PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 4 | 17-26
Article title

Wiedza pacjentów i personelu medycznego na temat wirusowych zapaleń wątroby (WZW)

Authors
Content
Title variants
EN
The cognisance of viral hepatitis among patients and medical staff
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby (WZW) może mieć szerokie implikacje w społeczeństwie zarówno zdrowotne jak i prawne. Grupami najbardziej zainteresowanymi tym zagadnieniem powinien być szeroko rozumiany personel medyczny, jak również pacjenci placówek służby zdrowia. CELE I METODY Mając na uwadze korzyści wynikające z rozpowszechniania znajomości tego problemu przeprowadzony został sondaż. Miał on na celu udzielenie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań poruszających tematykę WZW w wyżej wymienionych grupach. Pytania służyły ocenie poziomu wiedzy na temat WZW, dotyczyły zagadnienia poszerzania tej wiedzy na dodatkowych kursach i szkoleniach. Celem sondażu było również sprawdzenie czy wiedza na temat WZW jest zależna od takich czynników jak wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, wcześniejsze zatkniecie się z ta chorobą, jak również charakter oddziału, w którym przebywają, bądź pracują respondenci. WYNIKI Uzyskano następujące wyniki: a) niedostateczny poziom wiedzy wykazało 122 (30,9%) ankietowanych z których 117 (65,7%) osób to pacjenci a 4 (1,8%) personel b) wystarczający poziom wiedzy wykazało 92 (23,3%) respondentów, z czego 54 (30,3%) pacjentów oraz 38 (17,5%) pracowników medycznych c) dobry poziom wiedzy wykazało 71 (18%) ankietowanych, przy czym 6 (3,4%) to pacjenci a 65 (30%) to personel d) bardzo dobry poziom wiedzy wykazało 111 (28,1%) osób, w tym 1 (0,6%) osoba jest pacjentem a 110 (50,7%) członkami personelu WNIOSKI Wyniki wskazują, że wiedza personelu medycznego w zakresie WZW jest wysoka oraz, że jest ona aktualizowana. Wiedza pacjentów jest niedostateczna. Nie poszukują oni również informacji na ten temat. Wykazano również związek między znajomością zagadnienia WZW a charakterem oddziału, na którym przebywają pacjenci oraz między ich wiedzą a wykształceniem.
EN
INTRODUCTION The cognisance of viral hepatitis is bound to have vast social, both health and legal, ramifi cations. The broadly implied medical staff , as well as the health service patients should constitute the groups most interested in this issue. AIMS AND METHODS Bearing in mind the benefi ts resulting from the cognisance of this problem, an opinion poll has been held. Its aim was to obtain answers, from both of the above mentioned groups, to several vital questions concerning viral hepatitis. The questions served to assess the level of knowledge of viral hepatitis, they also related to broadening this cognisance by participating in supplementary courses and training. Another aim of the opinion poll was to verify whether the knowledge of viral hepatitis is dependent on such factors as age, education, type of work, prior contact with the illness in question or the type of ward where the respondents work or stay. RESULTS Following results have been obtained: a) insuffi cient level of knowledge was shown by 122 (30,9%) persons in which there were 117 (65,7%) patients and 4 (1,8%) members of personnel b) suffi cient level of knowledge was shown by 92 (23,3%) persons in which there were 54 (30,3%) patients and 38 (17,5%) members of personnel c) good level of knowledge was shown by 71 (18%) persons in which there were 6 (3,4%) patients and 65 (30%) members of personnel d) very good level of knowledge was shown by 111 (28,1%) persons in which there were 1 (0,6%) patient and 110 (50,7%) members of personnel CONCLUSIONS The results indicate that the knowledge of viral hepatitis among medical staff is broad and continously updated. The knowledge of patients is, on the contrary, insuffi cient. Moreover, patients do not seek additional information on this subject. A relationship between knowledge of viral hepatitis, the type of ward where patients stay and their education has been established and demonstrated.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
17-26
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydział Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach 43-200 Pszczyna, ul. Granitowa 11; tel. 501 779 521
References
 • 1. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: „Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profi laktyka”, Wydawnictwo 􀄮-medica press, 2004: 325-343
 • 2. Juszczyk J.: „Wirusowe zapalenia wątroby”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999: 29-67
 • 3. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D.: „Zakażenia i zarażenia człowieka: epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001: 417- 446
 • 4. Emond T.D.R., Rowland H.A.K., Welsby P.D.: „Atlas chorób zakaźnych”, Wydawnictwo Springer PWN, Warszawa 1996: 263-271
 • 5. Dziubek Z.: „Choroby zakaźne i pasożytnicze”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 288-292
 • 6. Rudkowski Z.: „Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001: 189-209
 • 7. Jabłoński L., Karwat I.D.: „Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych”, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002: 305-319
 • 8. Kahana S.: „Medycyna w pigułce”, Wydawnictwo Via Media, Gdańsk 2004: 74- 78
 • 9. Polański J.A.: „Hepatologia”, Wydawnictwo Medical Tribune Group, Warszawa 2004: 57-63
 • 10. Maier K.P.: „Zapalenie wątroby”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998: 15-81
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c1a1fc6c-919c-468f-b9da-ca9566dedf38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.