PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 3 | 15-19
Article title

Zawartość kadmu i ołowiu w mleku spożywczym z wybranych regionów Polski

Content
Title variants
EN
Cadmium and lead contents in drinking milk from selected regions of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Kadm i ołów zaliczane są do matali toksycznych.
Przypisuje się im niekorzystny wpływ na organizm człowieka,
dlatego zawartość tych pierwiastków monitorowana
jest zarówno w środowisku jak i w żywności. Prowadzone
przez wielu naukowców badania wskazują, że więcej kadmu
i ołowiu kumuluje się w produktach pochodzenia
roślinnego, ale żywność pochodzenia zwierzęcego również
nie jest wolna od obecności tych związków. Celem pracy
było oznaczenie zawartości kadmu i ołowiu w mleku konsumpcyjnym
pochodzącym od czterech wybranych producentów
z dwóch różnych województw. Metody. Łącznie
przebadano 28 próbek mleka. Materiał badany poddano
mineralizacji na sucho. Do oznaczenia zawartości badanych
pierwiastków zastosowano metodę płomieniowej spektrometrii
absorpcji atomowej. Nie wykazano istotnych różnic
w zawartości oznaczanych metali ciężkich między analizowanymi
próbkami mleka. Wyniki. W żadnej próbce nie
stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
zawartości oznaczanych pierwiastków. Wnioski. Pobranie
kadmu i ołowiu wraz z badanym mlekiem konsumpcyjnym
nie stwarza zagrożenia dla zdrowia człowieka.
EN
Background. Cadmium and lead are classified as toxic
metals. Toxicity is attributed to the adverse effect on the
human body, and therefore the content of these elements
is analyzed in the environment and in food products.
Studies conducted by many researchers indicate that more
of cadmium and lead accumulate in products of plant
origin, however, food products of animal origin are also
not free from these compounds. The aim of this study
was to determine the content of cadmium and lead in
drinking milk originating from four selected milk producers
from two different regions. Methods. A total of
28 milk samples were tested. The tested material was mineralized
dry. To determine the content of the analyzed
elements the Flame Atomic Absorption Spectrometry
method was used. There were no significant differences
in the content of heavy metals in the analyzed samples
of milk. Results. None of the samples revealed the
exceedance of the highest permissible level of these elements.
Conclusions. Cadmium and lead content in tested
drinking milk does not pose a threat to human health.
Keywords
EN
kadm   mleko   ołów   regiony  
Contributors
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • 1. EFSA (European Food Safety Authority) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain: Cadmium in food. The EFSA Journal. 2009, 980: 1–139.
 • 2. EFSA (European Food Safety Authority) Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain: Lead in Food. The EFSA Journal. 2010, 8: 1570.
 • 3. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami) ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych: (Dz. U. UE, L 364/5 z 20.12.2006).
 • 4. Dobrzański Z., Górecka H., Opaliński S., Chojnacka K., Kołacz R.: Zawartość pierwiastków śladowych i ultraśladowych w mleku i krwi krów. Med. Weter., 2005, 61(3): 301–304.
 • 5. Dobrzański Z., Skiba M., Brożyńska A., Kowalska-Góralska M.: Zawartość wybranych metali ciężkich w mleku przeżuwaczy (krów i kóz) z regionów przemysłowych i czystych ekologicznie. Acta Sci. Pol. Medicina Veterinaria. 2009, 8: 3-14.
 • 6. Dumna P., Pawlos M., Rudy M.: Zawartość metali ciężkich w wybranych produktach spożywczych województwa podkarpackiego. Bromat. Chem. Toksykol. 2012, 45: 94-100.
 • 7. Górska A., Oprządek K., Mróz B.: Poziom mikroelementów w mleku krów z gospodarstw powiatu siedleckiego, LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego – Sekcja Chowu i Hodowli Bydła, Warszawa, 2007.
 • 8. Litwińczuk A. Drozd-Janczak A., Pieróg M., Dorosz D.: Zawartość ołowiu i kadmu w mleku produkowanym w rejonie Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Med. Weter., 1999, 55: 757-759.
 • 9. Barłowska J., Litwińczuk Z.: Właściwości odżywcze i prozdrowotne tłuszczu mleka. Med. Weter. 2009, 65: 171-174.
