PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 4 | 162–168
Article title

Psychopathological effects of psychostimulant substances and psychotic onset: the difficult process of differential diagnosis between substance-induced psychosis and acute primary psychosis

Authors
Content
Title variants
PL
Psychopatologiczne efekty substancji psychostymulujących a początek psychozy: trudny proces diagnozowania różnicowego pomiędzy psychozą intoksykacyjną a ostrą psychozą pierwotną
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Among the psychopathological effects induced by stimulants there can be a variety of psychotic-like experiences that can resolve in a matter of hours or within a few days without clinical treatment, or can instead constitute initial symptoms of a primary psychosis. The objective of this paper is to focalise on a series of psychodynamic aspects, detectable by the analysis of relational dynamics brought into play by the person who has used substances and suffers a psychotic crisis. These aspects can be used as criteria of differential diagnosis to integrate the first assessment of those psychopathological characteristics described in literature which distinguish a toxic psychosis from a primary psychosis. The diagnostic process is thus developed with the method of clinical observation and evaluation, for which the essential cognitive tool is formed by the sensibility of the therapist and their capacity to evaluate the quality of the patient’s mental reactions to the stimulus provoked by the development of the therapeutic relationship, including oniric activity. This paper proposes, on the basis of many years of research and clinical experience, diagnostic criteria also in dream analysis, as oniric images can reveal hidden thoughts and dynamics that could be pathological. The theoretical platform to which reference is made and presented in detail in this paper is known as “Human Birth Theory” (Teoria della nascita), formulated by Massimo Fagioli in 1971. The therapist involved in the therapeutic relationship can stimulate the internal mental world of the patient, proposing himself/herself as both a diagnostic and therapeutic instrument. The interpretation can give back to the patient their selfknowledge and the possibility to transform their unconscious relational methods through the therapeutic process, as documented in two case reports presented in this paper. The case reports, explained in a form of single-case studies, describe the application of an integrated method in which the use of standardized instruments of assessment is flanked with the interpretation of oniric images in order to render greater diagnostic certainty as well as more incisive therapeutic treatment.
PL
Wśród psychopatologicznych efektów wywołanych środkami pobudzającymi znajduje się wiele doświadczeń podobnych do psychozy, które mogą samoistnie ustąpić w ciągu kilku godzin lub dni bez zastosowania leczenia albo mogą stanowić początkowe objawy psychozy pierwotnej. Celem niniejszej pracy jest analiza szeregu aspektów psychodynamicznych możliwych do stwierdzenia poprzez analizę dynamiki relacji interpersonalnych po stronie osoby przyjmującej substancje odurzające i przechodzącej kryzys psychotyczny. Aspekty te mogą być wykorzystane jako kryteria diagnozy różnicowej w celu dokonania zintegrowanej pierwszej oceny cech psychopatologicznych wymienianych w literaturze przedmiotu jako odróżniające psychozę intoksykacyjną od psychozy pierwotnej. Proces diagnostyczny dokonuje się poprzez obserwację i kliniczną ocenę stanu pacjenta, zaś jako zasadnicze narzędzie poznawcze służy wrażliwość terapeuty i jego zdolność do oceny jakości reakcji psychicznych pacjenta na bodźce wywoływane rozwojem relacji terapeutycznej, w tym jego snów. W niniejszej pracy autorka, w oparciu o wieloletnie badania i doświadczenie kliniczne, proponuje zastosowanie kryteriów diagnostycznych w analizie marzeń sennych. Obrazy obecne w snach mogą być przekaźnikiem skrywanych myśli oraz dynamiki o charakterze patologicznym. Teoria leżąca u podstaw niniejszego artykułu i przedstawiona w nim szczegółowo, sformułowana przez Massima Fagiolego w 1971 roku, znana jest jako „teoria ludzkich narodzin” (Teoria della nascita). Terapeuta zaangażowany w relację terapeutyczną może stymulować wewnętrzny świat psychiczny pacjenta, oferując siebie samego jako narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne. Interpretacja snów może przywrócić pacjentowi jego samoświadomość i umożliwić zmianę jego wcześniej nieuświadamianych mechanizmów obecnych w relacjach międzyludzkich na drodze procesu terapeutycznego, jak to zostało zilustrowane w dwóch opisach przypadków uwzględnionych w niniejszej pracy. Przykłady te, analizowane w formie studiów poszczególnych przypadków, opisują wykorzystanie zintegrowanej metody, w której zastosowanie standardowych narzędzi oceny podbudowane jest interpretacją marzeń sennych w celu osiągnięcia większej pewności diagnostycznej oraz bardziej wnikliwego postępowania terapeutycznego.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
162–168
Physical description
Contributors
  • Emanuela Atzori – Clinical Psychology, Psychotherapist, Rome, Italy
References
  • Addington J, Case N, Saleem MM et al.: Substance use in clinical high risk for psychosis: a review of the literature. Early Interv Psychiatry 2014; 8: 104–112.
  • Fagioli M (1971): Istinto di morte e conoscenza. L’asino d’oro, Roma 2010. Excerpt published on line at: http://www.lasinodoroedizioni.it/catalogo/libro/23/istinto-di-morte-e-conoscenza, with the title: Death Istinct and Knowledge.
  • Fargnoli F, Gatti MG: The birth of the human mind: a new integrative model of functional activation of the cortex in the newborn based on Massimo Fagioli’s Human Birth Theory. 19th International Congress of the International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis – From DNA to Neighborhood: Relationship and Experience in Psychosis. An International Dialogue, New York, 18–22 March 2015. Il sogno della farfalla 2015; 4: 106–112.
  • Frances A: Essentials of Psychiatric Diagnosis. Responding to the Challenge of DSM-5. The Guilford Press, New York 2013.
  • Harris D, Batki SL: Stimulant psychosis: symptom profile and acute clinical course. Am J Addict 2000; 9: 28–37.
  • Pinault D: The thalamic reticular nucleus: structure, function and concept. Brain Res Brain Res Rev 2004; 46: 1–31.
  • Vandewalle G, Collignon O, Hull JT et al.: Blue light stimulates cognitive brain activity in visually blind individuals. J Cogn Neurosci 2013; 25: 2072–2085.
  • Vezzosi G, Pettini M: Massimo Fagioli’s Birth Theory: a scientific theory of human reality. 19th International Congress of the International Society for Psychological and Social Approaches to psychosis – From DNA to Neighborhood: Relationship and Experience in Psychosis – An International Dialogue, New York, 18–22 March 2015. Il sogno della farfalla 2015; 4: 112–116.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c2dd5e2d-2a38-49c2-9271-9191bba59c77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.