PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 165–171
Article title

Early maladaptive schemas and level of depression in alcohol addicts

Content
Title variants
PL
Wczesne nieadaptacyjne schematy a poziom depresji u osób uzależnionych od alkoholu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: The purpose of the study was to determine whether a link exists between early maladaptive schemas identified by Young et al. and depression in alcoholics. The relationships of schemas with selected alcohol dependence variables and suicidal thoughts in alcoholics were also checked. Material and methods: Seventy-seven alcohol addicts participated in the study – 19 women and 58 men. Young Schema Questionnaire (YSQ-S3), Beck’s Depression Inventory (BDI) and Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) were used. Results: Based on the results obtained, 16 out of 18 schemas are positively and statistically correlated with depression among alcoholics. The strongest relationships were noted for emotional deprivation, social isolation/alienation and subjugation. Correlations between the schemas and the severity of addiction and the age of drinking initiation were also found. Differences in the intensity of some schemas occurred between people experiencing suicidal thoughts and people without these thoughts. Conclusions: There is a need to consider inclusion therapy focused on changing maladaptive schemas in alcoholics. This is especially true of the schemas of social isolation, emotional deprivation and subjugation. There is also a need for further research in this area.
PL
Cel: Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy istnieje związek między wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami wyróżnionymi przez Younga i współpracowników a depresją u osób uzależnionych od alkoholu. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie o związki schematów z wybranymi zmiennymi dotyczącymi uzależnienia od alkoholu, a także występowaniem tendencji suicydalnych u alkoholików. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 77 osób uzależnionych od alkoholu – 19 kobiet oraz 58 mężczyzn. Zastosowano Kwestionariusz Schematów Younga (Young Schema Questionnaire, YSQ-S3), Skalę Depresji Becka (Beck’s Depression Inventory, BDI), Michigan Alcoholism Screening Test (MAST). Wyniki: Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż 16 z 18 schematów jest powiązanych dodatnio i istotnie statystycznie z poziomem depresji u osób uzależnionych od alkoholu. Najsilniejsze związki odnotowano w przypadku schematu deprywacji emocjonalnej, izolacji/wyobcowania i podporządkowania. Stwierdzono także związki schematów z głębokością uzależnienia oraz wiekiem rozpoczęcia picia. Różnice w natężeniu niektórych schematów występowały również między osobami doświadczającymi myśli samobójczych i osobami bez tych myśli. Wnioski: Należy rozważyć włączenie do terapii odwykowej pracy ukierunkowanej na zmiany destrukcyjnych schematów poznawczych występujących u osób uzależnionych. Dotyczy to zwłaszcza schematu izolacji społecznej, deprywacji emocjonalnej i podporządkowania. Istnieje również potrzeba prowadzenia dalszych badań tego obszaru problemowego.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
165–171
Physical description
Contributors
 • Department of Health Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Łódź, Poland
 • Department of Health Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Łódź, Poland
References
 • Almedom AM, Glandon D: Social capital and mental health: an updated interdisciplinary review of primary evidence. In: Kawachi S, Subramanian SV, Kim D (eds.): Social Capital and Health. Springer, New York 2008: 191–214.
 • Ball SA: Cognitive-behavioral and schema-based models for the treatment of substance use disorders. In: Riso L, du Toit P, Stein D et al. (eds.): Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems: A Scientist-Practitioner Guide. American Psychological Association, Washington 2007: 111–138.
 • Ball SA, Young J: Dual focus schema therapy for personality disorder and substance dependence: case study result. Cogn Behav Pract 2000; 7: 270–281.
 • Bassett E, Moore S: Mental health and social capital: social capital as a promising initiative to improving the mental health of communities. In: Rodriguez-Morales A (ed.): Current Topics in Public Health. InTech, Rijeka 2013: 685–707.
 • Beck AT: Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects. Hoeber Medical Division, Harper and Row, New York 1967.
 • Beck AT, Steer RA, Ball R et al.: Comparison of Beck Depression Inventories -IA and -II in psychiatric outpatients. J Pers Assess 1996; 67: 588–597.
 • Brotchie J, Meyer C, Copello A et al.: Cognitive representations in alcohol and opiate abuse: The role of core beliefs. Br J Clin Psychol 2004; 43: 337–342.
 • Burke JD, Wittchen HU, Regier DA et al.: Extracting information from diagnostic interviews on co-occurrence of symptoms of anxiety and depression. In: Maser JD, Cloninger CR (eds.): Comorbidity of Mood and Anxiety Disorders. American Psychiatric Press, Washington, London 1990: 649–667.