 • 10. Cichosz G., Czeczot G.: Tłuszcz mlekowy w profilaktyce chorób nowotworowych. Pol. Merk. Lek. 2012, 195: 168-172.
 • 11. Tong S., E. von Schimding Y., Prapamontol T.: Environmental lead exposure: a public health problem of global dimensions. Bulletin of the WHO. 2000, 78: 1068-1077.
 • 12. Waalkes M.P.: Cadmium carcinogenesis in review. J. Inorg. Biochem. 2000, 79: 241-244.
 • 13. Wojciechowska-Mazurek M., Mania M., Starska K., Opoka M.: Kadm w środkach spożywczych-celowość obniżenia limitów. Przem. Spoż. 2010, 64: 45-48.
 • 14. Zglinicka A.: Toksyczność kadmu i ołowiu. Aura, 2002, 2, 30.
 • 15. Szkoda J., Żmudzki J.: Distribution of lead and cadmium concentrations in pigs and bovine tissues in the last 30 years. Polish J. Environ. Stud. 2006, 15: 185–188.
 • 16. Szkoda J., Nawrocka A., Kmiecik M., Żmudzki J.: Badania kontrolne pierwiastków toksycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Ochr Śr Zasobów Nat. 2011, 48: 475-484.
 • 17. Mnicha W., Szteke B. (red.): Raport z monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych z 2000 roku., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2001.
 • 18. Żmudzki J., Niewiadowska A., Szkoda J., Semeniuk S.: Toksyczne zanieczyszczenia żywności pochodzenia zwierzęcego w Polsce. Med Pr. 2001, 52, Supl 12: 35 -40
 • 19. Pilsbacher L., Grubhofer F.: Merkury, lead and cadmium in Austrian raw milk–a comparison to earlier analyses from foregin countries. Wien Tierärztl Monat., 2002, 89: 249-253.
 • 20. Martino FAR, Sanchez MLF, Sanz-Medel A.: The potential of double focusing-ICP-MS for studying elemental distribution patterns in whole milk, skimmed milk and milk whey of different milks. Anal Chim Acta, 2001, 442: 191–200.
 • 21. Licata P., Trombetta D., Cristina M., Giofre F., Martino D., Calo M., Naccari F.: Levels of „toxic” and „essential” metals in samples of bovine milk from various dairy farms in Calabria, Italy. Environ. Intern, 2004, 30: 1-6.
 • 22. Ramonaityte D.T.: Copper, zinc, tin and lead in canned evaporated milk, produce in Lithuania: the initial content and its change at storage. Food Add. Contam., 2001, 18: 31-37.
 • 23. Simsek O. Simsek, R. Gultekin, O. Oksuz S. Kurultay: The effect of environmental pollution on the heavy metal content of raw milk. Nahrung-Food. 2000, 44: 360–371.
 • 24. Cerkvenik V., Doganoc D.Z., Jan J.: Evidence of some trace elements, organochlorine pesticides and PCB in Slovenian cow’s milk. Food Technol. Biotechnol. 2000, 38: 155-160.
 • 25. Sady W., Smoleń S.: Wpływ czynników glebowo-nawozowych na akumulację metali ciężkich w roślinach. X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych, Kraków, 2004: 269-277.
 • 26. Mocek A., Mocek-Płóciniak A.: Ksenobiotyki w środowisku glebowym Polski. Nauka Przyr. Technol. 2010, 4: 1-12.
 • 27. Vidovic M., Sadibasic A., Cupic S., Lausevic S.: Cd and Zn in atmospheric deposit, soil, wheat, and milk. Environmental Research. 2005, 97: 26–31.
 • 28. Kołacz R., Dobrzański Z., Górecka H., Chojnacka K., Rudnicka A.: The content of lead and cadmium in milk and blood of cows kept in industrial and typically agricultural region. Chem. Agric., 2004, 5: 312–316.
 • 29. Swarup D., Dwivedi S.K., Dey S.: Lead and cadmium levels in blond and milk of cows from Kanpur City. Indian J Anim. Sci. 1997, 67: 222-223.
 • 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności: (Dz. U. Nr 37, poz. 325 i 326 z 13.01.2003).
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c5a86898-b7b9-4d3c-b64c-1d5735055661
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.