalomas detected by 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography: a systematic review. Thyroid 2012; 22: 918–925.
 • 11. Nguyen XV, Choudhury KR, Eastwood JD et al.: Incidental thyroid nodules on CT: evaluation of 2 risk-categorization methods for work-up of nodules. AJNR Am J Neuroradiol 2013; 34: 1812–1817.
 • 12. Hoang JK, Riofrio A, Bashir MR et al.: High variability in radiologists’ reporting practices for incidental thyroid nodules detected on CT and MRI. AJNR Am J Neuroradiol 2014; 35: 1190–1194.
 • 13. Tanpitukpongse TP, Grady AT, Sosa JA et al.: Incidental thyroid nodules on CT or MRI: discordance between what we report and what receives workup. AJR Am J Roentgenol 2015; 205: 1281–1287.
 • 14. Hoang JK, Choudhury KR, Eastwood JD et al.: An exponential growth in incidence of thyroid cancer: trends and impact of CT imaging. AJNR Am J Neuroradiol 2014; 35: 778–783.
 • 15. Hoang JK, Raduazo P, Yousem DM et al.: What to do with incidental thyroid nodules on imaging? An approach for the radiologist. Semin Ultrasound CT MR 2012; 33: 150–157.
 • 16. Yoon DY, Chang SK, Choi CS et al.: The prevalence and significance of incidental thyroid nodules identified on computed tomography. J Comput Assist Tomogr 2008; 32: 810–815.
 • 17. Baez JC, Zurakowski D, Vargas SO et al.: Incidental thyroid nodules detected on thoracic contrast-enhanced CT in the pediatric population: prevalence and outcomes. AJR Am J Roentgenol 2015; 205: W360–W365.
 • 18. Haugen BR, Sawka AM, Alexander EK et al.: American Thyroid Association Guidelines on the Management of Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer Task Force Review and Recommendation on the Proposed Renaming of Encapsulated Follicular Variant Papillary Thyroid Carcinoma Without Invasion to Noninvasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-Like Nuclear Features. Thyroid 2017; 27: 481–483.
 • 19. Jarząb B, Dedecjus M, Handkiewicz-Junak D et al.: Diagnostics and treatment of thyroid carcinoma. Endokrynol Pol 2016; 67: 74–107.
 • 20. Holecki T, Romaniuk P: The oncological package: a new source of concern in Poland’s health system. Lancet Oncol 2015; 16: e104.
 • 21. Chrobot M, Motnyk M, Strzesak E: Analiza porównawcza wybranych efektów procesu implementacji pakietu onkologicznego dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2016; 1: 61–73.
 • 22. https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ [cited: 4 May 2017].
 • 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów. Dz.U. 2014, poz. 1810.
 • 24. Zarządzenie Nr 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Available from: www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/ [cited: 14 December 2016].
 • 25. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2017 poz. 844.
 • 26. NHS England. Five Year Cancer commissioning Strategy for London. April 2014. Available from: https://www.england.nhs.uk [cited: 23 May 2017].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c71fc2f4-061b-419a-9c0e-cfbf3aa29f43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.