PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 43-49
Article title

Analiza czynników chroniących przed samobójstwem

Content
Title variants
EN
Analysis of the factors protecting against suicide
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Suicidal behaviours are a severe problem of the contemporary society and a challenge for people dealing with the development of therapeutic and preventive programmes in suicidology. Many detailed and multi-aspect analyses of functioning of the people at risk of suicide are carried out within scientific research as well as various risk factors of suicidal attempts and committed suicides. Far fewer studies are focussed on the factors protecting against suicide, referred to as buffer or protective factors. For passwords: protective factor, suicide the number of records in the PubMed base amounts to 227, while for risk factor, suicide – 11 299. The objectives of this review of literature comprise: analysis of various factors protecting against suicide and attempt to assess their efficacy. The study involves reports and results of the research presented in English literature. Separately discussed were external and internal protective factors, and a number of publications on their subject were included. Most of research reports refer to preventive role of the family, social support, capability to cope with problems and stress, and self-estimation. An important role is ascribed to perception of causes to live. To a slightly less extent the researchers deal with a protective role of religion, pregnancy, hobby, and involvement in social activities. What has been so far ambiguous and little known is the correlation between sports practice and reduction of suicidal behaviours. The final part of the article presents the results of the studies on the seldom analysed protective factors, such as one’s attitude to life and death, fear of death, and sensitivity to pain, the efficacy of which in suicide prevention requires further research. While grouping the protective factors, their usefulness in the creation of supporting systems and preventive programmes was taken into account, passing over those whose efficacy had not been documented.
PL
Zachowania samobójcze są poważnym problemem współczesnego społeczeństwa i wyzwaniem dla osób zajmujących się opracowywaniem programów terapeutycznych i profilaktycznych z dziedziny suicydologii. W ramach badań naukowych podejmuje się liczne szczegółowe i wieloaspektowe analizy funkcjonowania osób zagrożonych samobójstwem, a także różnych czynników ryzyka prób samobójczych i samobójstw dokonanych. Zdecydowanie mniej badań dotyczy czynników chroniących przed samobójstwem, inaczej buforowych, protekcyjnych. Dla hasła protective factor, suicide liczba rekordów w bazie PubMed wynosi 227, podczas gdy dla risk factor, suicide – 11 299. Cele niniejszego przeglądu piśmiennictwa to analiza rozmaitych czynników chroniących przed samobójstwem i próba oceny ich skuteczności. W pracy uwzględniono doniesienia i wyniki badań zawarte w literaturze anglojęzycznej. Odrębnie omówiono czynniki ochronne zewnętrzne i wewnętrzne, uwzględniono liczbę publikacji na ich temat. Najwięcej doniesień naukowych dotyczy prewencyjnej roli rodziny, wsparcia społecznego, umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem oraz samooceny. Istotną rolę przypisuje się percepcji powodów do życia. W nieco mniejszym stopniu badacze zajmują się ochronną rolą religii, ciąży, hobby i zaangażowania w aktywności społeczne. Niejednoznaczny i mało dotychczas zbadany jest związek uprawiania sportu z redukcją zachowań suicydalnych. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki badań nad zdecydowanie rzadziej analizowanymi czynnikami ochronnymi, takimi jak postawa wobec życia i śmierci, lęk przed śmiercią i wrażliwość na ból, których skuteczność w zapobieganiu samobójstwom wymaga dalszych dociekań. W trakcie grupowania czynników ochronnych kierowano się ich przydatnością w tworzeniu systemów wsparcia i programów profilaktycznych – z pominięciem tych o nieudokumentowanej skuteczności.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
43-49
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – CMR, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, tel.: 71 789 01 86, 794 263 970.
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Dane WHO. Adres: www.who.int/topics/suicide/en.
 • 2. Dane Komendy Głównej Policji. Adres: www.policja.pl.
 • 3. Brodniak W.A.: Ramowy program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012-2015. Załącznik nr 4. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012.
 • 4. Risk & Protective Factors. Adres: http://maine.gov/suicide/ about/riskprot.htm.
 • 5. Stukan J.: Diagnoza ryzyka samobójstwa. Wydawnictwo Prometeusz, Opole 2008.
