PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 1 | 67-72
Article title

Chłoniak Hodgkina u ciężarnej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Hodgkin’s lymphoma during pregnancy – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The incidence of hematologic malignancies in pregnancy ranges from 1:1000–1:10 000, with the most common lymphomas (1:1000–1:6000), Hodgkin’s lymphoma in particular. This paper describes a case of Hodgkin’s lymphoma diagnosed in a 36-year-old pregnant woman. The coexistence of pregnancy renders both the diagnosis and treatment more difficult. The signs of the disease may overlap with the symptoms associated with physiological pregnancy. The diagnosis is based on histopathological examination of the lesioned lymph node. The use of imaging techniques such as computed tomography and positron emission tomography should be avoided. Magnetic resonance and chest X-ray are acceptable; and there are no limitations for the use of ultrasound imaging. It is suggested that chemotherapy be delayed until the second trimester. The ABVD regimen is a standard treatment. In the case of disease progression, pregnancy termination and treatment outside pregnancy should be considered. In the case of pregnancy continuation, BEACOPP regimen may be used with optional, complementary radiotherapy. Treatment results for Hodgkin’s lymphoma diagnosed during pregnancy do not seem worse compared with age-matched groups. The management of pregnant patients with hematologic cancer requires care provided by a multidisciplinary team. Therapeutic decisions must account for the wellbeing of both, the mother and the fetus. The birth should be scheduled between courses so as to avoid pancytopenia in the patient and the newborn. The incidence of hematologic malignancies during pregnancy is rare, therefore it seems reasonable to collect data in the international registry in order to allow for an objective assessment of epidemiology, risk factors and treatment options.
PL
Nowotwory hematologiczne występują u ciężarnych z częstością 1:1000–1:10 000. Wśród tych nowotworów najczęstsze są chłoniaki (1:1000–1:6000), a w tej grupie – chłoniaki Hodgkina. W pracy opisano przypadek chłoniaka Hodgkina rozpoznanego w ciąży u 36-letniej kobiety. Współistnienie ciąży utrudnia zarówno rozpoznanie, jak i leczenie. Objawy przedmiotowe mogą nakładać się na dolegliwości towarzyszące fizjologicznej ciąży. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie badania histopatologicznego zmienionego węzła chłonnego. Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa i pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa, nie powinny być przeprowadzane. Dopuszcza się wykonanie rezonansu magnetycznego i zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej; nie ma ograniczeń co do badań ultrasonograficznych. Sugeruje się przesunięcie rozpoczęcia chemioterapii na II trymestr. Standardem leczenia jest program ABVD. W przypadku progresji choroby należy rozważyć zakończenie ciąży i leczenie jak poza ciążą. Przy kontynuacji ciąży można zastosować program BEACOPP, z ewentualną uzupełniającą radioterapią. Wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina rozpoznanego w ciąży nie wydają się gorsze w porównaniu z grupami dobranymi wiekowo. Postępowanie z ciężarnymi pacjentkami z hematologicznym nowotworem wymusza opiekę zespołu wielospecjalistycznego. Decyzje terapeutyczne wymagają uwzględnienia zarówno dobra matki, jak i płodu. Poród dziecka powinien być zaplanowany pomiędzy kursami leczenia, tak aby uniknąć pancytopenii u chorej i noworodka. Ze względu na rzadkie występowanie nowotworów hematologicznych w ciąży wydaje się zasadne zbieranie danych w międzynarodowym rejestrze, co pozwoli na obiektywną ocenę epidemiologii, czynników ryzyka oraz opcji terapeutycznych.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
67-72
Physical description
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
 • Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
 • Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
author
 • Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
 • II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
References
 • 1. Pereg D., Koren G., Lishner M.: The treatment of Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma in pregnancy. Haematologica 2007; 92: 1230–1237.
 • 2. Abadi U., Koren G., Lishner M.: Leukemia and lymphoma in pregnancy. Hematol. Oncol. Clin. North Am. 2011; 25: 277–291.
 • 3. Froesch P., Belisario-Filho V., Zucca E.: Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas during pregnancy. Recent Results Cancer Res. 2008; 178: 111–121.
 • 4. Nulman I., Laslo D., Fried S. i wsp.: Neurodevelopment of children exposed in utero to treatment of maternal malignancy. Br. J. Cancer 2001; 85: 1611–1618.
 • 5. Azim H.A., Pavlidis N., Peccatori F.A.: Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat. Rev. 2010; 36: 110–121.
 • 6. Avilés A., Neri N.: Hematological malignancies and pregnancy: a final report of 84 children who received chemotherapy in utero. Clin. Lymphoma 2001; 2: 173–177.
 • 7. Nuyttens J.J., Prado K.L., Jenrette J.M., Williams T.E.: Fetal dose during radiotherapy: clinical implementation and review of the literature. Cancer Radiother. 2002; 6: 352–357.
 • 8. El-Hemaidi I., Robinson S.E.: Management of hematological malignancy in pregnancy. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gyneacol. 2012; 26: 149–160.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c5bd89aa-a52d-45fa-bcc9-fd4ff5ca5d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.