PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 4 | 116-122
Article title

Wpływ aerozolu biologicznego z oczyszczalni ścieków na zdrowie pracowników i okolicznych mieszkańców – analiza literaturowa

Content
Title variants
EN
Influence of biological aerosol from wastewater treatment plants on workers and the local residents health – literature review
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aerozol biologiczny tworzą drobnoustroje, ich toksyny
oraz fragmenty mikroorganizmów zawieszone w postaci
drobnych kropel lub cząstek stałych. Szczególnie eksponowani
na jego działanie są pracownicy oczyszczalni ścieków
oraz okoliczni mieszkańcy. Doniesienia literaturowe zwracają
uwagę na rolę bakterii kałowych z rodziny Enterobacteriaceae
oraz drożdży, które stwarzają rzeczywiste zagrożenie
czystości sanitarnej powietrza przy oczyszczalniach.
Emisja drobnoustrojów chorobotwórczych przeważa w sąsiedztwie
obiektów związanych z osadami (zbiorniki gromadzenia
osadu, poletka osadowe). Badania naukowe
wskazują, że zasięg oddziaływania bioaerozolu sięga do
3 km poza teren oczyszczalni. Do najczęściej zgłaszanych
objawów przez pracowników oczyszczalni ścieków oraz
mieszkańców terenów przyległych, należą dolegliwości
związane z układem oddechowym. Pojawiają się również
zaburzenia gastryczne, skórne oraz objawy ogólne, których
występowanie można tłumaczyć ekspozycją na endotoksyny
obecne w bioaerozolu.
EN
Bioaerosol forms microbes, their toxins and fragments
of microorganisms suspended as small droplets or solid
particles. The group particularly exposed are workers of
sewage treatment plants and local residents. Literature
reports stress the role of the fecal bacteria from the Enterobacteriaceae
family and yeasts, which create a real risk
of air pollution near the waste water treatment plants Emission
of pathogenic microbes prevails in the neighbourhood
of of sedimentation tanks, sludge drying beds. Research
shows that the extent of bioaerosol influence reaches the
distance of 3 km away from any waster water treatment
plant.. The most frequent symptoms reported by workers
from waste water treatment plants and local residents are
respiratory disorders. There are also gastrointestinal and
skin problems and general disorders, that can be explained
by exposure to endotoxins in bioaerosol.
Contributors
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
References
 • 1. Wiesmann U., Choi I. S., Dombrowski E. M.: Historical Development of Wastewater Collection and Treatment (w:) Fundamentals of Biological Wastewater Treatment. WILEY-VCH Verlang GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2007: 1-20.
 • 2. Marsalek J.: Evolution of urban drainage: from Cloaca Maxima to environmental sustainability (w:) Dans G. Rasulo, S. Artina, A. Paoletti, G. Del Giudice, R. Della Morte: Proceedings of the Aqua e citta (Water and the City) Conference, Sorrento, Italy 2005: 79-81.
 • 3. Burian S. J., Edwards F. G.: Historical Perspectives of Urban Drainage. Global Solutions for Urban Drainage. Proceedings of the 9th International Conference on Urban Drainage, Portland/ Oregon, USA 2002: 1-16.
 • 4. Douwes J., Thorne P., Pearce N. i wsp.: Bioaerosol Health Effects and Exposure Assessment: Progress and Prospects. Ann Occup Hyg 2003; 47: 187-200.
 • 5. Korzeniewska E.: Emission of bacteria and fungi in the air from wastewater treatment plants – a review. Front Biosci (Schol Ed) 2011; 3: 393-407.
 • 6. Michałkiewicz M., Pruss A., Dymaczewski Z. i wsp.: Wpływ hermetyzacji wybranych etapów oczyszczania ścieków na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza. III Kongres Inżynierii Środowiska 2009; Tom 2: 135-143.
 • 7. Cyprowski M., Krajewski J. A.: Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Med Pr 2003; 54: 73-80.
 • 8. Hansen E. S., Hilden J., Klausen H. i wsp.: Wastewater exposure and health – a comparative study of two occupational groups. Occup Envion Med 2003; 60: 595-598.
 • 9. Cyprowski M., Buczyńska A., Szadkowska-Stańczyk I.: Ocena narażenia na bioaerozole pracowników kanalizacji. Med Pr 2006; 57: 525-530.
 • 10. Rylander R.: Health effects among workers in sewage treatment plants. Occup Envion Med. 1999; 56: 354-357.
 • 11. Dutkiewicz J., Górny R. L.: Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Med Pr 2002; 53: 29-39.
