PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 4 | 384–393
Article title

Profilaktyka niedosłuchu u dzieci do 7. roku życia

Content
Title variants
EN
Prevention of hearing loss in children up to 7 years of age
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niedosłuch można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Każde z nich dostarcza informacji na temat pochodzenia niedosłuchu, jak również charakteryzuje go pod kątem cech istotnych dla profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Głównymi kryteriami podziału są etiologia, lokalizacja, wiek wystąpienia i głębokość ubytku słuchu. Niedosłuch jest obecnie bardzo ważnym problemem społecznym i jednym z najczęstszych zaburzeń rozwojowych. Wada słuchu nierzadko występuje już w momencie narodzin. Statystyki pokazują, że 2–3 dzieci na 1000 rodzi się z tym zaburzeniem, dlatego tak istotna jest profilaktyka, która pozwala uniknąć niedosłuchu lub przynajmniej zniwelować jego oddziaływanie w dalszym życiu jednostki. W artykule opisano różne klasyfikacje niedosłuchu u dzieci. Celem pracy było zaprezentowanie działań zapobiegających wystąpieniu wad słuchu u dzieci do 7. roku życia, a metoda badawcza polegała na analizie piśmiennictwa z lat 1998–2014. Aby zminimalizować ryzyko niedosłuchu w omawianej grupie wiekowej, najlepiej zastosować profilaktykę I fazy, która obejmuje działania podejmowane przez przyszłe matki. Najbardziej rozpowszechniona i skuteczna jest profilaktyka II fazy (Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków). W ramach profilaktyki III fazy w przypadku niedosłuchu u dzieci możliwe są zaaparatowanie lub zaimplantowanie. Działaniem mniej inwazyjnym – jednak nie zawsze wystarczającym – jest unikanie infekcji ucha.
EN
Hearing impairment can be classified based on various criteria. Each of these criteria provides information on the cause as well as characterises the impairment in terms of parameters needed for prevention, diagnosis and further treatment. The main criteria for the classification of hearing disorders include aetiology, location, age of onset and the depth of hearing loss. Hearing impairment is currently a very important social problem and one of the most common developmental disorders. Hearing impairment often occurs at birth. Statistics show that 2–3 children per 1,000 births are affected by the disorder, therefore prevention is essential. It allows to prevent hearing loss, or at least reduce its impact on the further life of an individual. This paper describes the classification of hearing impairment in children. The aim was to present measures for the prevention of hearing defects in children up to seven years old. The used research method was a 1998–2014 literature review. Phase 1 prevention, which includes activities undertaken by expectant mothers, should be used to prevent the risk of hearing impairment in children in this age group. Phase 2 prevention (the Universal Neonatal Hearing Screening) is the most common and effective strategy. Phase 3 prevention in children with hearing impairment involves the use of a hearing aid or implant. Avoiding ear infections is a less invasive, although sometimes insufficient, method.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
384–393
Physical description
Contributors
 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok, Polska. Dziekan: prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
References
 • 1. Lechowicz U, Pollak A, Stawiński P et al.: Genetycznie uwarunkowany niedosłuch – perspektywy i możliwości diagnostyczne z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji. Now Audiofonol 2013; 2: 14–21.
 • 2. Bień D, Kantor I: Diagnostyka i leczenie niedosłuchu. Nowa Klinika 2008; 15: 408–416.
 • 3. Śmiechura M, Makowska-Piontek A, Makowski A et al.: Stan słuchu u dzieci z cytomegalią wrodzoną i nabytą. Otolaryngologia 2011; 10: 126–130.
 • 4. Sułat-Syncerek D, Sobolewska-Dryjańska J, Śmiechura M et al.: Wpływ zakażenia cytomegalowirusem na stan słuchu u dzieci. Pediatr Pol 2013; 88: 159–163.
 • 5. Bierła K, Szczapa J, Szczapa T: Wpływ czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków na częstość występowania niedosłuchu. Postępy Neonatologii 2007; 2: 88–94.
 • 6. Pruszewicz A (ed.): Audiologia kliniczna: zarys. Wydawnictwo Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2003.
 • 7. Borszewska-Kornacka MK: Kompendium wiedzy o wcześniaku. Standardy medyczne. Pediatria 2013; 10: 597–611.
 • 8. Gunia G: Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • 9. Goździewski A, Hassmann-Poznańska E, Skotnicka B et al.: Upośledzenie słuchu jako następstwo przebytego wysiękowego zapalenia ucha. Otolaryngologia 2009; 8: 28–32.
 • 10. Wierzbicka M, Machnik M, Całka A et al.: Znaczenie i przydatność przesiewowych badań laryngologicznych populacji dziecięcej w wieku wczesnoszkolnym w wykrywaniu niedosłuchu przewodzeniowego. Otolaryngol Pol 2005; 59: 737–741.
