PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 1 | 6-14
Article title

Diagnostyka i leczenie neuroendokrynnych raków szyjki macicy - doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Diagnosis and treatment of neuroendocrine cervical cancer – own experience and review of literature
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: Neuroendocrine cervical cancer is a significant diagnostic and therapeutic challenge. For many years, these neoplasms were not differentiated from small-cell cancer. It was known, that these cancers were associated with poor prognosis and, in spite of combination of several therapeutic modalities, treatment outcome was far below expectations. Material and methods: Based on retrospective analysis and using synaptophysin and chromogranin A staining and assessment of cellular proliferative activity using MIB1 antibodies, out of 14 small-cell cancers 5 cases were selected, which fulfilled the criteria for neuroendocrine neoplasms and clinical course of the patients affected was analyzed. Results: In all cases, the disease has been diagnosed in FIGO stage I. Treatment consisted in extended hysterectomy m. Wertheim-Meigs and adjuvant radiochemotherapy. In two patients (40%), treatment failure was observed after a relatively short follow-up (within less than 16 months). One patient died due to liver metastases and in the other, faced with failure of chemotherapy, we instituted somatostatin receptor treatment. Conclusion: Immature or small-cell cervical cancer requires differentiation with neuroendocrine cancer and confirmation of its true nature by immunohistochemical studies. Therapy should encompass modern chemotherapy protocols and (in selected cases) isotope therapy using radio-labeled somatostatin analogs. Somatostatin analog therapy is reserved for patients featuring expression of somatostatin receptor on the surface of cancer cells.
PL
Cel badania: Neuroendokrynne raki szyjki macicy stanowią bardzo poważne wyzwanie zarówno terapeutyczne, jak i diagnostyczne. Przez wiele lat nie odróżniano tych nowotworów od raków drobnokomórkowych. Wiadomym było, że raki te gorzej rokują, a terapia, pomimo kojarzenia szeregu metod leczniczych, w efekcie nie przynosiła zamierzonego skutku. Materiał i metody: Spośród 14 raków drobnokomórkowych w wyniku retrospektywnej analizy z zastosowaniem barwień na synaptofizynę i chromograninę A oraz oceny aktywności proliferacyjnej komórek przy zastosowaniu przeciwciała MIB1 wybrano 5 guzów, które spełniały kryteria nowotworów neuroendokrynnych, i przeanalizowano przebieg kliniczny u tych chorych. Wyniki: Wszystkie pacjentki miały rozpoznaną chorobę w I stopniu zaawansowania klinicznego wg FIGO. Leczenie polegało na rozszerzonym usunięciu macicy sposobem Wertheima-Meigsa oraz zastosowaniu uzupełniającej radio-chemioterapii. U 2 chorych (40%) w krótkim okresie - do 16 miesięcy po leczeniu pierwotnym stwierdzono niepowodzenie leczenia. Jedna pacjentka zmarła z powodu przerzutów do wątroby, zaś u drugiej po nieskutecznej chemioterapii wdrożono leczenie z zastosowaniem receptorów somatostatyny. Wnioski: Niskodoj-rzałe lub drobnokomórkowe raki szyjki macicy wymagają diagnostyki w kierunku raka neuroendotoynnego i potwierdzenia tego faktu badaniami immunohistochemicznymi. W leczeniu tych nowotworów należy wykorzystywać zarówno nowoczesne techniki chemioterapii, jak i (w wybranych przypadkach) terapię izotopową znakowanymi analogami somatostatyny. Leczenie analogami somatostatyny jest zarezerwowane dla tych chorych, u których stwierdza się ekspresję receptora somatostatynowego na powierzchni komórek raka.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
6-14
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Zakład Patomorfologii CSK MSWiA Warszawa. Kierownik Zakładu: doc. dr hab. n. med. A. Nasierowska-Guttmejer
 • Pracownia Medycyny Nuklearnej Zakładu Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. J. Walecki
 • Zakład Patomorfologii, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. W. Olszewski
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Albores-Saavedra J., Gersell D., Gilkis C.B. i wsp.: Carcinoid of the uterine cervix: additional observations on a new tumour entity. Cancer 1976; 38: 2328-2342.
 • 2. Barakat M.T., Meeran K., Bloom S.R.: Neuroendocrine tumours. Endocr. Related Cancer 2004; 11: 1-18.
 • 3. Bermudez A., Vighi S., Garcia A. i wsp.: Neuroendocrine cervical carcinoma: a diagnostic and therapeutic challenge. Gynecol. Oncol. 2001; 82: 32-39.
 • 4. Viswanathan A.N., DeaversM.T, Jhingran A. iwsp.: Small cell neuroendocrine carcinoma of the cervix: outcome and patterns of recurrence. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 27-33.
 • 5. Albores-Saavedra J., Gersell D., Gilks C.B. i wsp.: Terminology of endocrine tumours of the uterine cervix: results of a workshop sponsored by the College of American Pathologists and the National Cancer Institute. Arch. Pathol. Lab. Med. 1997; 121: 34-39.
 • 6. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of tumours of the breast and female genital organs. Tavasolli FA., Deville E (red.). IARC Press, Lyon 2002.
 • 7. Sedlis A., Bundy B.N., Rotman M.Z. i wsp.: A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: a Gynaecologic Oncology Group Study. Gynecol. Oncol. 1999; 73: 177-183.
 • 8. Matthews C.M., Burke T.W, Tornos C. i wsp.: Stage I cervical adenocarcinoma: prognostic evaluation of surgically treated patients. Gynecol. Oncol. 1993; 49: 19-23.
 • 9. Straughn Jr J.M., Richter H.E., Conner M.G. i wsp.: Predictors of outcome in small cell carcinoma of the cervix - a case series. Gynecol. Oncol. 2001; 83: 216-220.
 • 10. Krivak T.C., McBroom J.W., Sundborg M.J. i wsp.: Large cell neuroendocrine cervical carcinoma: a report of two cases and review of the literature. Gynecol. Oncol. 2001: 82: 187-191.
 • 11. Chan J.K., Loizzi V., Burger R.A. i wsp.: Prognostic factors in neuroendocrine small cell cervical carcinoma. A multivariate analysis. Cancer 2003; 97: 568-574.
 • 12. Chang T.C., Lai C.H., Tseng C.J. i wsp.: Prognostic factors in surgically treated small cell cervical carcinoma followed by adjuvant chemotherapy. Cancer 1998; 83: 712-718.
 • 13. Kos-Kudła B., Zemczak A.: Współczesne metody rozpoznawania i leczenia guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego. Endokrynol. Pol. 2006; 2: 172-184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c5a6da34-d858-4500-aaae-0d9eb40666dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.