 • 6. Chioqueta A.P., Stiles T.: The relationship between psychological buffers, hopelessness, and suicidal ideation: identification of protective factors. Crisis 2007; 28: 67-73.
 • 7. Cheng Y., Tao M., Riley L. i wsp.: Protective factors relating to decreased risks of adolescent suicidal behaviour. Child Care Health Dev. 2009; 35: 313-322.
 • 8. Sharaf A.Y., Thompson E.A., Walsh E.: Protective effects of self-esteem and family support on suicide risk behaviors among at-risk adolescents. J. Child Adolesc. Psychiatr. Nurs. 2009; 22: 160-168.
 • 9. Compton M.T, Thompson N.J., Kaslow N.J.: Social environment factors associated with suicide attempt among low-income African Americans: the protective role of family relationship and social support. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2005; 40: 175-185.
 • 10. Kleiman E.M., Riskind J.H., Schaefer K.E., Weingarden H.: The moderating role of social support on the relationship between impulsivity and suicide risk. Crisis 2012; 33: 273-279.
 • 11. Borowsky I.W., Ireland M., Resnick M.D.: Adolescent suicide attempts: risk and protectors. Pediatrics 2001; 107: 485-493.
 • 12. Ghio L., Zanelli E., Gotelli S. i wsp.: Involving patients who attempt suicide in suicide prevention: a focus groups study. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 2011; 18: 510-518.
 • 13. Nisbet P.A.: Protective factors for suicidal black females. Suicide Life Threat. Behav. 1996; 26: 325-341.
 • 14. Stice B.D., Canetto S.S.: Older adults suicide: perceptions of precipitants and protective factors. Clin. Gerontologist 2008; 31: 4-30.
 • 15. Donald M., Dower J., Correa-Velez I., Jones M.: Risk and protective factors for medically serious suicide attempts: a comparison of hospital-based with population-based samples of young adults. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2006; 40: 87-96.
 • 16. Fleming T.M., Merry S.N., Robinson E.M. i wsp.: Self-reported suicide attempts and associated risk and protective factors among secondary school students in New Zealand. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2007; 41: 213-221.
 • 17. Kleiman E., Liu R.T.: Social support as a protective factor in suicide: findings from two nationally representative samples. J. Affect. Disord. 2013; 150: 540-545.
 • 18. Walsh E., Eggert L.L.: Suicide risk and protective factors among youth experiencing school difficulties. Int. J. Ment. Health Nurs. 2007; 16: 349-359.
 • 19. George A., van den Berg H.S.: The influence of psychosocial variables on adolescent suicidal ideation. J. Child Adolesc. Mental Health 2012; 24: 45-57.
 • 20. Eskin M., Ertekin K., Dereboy C., Demirkiran F.: Risk factors and protective factors against adolescent suicidal behavior in Turkey. Crisis 2007; 28: 131-139.
 • 21. Marty M.A., Segal D.L., Coolinge F.L.: Relationship among dispositional coping strategies, suicidal ideation, and protective factors against suicide in older adults. Aging Ment. Health 2009;14:1015-1023.
 • 22. Mathew A., Nanoo S.: Psychosocial stressors and patterns of coping in adolescent suicide attempters. Indian J. Psychol. Med. 2013; 35: 39-46.
 • 23. Malone K.M., Oquendo M.A., Haas G.L. i wsp.: Protective factors against suicidal acts in major depression: reason for living. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 1084-1088.
 • 24. Linehan M.M., Goodstein J.L., Nielsen S.L., Chiles J.A.: Reason for staying alive when you are thinking of killing yourself: the reasons for living inventory. J. Consul. Clin. Psychol. 1983; 51: 276-286.
 • 25. Connel D.K., Meyer R.G.: The reasons for living inventory and a college population: adolescent suicidal behaviors, beliefs, and coping skills. J. Clin. Psychol. 1991; 47: 485-489.
 • 26. Gutierrez P.M., Osman A., Kopper B.A., Barrios F.X.: Why young people do not kill themselves: the reason for living inventory for adolescents. J. Clin. Child Psychol. 2000; 29: 177-187.