 • 11. Szyfter W, Wierzbicka M, Całka A et al.: Przydatność przesiewowych badań laryngologicznych populacji dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego rozpoznawania niedosłuchu. Pediatr Pol 2004; 79: 1021–1025.
 • 12. Skoczylas A, Lewandowska M, Pluta A et al.: Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Now Audiofonol 2012; 1: 11–18.
 • 13. Skarżyński H, Mueller-Malesińska M, Wojnarowska W: Klasyfikacje zaburzeń słuchu. Audiofonologia 1997; 10: 49–60.
 • 14. Lachowska M: Diagnostyka różnicowa zaburzeń słyszenia. Neurologia po Dyplomie 2012; 7: 47–53.
 • 15. WHO global estimates on prevalence of hearing loss. Available from: http://www.who.int/pbd/deafness/WHO_GE_HL.pdf [cited: 9 January 2016].
 • 16. Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK et al.: Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics 1998; 102: 1161–1171.
 • 17. Mehra S, Eavey RD, Keamy DG Jr: The epidemiology of hearing impairment in the United States: newborns, children, and adolescents. Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 140: 461–472.
 • 18. The Prevalence and incidence of hearing loss in children. Available from: http://www.asha.org/public/hearing/Prevalence-andIncidence-of-Hearing-Loss-in-Children/ [cited: 9 January 2016].
 • 19. Przewoźny T, Piątkowski J, Stankiewicz C: Realizacja programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków w Klinice Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ann Acad Med Gedan 2014; 44: 37–48.
 • 20. Wiśniewska-Łowigus M, Drobik P: Zagrożenia związane ze spożywaniem kofeiny w ciąży. Pielęgniarstwo Polskie 2013; 1: 28–33.
 • 21. Ostachowska-Gąsior A: Podaż białka w diecie kobiet ciężarnych o prawidłowym i nieprawidłowym stanie odżywienia przed ciążą a masa ciała noworodków. Probl Hig Epidemiol 2008; 89: 537–542.
 • 22. Myszkowska-Ryciak J, Gurtatowska A, Harton A et al.: Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży. Probl Hig Epidemiol 2013; 94: 600–604.
 • 23. Lesińska-Sawicka M: Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich. Probl Hig Epidemiol 2011; 92: 127–131.
 • 24. Pilewska-Kozak AB, Skurzak A, Bałanda-Bałdyga A et al.: Organizacja oddziału intensywnej opieki neonatologicznej. In: Pilewska-Kozak AB (ed.): Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 26–32.
 • 25. Sułkowski WJ: Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem u dzieci i młodzieży: przyczyny i prewencja. Med Pr 2009; 60: 513–517.
 • 26. Iwanicka-Pronicka K, Radziszewska-Konopka M, Siedlecka H: Przegląd technik diagnostycznych stosowanych w przesiewowych badaniach słuchu noworodków. Pediatr Pol 2007; 82: 951–955.
 • 27. Dzwonkowska M, Janowska J, Ołtarzewski M et al.: Badania przesiewowe u noworodków. Klin Pediatr 2008; 16: 212–218.
 • 28. Achrem-Waszkinel D, Rudnicki J, Chilarska M et al.: Analiza powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków w Klinice Patologii Noworodka PAM. Postępy Neonatologii 2007; 2: 72–78.
 • 29. Wróbel M, Szyfter W: Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2011; 2: 56–59.
 • 30. Ozimek E: Emisje otoakustyczne w aspekcie fizycznym i klinicznym. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2005; 1: 5–23.
 • 31. Polski B, Szydłowski J, Pucher B et al.: Rola lekarza rodzinnego w procesie wczesnej wykrywalności niedosłuchu u dzieci, realizowanej w ramach Powszechnego Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16: 148–149.
 • 32. USZKO – Biuletyn Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków 2006; 15: 4–24.
 • 33. Pucher B, Jończyk-Potoczna K, Jakubczak-Szymańska K et al.: Zdrowa mama, zdrowy noworodek – czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu u niemowląt w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Nowiny Lek 2012; 81: 311–315.
 • 34. Obrębowski A: Dziecko niedosłyszące w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2005; 7: 736–740.
 • 35. Dziedzic P, Kochanek K, Piłka A et al.: Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych u dzieci w wieku przedszkolnym. Now Audiofonol 2014; 3: 46–53.
 • 36. Skarżyński H, Piotrowska A: Screening for pre-school and school-age hearing problems: European Consensus Statement. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 76: 120–121.
 • 37. Skarżyński H, Piotrowska A: Prevention of communication disorders – screening pre-school and school-age children for problems with hearing, vision and speech: European Consensus Statement. Med Sci Monit 2012; 18: SR17–SR21.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c2b06e4b-245a-45bd-8b13-444c1e3ee337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.