PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 111–117
Article title

Wpływ pierwszej fazy odruchowego obrotu według Vojty na zakres ruchomości odcinka szyjnego u niemowląt

Content
Title variants
EN
The influence of Vojta reflex turning phase 1 on cervical range of motion in infants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Koncepcja terapeutyczna według Vojty to jedna z najbardziej kontrowersyjnych metod neurorozwojowych we współczesnej rehabilitacji niemowląt, a zarazem jedyna pozwalająca na tak szeroką diagnostykę i leczenie. Pod-stawowym założeniem metody jest ocena wzorców ruchowych obecnych u niemowląt i wprowadzenie koncepcji terapeutycznej opartej na odruchowej lokomocji. CEL: Głównym celem pracy było pokazanie wpływu pierwszej fazy odruchowego obrotu na zakres ruchomości odcinka szyjnego u niemowląt, a tym samym na prawidłowe ustawienie głowy. Przeprowadzone badania miały także odpowiedzieć na pytanie, czy terapia według koncepcji Vojty ma wpływ na izolację i symetryczność obrotu głowy. MATERIAŁ I METODY: Materiał do badań stanowiły 64 niemowlęta kierowane na terapię neurorozwojową przez leka-rza specjalistę. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy: I – niemowlęta prowadzone metodą Vojty, II – dzieci prowadzone metodą NDT-Bobath. Cały materiał oceniony został poprzez zebranie dwóch wywiadów oraz dwukrotne badanie niemowląt. WYNIKI: Podczas analizy statystycznej wyników za istotne przyjęto prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,05, a za wysoce istotne prawdopodobieństwo testowe na poziomie p < 0,01. Wyniki potwierdziły wstępne założenia dotyczące zależności między systematycznością ćwiczeń metodą Vojty a uzyskaniem przez niemowlęta prawidłowego ustawienia i fizjologicznego zakresu ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa. WNIOSKI: Stwierdzono wysoce istotną zależność pomiędzy systematycznością i ciągłością terapii dziecka a jej efektami. Badania potwierdzają, że pierwsza faza odruchowego obrotu według Vojty ma wpływ na poprawę jakości ssania u niemowląt oraz symetryczne ustawienie głowy. Wyniki udowadniają pozytywny wpływ terapii na symetrię obrotu głowy.
EN
BACKGROUND: The therapeutic concept by Vojta is still one of the most controversial in modern methods of rehabili-tation of neurodevelopmental infants, and the only one that allows for such broad diagnosis and treatment. The basic idea of the method is to assess the movement patterns present in infants and to introduce a therapeutic concept based on the patterns of reflex locomotion. AIM: The main objective of my work was to show the impact of reflex turning phase 1 on the cervical of motion in infants, and thus correct positioning of the head and shoulders. The study also had to answer the question whether therapy according to the Vojta concept of isolation has an impact on the isolation and symmetry of the head. MATERIAL AND METHODS: The clinical material for the study was 64 infants directed for treatment by a neurodevel-opmental specialist. The children were divided into two groups: Group I – infants on whom Vojta including reflex turning phase 1 were carried out and Group II – including children on whom NDT-Bobath Baby was run. All the mate-rial was assessed by conducting two interviews and a double infant study and analysis of the results was performed using statistical analysis. RESULTS: For significant results, test probability was adopted at the level of p < 0.05 and for highly significant results, test probability was adopted at the level of p < 0.01. The results confirmed the initial assumptions concerning the regularity of Vojta method exercises and obtaining the correct settings for infants and physiological range of motion in the cervical spine. CONCLUSIONS: A highly significant correlation between regularity and continuity of child care and its effects was shown. The results of the studies showed that reflex turning phase 1 according to the Vojta reflex has an impact on improving the quality of sucking in infants and symmetrical positioning of the head. The results prove the positive effect of therapy on the symmetry of the rotation of the head in infants.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
111–117
Physical description
Contributors
 • Zakład Dydaktyki Pediatrycznej Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel. +48 510 540 417,
References
 • 1. Dytrych G. Kontrowersje wokół metody Vojty. Neurol. Dziec. 2008; 17(33): 59–62.
 • 2. Banaszek G. Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Wyd. II (poszerzone i poprawione) Ośrodek Wydawniczy Augustyna, Bielsko-Biała 2004.
 • 3. Kuliński W., Zeman K. Fizjoterapia w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 • 4. Surowińska J. Diagnostyka neurokinezjologiczna według Vojty. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 6: 16–23.
 • 5. Borkowska M. Nieprawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 4: 17–20.
 • 6. Vojta V., Peters A. Metoda Vojty. Fundacja ,,Promyk Słońca”, Warszawa 2006.
 • 7. Sadowska L. Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001.
 • 8. Surowińska J. Podstawowe wzorce odruchowej lokomocji. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 6: 30–35.
 • 9. Banaszek G. Ocena skuteczności zastosowania diagnostycznej i terapeutycznej metody Vojty u niemowląt z zaburzeniami motoryki spontanicznej. Praca doktorska. Śląska Akademia Medyczna, Zabrze 1997.
 • 10. Kiebzak W. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci ryzyka a skuteczność rehabilitacji ruchowej metodą Vaclava Vojty. Praca doktorska. Kraków 1995.
 • 11. Rehabilitacja medyczna. Red. A. Kwolek. Tom 2. Urban &amp;amp;amp;amp; Partner, Wrocław 2007.
 • 12. Lemka M. Neurologia dziecięca (wybrane zagadnienia). Red. E. Pilarska. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2007.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c4aeb9af-01a6-4c32-bf19-063659bc4c14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.