PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 6 | 1 | 1-7
Article title

Znaczenie wsparcia oraz formy aktywności kinezyterapeutycznej członków rodzin osób dotkniętych chorobą Parkinsona

Content
Title variants
EN
The importance of support and forms of kinesiotherapeutic activity of family members of persons affected by Parkinson’s disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroba Parkinsona jest przewlekłą i postępującą chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie zalicza się do chorób układu pozapiramidowego. W celu poprawy stanu pacjenta oraz podniesienia poziomu jakości życia stosuje się leczenie farmakologiczne oraz rehabilitację, niwelującą postępującą niesprawność. Pomoc najbliższego otoczenia wpływa nie tylko na przebieg choroby, ale przede wszystkim na dobrostan emocjonalny chorego. Wsparcie rodziny i jej udział w całym procesie terapeutycznym w znacznym stopniu optymalizuje jego wyniki. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych kwestii dotyczących kinezyterapii w chorobie Parkinsona oraz wykazanie wpływu zaangażowania całego systemu rodzinnego na przebieg i wyniki terapii. Kinezyterapia odgrywa bardzo ważną rolę w procesie usprawniania i przystosowania pacjenta do wykonywania czynności dnia codziennego. Zabiegi kinezyterapeutyczne mają nie tylko istotny wpływ na występujące objawy w przebiegu choroby, ale też na ogólny stan zdrowia. Niezwykle istotny jest tu indywidualny dobór terapii i zaangażowanie całego zespołu specjalistów, w niwelowaniu zarówno objawów ruchowych jak i pozaruchowych. Poprawne wykonywanie zaleceń fizjoterapeuty, zaangażowanie pacjenta, a także aktywny udział otoczenia chorego, jest warunkiem efektywności całego procesu poprawy, utrzymywania zdrowia i sprawności chorego. Postępowanie kinezyterapeutyczne zapobiega trwałej niepełnosprawności oraz wspomaga utrzymanie jak najdłuższej samodzielności i dobrej jakości życia. Wpływ na wyniki terapii ma zaangażowanie całego systemu wsparcia rodzinnego.
EN
Parkinson’s disease is a chronic and progressive degenerative disease of the central nervous system. The disorder is classified as extra pyramidal system diseases. In order to improve the patient’s condition and increase the level of quality of life, pharmacological treatment and rehabilitation are used to eliminate progressive disability. The help of the surrounding environment affects not only the course of the disease, but above all the emotional well-being of the patient. Family support and its participation in the whole therapeutic process greatly optimize its results. The aim of this work is to present the most important issues regarding kinesiotherapy in Parkinson’s disease and to demonstrate the impact of the involvement of the whole family system on the course and results of therapy. Kinesiotherapy as an element of treatment plays a very important role in the process of improving and adapting the patient to perform daily nursing activities. Kinesiotherapeutic treatments have not only a significant impact on the symptoms occurring in the course of the disease, but also on the overall health. The individual selection of therapy and the involvement of the entire team of therapists is extremely important in eliminating both movement and extrinsic symptoms. The correct implementation of the physiotherapist’s recommendations, the patient’s involvement, as well as the active participation of the patient’s environment, is a condition for the effectiveness of the entire process of maintaining health and fitness. Kinesiotherapy prevents permanent disability and helps maintain the longest possible independence and good quality of life. The involvement of the entire family support system has an impact on the results of the therapy.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
1-7
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie University of John Paul II in Krakow, Poland
author
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakow Academy of Andrzej Frycz Modrzewski in Krakow, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie State Higher Vocational School in Tarnow, Poland
References
 • 1. Leszek, J., (2003).Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Continnum.
 • 2. Darda – Ledzion, L., Członkowska, A. (2004). Choroba Parkinsona – podstawowe problemy terapeutyczne w codziennej praktyce medycznej. Nowa Klin. 10(5–6), 531–533.
 • 3. Kozubski, W., Liberski. P., (2013). Neurologia. PZWL.
 • 4. Prusiński, A. (1998). Neurologia Praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • 5. Rowland, L.P., (red.). (2008). Neurologia Merritta. Elsevier Urban & Partner.
 • 6. Lennon, S., Stokes, M., (2009). Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban &Partner.
 • 7. Cholewa, J., Boczarska – Jedynak, M., Opala, G. (2013). Influence of physiotherapy on severity of motor symptoms and quality of life in patients with Parkinson disease. Neurol Neurochir Polska. 47(3), 256–262.
 • 8. Yousefi, B., Tadibi, V., Khoei, A.F., Montazeri, A. (2009). Exercise therapy, qualityof life, and activities of daily living in patients with Parkinson disease:a small scale quasi – randomised trial. Biomed Central. 10(67), 1–7.
 • 9. Abbruzzese, G., Trompetto, C., Marinelli, L. (2009). The rationale for motorlearning in Parkinson’s disease. Eur J Phys Rehabil Med. 45, 2009–2014.
 • 10. Opara, J., (2007). Praktyczne zasady rehabilitacji w chorobie Parkinsona. Rehabil. Prakt.1,19–21.
 • 11. Świętochowski, W., (2019). Choroba przewlekła w systemie rodziny. W: Janicka, I., Liberska, H., (red.) Psychologia rodziny, 390.
 • 12. Bishop, G.D. (2000). Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Astrum.
 • 13. Sęk, H., Cieślak, R., (red.). (2012). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 14. Włodarczyk, D. (1999). Wsparcie społeczne a radzenie sobie ze stresem u chorych po zawale serca. Przegląd Psychologiczny 4, 95-113.
 • 15. Szepietowska, E.M. (2010). Pomoc psychologiczna dla chorych na stwardnienie rozsiane. W: Potemkowski, A., (red.) Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego. Termedia, 144-145.
 • 16. Miyai, I., Fujimoto, Y., Yamamoto, H., Ueda, Y., Saito, T., Nozaki, S., Kang, J. (2002) Long-term effect of body weight-supported treadmill training in Parkinson's disease: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 83(10):1370-3.
 • 17. Kluding, P., McGinnis, P.Q.(2006). Multidimensional exercise for people with Parkinson's disease: a case report. Physiother Theory Pract.22(3):153-62.
 • 18. Bridgewater, K., Sharpe. (1997). M., Trunk muscle training and early Parkinson's disease, An International Journal of Physical Therapy, Vol. 13, 139-153.
 • 19. Levine, S., Brandenberg, P., Pagels, M. (2000). A strenuous exercise program benefits patients with mild to moderate Parkinson’s Disease. Clin. exerc. Physiol., 2, 43-48.
 • 20. Marchese, R., Bove, M., Abbruzzese, G. (2003). Effect of cognitive andmotor tasks on postural stability in Parkinson’s disease: a posturographic study. Mov. Disord. 18, 652-658.
 • 21. Pasek, J., Opara, J., Pasek, T., Kwiatek, S., Sieroń, A. (2010). Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona wybrane zagadnienia, Aktualn Neurol, 10 (2), 94 -99.
 • 22. Olanow, C.W. (1999). A rational approach to the treatment of early Parkinson's disease, Parkinsonism Relat Disord. 5(4), 217-20.
 • 23. Krawczak, R. (2011), Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera w doświadczeniu opiekuna rodzinnego. W: Nowicka, A., Baziuk, W., Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Uniwersytet Zielonogórski
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c3d5b503-845b-4c23-b45c-3b2c3a1d7f1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.