 • 27. Khan S.A., Farooq S.: Reason for not acting on suicidal ideas. J. Coll. Physicians Surg. Pak. 2003; 13: 37-39.
 • 28. Woods A.M., Zimmerman L., Carlin E. i wsp.: Motherhood, reasons for living, and suicidality among African American women. J. Fam. Psychol. 2013; 27: 600-606.
 • 29. Lizardi D., Currier D., Galfalvy H. i wsp.: Perceived reason for living at index hospitalization and future suicide attempt. J. Nerv. Ment. Dis. 2007; 195: 451-455.
 • 30. Wong S.Y., Chan D., Leung P.C.: Depressive symptoms in middle-aged med: results from a household survey in Hong Kong. J. Affect. Disord. 2006; 92: 215-220.
 • 31. Rubenowitz E., Waern M., Willhelmson K., Allebeck P.: Life events and psychosocial factors in elderly suicides - a case-control study. Psychol. Med. 2001; 31: 1193-1202.
 • 32. Gearing R.E., Lizardi D.: Religion and suicide. J. Relig. Health 2009; 48: 332-341.
 • 33. Sisask M., Varnik A., Kolves K i wsp.: Is religiosity a protective factor against attempted suicide: a cross-cultural case-control study. Arch. Suicide Res. 2010; 14: 44-55.
 • 34. Lizardi D., Gearing R.E.: Religion and suicide: Buddhism, Native American and African religions, Atheism, and Agnosticism. J. Relig. Health 2010; 49: 377-384.
 • 35. Vaiva G., Teissier E., Cottencin O. i wsp.: On suicide and attempted suicide during pregnancy. Crisis 1999; 20: 22, 27, 40, 48.
 • 36. Appleby L.: Suicidal behavior in childbearing women. Int. Rev. Psychiatry 1996; 8: 107-115.
 • 37. Gentile S.: Suicidal mothers. J. Inj. Violence Res. 2011; 3: 90-97.
 • 38. Goodwin J., Harris D.: Suicide in pregnancy: the Hedda Gabler syndrome. Suicide Life Threat. Behav. 1979; 9: 105-115.
 • 39. Lester D., Beck A.T.: Attempted suicide and pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 1988; 158: 1084-1085.
 • 40. Suchańska A., Krysińska K.: Samobójstwo - perspektywa psychologiczna. Wydawnictwo PWSZ, Konin 2004.
 • 41. Orbach I., Carlson G., Feshbach S., Ellenberg L.: Attitudes toward life and death in suicidal, normal, and chronically ill children: an extended replication. J. Consult. Clin. Psychol. 1984; 52: 1020-1027.
 • 42. Payne B.J., Ranger L.M.: Attitudes toward life and death and suicidality in young adults. Death Studies 1995; 19: 559-569.
 • 43. Ribeiro J.D., Witte TK., Van Orden K.A. i wsp.: Fearlessness about death: the psychometric properties and construct validity of the revision to the Acquired Capability for Suicide Scale. Psychol. Assess. 2014; 26: 115-126.
 • 44. Lester D.: Fear of death of suicidal persons. Psychol. Rep. 1967; 20: 1077-1078.
 • 45. Lester D.: Inconsistency in the fear of death of individuals. Psychol. Rep. 1967; 20: 1084.
 • 46. Orbach I., Kedem P., Gorchover O. i wsp.: Fears of death in suicidal and nonsuicidal adolescents. J. Abnorm. Psychol. 1993;102:553-558.
 • 47. Orbach I., Palgi Y., Stein D. i wsp.: Tolerance for physical pain in suicidal subject. Death Studies 1996; 20: 327-341.
 • 48. Orbach I.: Dissociation, physical pain, and suicide: a hypothesis. Suicide Life Threat. Behav. 1994; 24: 68-79.
 • 49. Smith P.N., Cukrowicz K.C., Poindexter E.K. i wsp.: The acquired capability for suicide: a comparison of suicide attempters, suicide ideators, and non-suicidal controls. Depress. Anxiety 2010; 27: 871-877.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c2204f29-6ca2-40d3-84b4-f6dc236ff68c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.