 • 12. Kozajda A., Szadkowska-Stańczyk I.: Wybrane dolegliwości i choroby oraz wiedza o narażeniu biologicznym i przestrzeganie zasad higieny u pracowników sortowni odpadów komunalnych. Med Pr 2009; 60: 491-499.
 • 13. Glas C., Hotz P., Steffen R.: Hepatitis A in workers exposed to sewage: a systematic review. Occup Environ Med 2001; 58: 762–768.
 • 14. Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Bezpieczeństwo Pracy 2007; 3: 26-28.
 • 15. Oppliger A., Hilfiker S., Vu Duc T.: Influence of seasons and sampling strategy on assessment of bioaerosols in sewage treatment plants in Switzerland. Ann Occup Hyg. 2005; 49: 393-400.
 • 16. Gotkowska-Płachta A., Filipowska Z., Korzeniewska E. i wsp.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2008; t. 8: 1(22): 83-98.
 • 17. Korzeniewska E., Filipowska Z., Gotkowska-Płachta A. i wsp.: Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem filtrów gruntowo-roślinnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2008; t. 8: 1(22): 161-173.
 • 18. PN-89/Z-04111/02.
 • 19. PN-89/Z-04111/03.
 • 20. Korzeniewska E., Filipowska Z., Gotkowska-Płachta A.: Miejska oczyszczalnia ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymy aeratorami typu CELPOX jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych IOŚ 2007b; 32: 184-189.
 • 21. Kulig A.: Metody pomiarowo-obliczniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej. Ofic. Wydaw. PW, Warszawa 2004: 208.
 • 22. Kalisz L., Kaźmierczuk M., Sałbut J.: Miejska oczyszczalnia ścieków jako źródło mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza. Ochr. Środ. Zasob. Natur. 1994; 7: 33–55.
 • 23. Błaszczyk M. K.: Mikrobiologia Środowiska. PWN, Warszawa 2010: 82, 159, 164, 189, 361.
 • 24. Cyprowski M., Sowiak M., Soroka P. M. i wsp.: Ocena zawodowej ekspozycji na aerozole grzybowe w oczyszczalniach ścieków. Med Pr 2008; 59: 365-371.
 • 25. Filipowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E. i wsp.: Zanieczyszczenia mikologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego napowietrzanymi aeratorami typu CELPOX. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych IOŚ 2007a; 32: 240-245.
 • 26. Korzeniewska E., Filipowska Z., Gotkowska-Płachta A. i wsp.: Determination of emitted airborne microorganisms from a BIO-PAK wastewater treatment plant. Water Res 2009; 43: 2841-1851.
 • 27. Thorn J., Beijer L., Rylander R.: Work related symptoms among sewage workers: a nationwide survey in Sweden. Occup Environ Med. 2002; 59: 562-566.
 • 28. Aatamila M., Verkasalo P. K., Korhonen M. J. i wsp.: Odour annoyance and physical symptoms among residents living near waste treatment centres. Environ Res. 2011; 111: 164-170.
 • 29. Aatamila M., Verkasalo P. K., Korhonen M. J. i wsp.: Odor annoyance near waste treatment centers: a population-based study in Finland. J Air Waste Manag Assoc. 2010; 60: 412-418.
 • 30. Skinhoj P, Hollinger FB, Hovind-Hougen K.i wsp.: Infectious liver diseases in three groups of Copenhagen workers: correlation of hepatitis A infection to sewage exposure. Arch Environ Health 1981; 36: 139-143.
 • 31. Thorn J., Kerekes E.: Health effects among employees in sewage treatment plants: A literature survey. Am. J. Ind. Med. 2001; 40: 170-179.
 • 32. Friis L., Edling C., Hagmar L.: Mortality and incidence of cancer among sewage workers: a retrospective cohort study. Br. J. Ind. Med. 1993; 50: 653-657.
 • 33. Vilavert L., Nadal M., Figueras M. J. i wsp.: Volatile organic compounds and bioaerosols in the vicinity of a municipal waste organic fraction treatment plant. Human health risks. Environ Sci Pollut Res 2012; 19: 96-104.
 • 34. Herr C. E. W., zur Nieden A., Jankofsky M. i wsp.: Effects of bioaerosol polluted outdoor air on airways of residents: a cross sectional study. Occup Environ Med 2003; 60: 336–342.
 • 35. Khuder S., Milz S. A., Bisesi M. i wsp.: Health survey of residents living near farm fields permitted to receive biosolids. Arch Environ Occup Health. 2007; 62: 5-11.
 • 36. Pepper I. L., Zerzghi H., Brooks J. P. i wsp.: Sustainability of Land Application of Class B Biosolids. J Environ Qual. 2008; 37: 58-67.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c546d696-ff74-4326-9d49-46f11ee5dabd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.