 • Cierpiałkowska L: Efekty krótkotrwałego i długotrwałego działania alkoholu na organizm człowieka. In: Cierpiałkowska L, Ziarko M (eds.): Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010: 19–59.
 • Cooper MJ, Rose KS, Turner H: Core beliefs and the presence or absence of eating disorder symptoms and depressive symptoms in adolescent girls. Int J Eat Disord 2005; 38: 60–64.
 • De Silva MJ, McKenzie K, Harpham T et al.: Social capital and mental illness: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2005; 59: 619–627.
 • Eberhart NK, Auerbach RP, Bigda-Peyton J et al.: Maladaptive schemas and depression: tests of stress generation and diathesis-stress models. J Soc Clin Psychol 2011; 30: 75–104.
 • Falicki Z, Karczewski J, Wandzel L et al.: [Usefulness of the Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) in Poland]. Psychiatr Pol 1986; 20: 38–42.
 • Gamble SA, Conner KR, Talbot NL et al.: Effects of pretreatment and posttreatment depressive symptoms on alcohol consumption following treatment in Project MATCH. J Stud Alcohol Drugs 2010; 71: 71–77.
 • Grabski B: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych z chorobą afektywną dwubiegunową. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków 2005. Greenfield SF, Weiss RD, Muenz LR et al.: The effect of depression on return to drinking: a prospective study. Arch Gen Psychiatry 1998; 55: 259–265.
 • Harris AE, Curtin L: Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive symptoms in young adults. Cognit Ther Res 2002; 26: 405–416.
 • Helliwell JF: Well-being and social capital: does suicide pose a puzzle? Soc Indic Res 2007; 81: 455–496.
 • Kessler RC, Nelson CB, McGonagle KA et al.: The epidemiology of cooccurring addictive and mental disorders: implications for prevention and service utilization. Am J Orthopsychiatry 1996; 66: 17–31.
 • Klamut R: Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza Life Attitude Profile – Revised (LAP-R) Gary’ego T. Rekera. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2010.
 • Mącik D, Shchehelska K: Związki wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga z samopoczuciem i sensem życia w zaburzeniu lękowym i depresyjnym. Postępy Psychiatr Neurol 2015; 24: 208–216.
 • McGinn LK, Cukor D, Sanderson WC: The relationship between parenting style, cognitive style, and anxiety and depression: does increased early adversity influence symptom severity through the mediating role of cognitive style? Cognit Ther Res 2005; 29: 219–242.
 • Mellibruda J, Sobolewska-Mellibruda Z: Integracyjna psychoterapia uzależnień – teoria i praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006.
 • Oetingen J, Mącik D, Chodkiewicz J et al.: Polska adaptacja Kwestionariusza Schematów Younga YSQ S3 (in process). Parnowski T, Jernajczyk W: Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr Pol 1977; 11: 417–421.
 • Rafaeli E, Bernstein DP, Young J: Schema Therapy: Distinctive Features. Taylor and Francis, Hoboken 2010.
 • Regier DA, Farmer ME, Rae DS et al.: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study. JAMA 1990; 264: 2511–2518.
 • Roper L, Dickson JM, Tinwell C et al.: Maladaptive cognitive schemas in alcohol dependence: changes associated with a brief residential abstinence program. Cognit Ther Res 2010; 34: 207–215.
 • Selzer ML: The Michigan Alcoholism Screening Test: the quest for a new diagnostic instrument. Am J Psychiatry 1971; 127: 1653–1658.
 • Shivani R, Goldsmith RJ, Anthenelli RM: Alcoholism and psychiatric disorders: diagnostic challenges. Alcohol Res Health 2002; 26: 90–98.
 • Shorey RC, Elmquist J, Anderson S et al.: The relationship between early maladaptive schemas, depression, and generalized anxiety among adults seeking residential treatment for substance use disorders. J Psychoactive Drugs 2015; 47: 230–238.
 • Tomita A, Burns JK: A multilevel analysis of association between neighborhood social capital and depression: evidence from the first South African National Income Dynamics Study. J Affect Disord 2013; 144: 101–105.
 • Weitzman ER, Kawachi I: Giving means receiving: the protective effect of social capital on binge drinking on college campuses. Am J Public Health 2000; 90: 1936–1939.
 • Witkiewitz K, Bowen S, Donovan DM: Moderating effects of a craving intervention on the relation between negative mood and heavy drinking following treatment for alcohol dependence. J Consult Clin Psychol 2011; 79: 54–63.
 • Young JE, Klosko JS, Weishaar ME: Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c4abfb02-102f-4829-93c4-0c8017d1f017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.