PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 2 | 114-122
Article title

D-dimery w chemioterapii pierwszego rzutu w raku jajnika

Content
Title variants
EN
Significance of D-dimers in first-line chemotherapy of ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Ovarian cancer is usually diagnosed late and is one of leading causes of genital malignan-cies-related mortality in women. Thromboembolic events are a frequent complication of neoplastic disease, occurring four-fold more often in patients with this disease and six-fold more often in persons undergoing chemotherapy. The aim of paper was to answer the following questions: What is the impact of first-line chemotherapy on D-dimer level during treatment? Is there any correlation between D-dimer level and FIGO stage of ovarian cancer? Is there a correlation between D-dimer level during chemotherapy and completeness of tumour resection? Is there a correlation between D-dimer level and incidence of thromboembolic complications during chemotherapy of ovarian cancer? Material and method: Study population initially consisted of 20 women with ovarian cancer treated at the Department of Oncologic Gynaecology of the K. Marcinkowski Medical University in Poznan. Each patient underwent cytoreductive surgery with subsequent paclitaxel-plati-num chemotherapy. Peripheral blood has been obtained four times from each patient in order to assess D-dimer level, CA 125 tumour marker and blood count. Results: In persons with ovarian cancer, preoperative D-dimer level several-fold exceeded normal range. Application of chemotherapy significantly (p<0.05) reduced D-dimer level in women with ovarian cancer. Conclusions: Assessment of risk of thromboembolic complications in women with ovarian cancer during chemotherapy based on D-dimer level is not possible.
PL
Rak jajnika jest nowotworem późno diagnozowanym i jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu no­wotworów złośliwych narządu rodnego kobiet. Incydenty zakrzepowo-zatorowe są częstym powikłaniem choroby nowotworowej, występują cztery razy częściej u pacjentów z tą chorobą i sześć razy częściej u osób leczonych chemioterapią. Cel badania: Celem badania była próba odpowiedzi na pytania: Jak chemioterapia pierwszego rzutu wpływa na stężenie D-dimerów podczas leczenia? Czy istnieje związek pomiędzy: stężeniem D-dimerów a stopniem zaawansowania raka jajnika według FIGO; stężeniem D-dimerów podczas chemioterapii a radykalnością zabiegu operacyjnego; stężeniem D-dimerów a wy­stępowaniem zaburzeń zakrzepowo-zatorowych podczas chemioterapii w raku jajnika? Materiały i me­tody: Grupę badaną początkowo stanowiło 20 kobiet z rozpoznanym rakiem jajnika hospitalizowanych na Oddziale Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Każda pacjentka została poddana operacji cytoredukcyjnej z następową chemioterapią według schema­tu paklitaksel i pochodna platyny. Każdej pacjentce czterokrotnie pobrano krew obwodową na oznaczenie stężenia D-dimerów, markera CA 125 oraz morfologii. Wyniki: Stężenie D-dimerów u osób z rakiem jajnika przed zabiegiem operacyjnym kilkakrotnie przewyższało wartości prawidłowe. Stosowanie che­mioterapii znamiennie statystycznie (p<0,05) wpływa na obniżenie stężenia D-dimerów u kobiet z rakiem jajnika. Wnioski: Ocena ryzyka wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u kobiet z rakiem jajnika podczas chemioterapii na podstawie stężenia D-dimerów nie jest możliwa.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
114-122
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań. Kliniki: prof. dr hab. n. med. J. Markowska
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań. Kliniki: prof. dr hab. n. med. J. Markowska
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej, Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań. Kliniki: prof. dr hab. n. med. J. Markowska
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku. Cancer in Poland in 2006. Warszawa 2008.
 • 2. Stanisławiak J., Markowska J.: Powikłania zakrzepowo- -zatorowe w przebiegu choroby nowotworowej. Współcz. Onkol. 2008; 12: 56-60.
 • 3. Mirshahi S.S., Pujade-Lauraine E., Soria C. i wsp.: D-dimer and CA 125 levels in patients with ovarian cancer during an­tineoplastic therapy. Prognostic significance for the success of anti-cancer treatment. Cancer 1992; 69: 2289-2292.
 • 4. Rodriguez A.O., Wun T., Chew H. i wsp.: Venous thrombo­embolism in ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 784-790.
 • 5. Wang X., Fu S., Freedman R.S., Kavanagh J.J.: Venous thromboembolism syndrome in gynecological cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16 supl. 1: 458-471.
 • 6. Tateo S., Mereu L., Salamano S. i wsp.: Ovarian cancer and venous thromboembolic risk. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 119-125.
 • 7. Wojtukiewicz M.Z.: Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu nowotworów ginekologicznych. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006: 255-265.
 • 8. Lip G.Y.H., Chin B.S.P, Blann A.D.: Cancer and the proth- rombotic state. Lancet Oncol. 2002; 3: 27-34.
 • 9. Fotopoulou C., duBois A., Karavas A.N. i wsp.; Arbeitsge­meinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group: Incidence of venous thromboembolism in pa­tients with ovarian cancer undergoing platinum/paclitaxel- containing first-line chemotherapy: an exploratory analysis by the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ova­rian Cancer Study Group. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 2683-2689.
 • 10. Lyman G.H., Khorana A.A., Falanga A. i wsp.; American Society of Clinical Oncology: American Society of Clinical Oncology guideline: recommendations for venous throm­boembolism prophylaxis and treatment in patients with can­cer. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 5490-5505.
 • 11. Bockenstedt P.: D-dimer in venous thromboembolism. N. Engl. J. Med. 2003; 349:1203-1204.
 • 12. Gadducci A., Marrai R., Baicchi U. i wsp.: Preoperative D-dimer plasma assay is not a predictor of clinical outcome for patients with advanced ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1997; 66: 85-88.
 • 13. Gadducci A., Baicchi U., Marrai R. i wsp.: Preoperative evaluation of D-dimer and CA 125 levels in differentiating benign from malignant ovarian masses. Gynecol. Oncol. 1996; 60: 197-202.
 • 14. den Ouden M., Ubachs J.M.H., Stoot J.E.G.M., van Wersch J.W.: Thrombin-antithrombin III and D-dimer plasma lev­els in patients with benign or mal ignant ovarian tumours. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 1998; 58: 555-559.
 • 15. Levitan N., Dowlati A., Remick S.C. i wsp.: Rates of initial and recurrent thromboembolic disease among patients with malignancy versus those without malignancy. Risk analysis using Medicare claims data. Medicine (Baltimore) 1999; 78: 285-291.
 • 16. Koopman M.M., Prandoni P., Piovella F. i wsp.: Treatment of venous thrombosis with intravenous unfractionated heparin administered in the hospital as compared with subcutaneous low-molecular-weight heparin administered at home. The Tasman Study Group. N. Engl. J. Med. 1996; 334: 682-687.
 • 17. Clarke-Pearson D.L., Coleman R.E., Synan I.S. i wsp.: Venous thromboembolism prophylaxis in gynecologic oncology: a prospective, controlled trial of low-dose heparin. Am. J. Obstet. Gynecol. 1983; 145: 606-613.
 • 18. Clarke-Pearson D.L.: Prevention of venous thromboembolism in gynecologic surgery patients. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 1993; 5:73-79.
 • 19. Wille-Jørgensen P., Rasmussen M.S., Andersen B.R., Borly L.: Heparins and mechanical methods for thromboprophylaxis in colorectal surgery. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (4): CD001217.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c231e77b-f175-454a-80dc-d2fd03a84821
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.