PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 104–114
Article title

Tryptany w migrenowych bólach głowy – bilans korzyści i ryzyka

Content
Title variants
EN
Triptans in migraine headaches – the balance of benefits and risk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Migrena jest bardzo powszechnym problemem, dotyczącym około 15–18% kobiet i 6% mężczyzn. Migrena przewlekła występuje u około 2% populacji ogólnej i wiąże się z nadużywaniem leków przeciwbólowych. Istnieje niewielka liczba leków o udowodnionym działaniu profilaktycznym w migrenie epizodycznej i przewlekłej. Tak ogromny rynek, wynikający z epidemiologii, interesuje firmy farmaceutyczne od lat, co doprowadziło do odkrycia grupy leków zwanych tryptanami. Grupa ta zawdzięcza swą nazwę obecności tryptaminy w cząsteczce. Tryptany są agonistami receptorów serotoniny – 5-HT1, głównie podtypu B i D (5-HT1B, 5-HT1D), i powodują obkurczanie się naczyń w ośrodkowym układzie nerwowym. Rezultatem dotychczasowych badań naukowych realizowanych przez firmy farmaceutyczne jest wprowadzenie na rynek siedmiu tryptanów. Niewątpliwie odniosły one sukces kliniczny i komercyjny, jednak z biegiem czasu okazało się, że nie u wszystkich pacjentów są skuteczne i  że wywołują specyficzne działania niepożądane. W  pracy pokrótce omówiono aspekt farmakokinetyczny i działania niepożądane, szerzej zaś poszczególne tryptany pod względem skuteczności w porównaniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (jeśli takie prace opublikowano) i innymi tryptanami. W podsumowaniu sformułowano kilka wniosków, które według autora są godne uwagi i zapamiętania: 1) Efekt biologiczny/kliniczny nowej grupy leków zwanych tryptanami jest podobny do efektu stosowanych od lat niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 2) Analiza danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania wskazuje, że leki te nie są tak bezpieczne, jak sądzono. 3) W razie niepowodzenia terapii pierwszym tryptanem należy zastosować inny, gdyż oporność na jeden rodzaj tryptanu nie warunkuje oporności na pozostałe.
EN
Migraine is a very common problem affecting ca. 15–18% of women and 6% of men. Chronic migraine occurs in ca. 2% of the general population and is associated with the abuse of analgesics. There is a small number of medicines which have a proven prophylaxis effect in episodic and chronic migraine. Such a large market resulting from the epidemiology has been interesting for pharmaceutical companies for years which has led to the inventing of a group of medications referred to as triptans. This group owes its name to the presence of tryptamine in the molecule. Triptans are agonists of serotonin receptors – 5-HT1, mainly of the subtype B and D (5-HT1B, 5-HT1D), and they cause the constriction of vessels in the central nervous system. The result of the research carried out until now by pharmaceutical companies is the introduction of seven triptans into the market. Undoubtedly, they have achieved clinical and commercial success, however, over time it was found that they are not effective in every patient and that they induce specific adverse effects. The paper shortly discusses the pharmacokinetic aspect and the adverse effects and it more thoroughly presents particular triptans in terms of their effectiveness in comparison with the nonsteroidal anti-inflammatory drugs (if such papers have been published) and with other triptans. The conclusion includes several observations which the author deems worth attention and memorizing: 1) The biological/clinical effect of the new group of drugs referred to as triptans is similar to the effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs used for years. 2) The analysis of the data related to the safety of use indicates that these medications are not as safe as was thought. 3) In case of the failure of the therapy performed using one triptan another triptan should be applied because the resistance to one type of triptan does not imply the resistance to the remaining ones.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
104–114
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Udarów Mózgu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • A placebo-controlled study of intranasal sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Finnish Sumatriptan Group and the Cardiovascular Clinical Research Group. Eur Neurol 1991; 31: 332–338.
 • A study to compare oral sumatriptan with oral aspirin plus oral metoclopramide in the acute treatment of migraine. The Oral Sumatriptan and Aspirin plus Metoclopramide Comparative Study Group. Eur Neurol 1992; 32: 177–184.
 • Acute treatment of migraine attacks: efficacy and safety of a nonsteroidal anti-inflammatory drug, diclofenac-potassium, in comparison to oral sumatriptan and placebo. The Diclofenac-K/Sumatriptan Migraine Study Group. Cephalalgia 1999; 19: 232–240.
 • Ahrens SP, Farmer MV, Williams DL et al.: Efficacy and safety of rizatriptan wafer for the acute treatment of migraine. Rizatriptan Wafer Protocol 049 Study Group. Cephalalgia 1999; 19: 525–530.
 • Akbar A, Nissan G, Chaudhry P et al.: Isolated naratriptan-associated ischemic colitis. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2016; 29: 410–411.
 • Allais G, Acuto G, Cabarrocas X et al.: Efficacy and tolerability of almotriptan versus zolmitriptan for the acute treatment of menstrual migraine. Neurol Sci 2006; 27 Suppl 2: S193–S197.
 • Allais G, Bussone G, D’Andrea G et al.: Almotriptan 12.5 mg in menstrually related migraine: a randomized, double-blind, placebocontrolled study. Cephalalgia 2011; 31: 144–151.
 • Allais G, Bussone G, Tullo V et al.: Frovatriptan 2.5 mg plus dexketoprofen (25 mg or 37.5 mg) in menstrually related migraine. Subanalysis from a double-blind, randomized trial. Cephalalgia 2015; 35: 45–50.
 • Ashcroft DM, Millson D: Naratriptan for the treatment of acute migraine: meta-analysis of randomised controlled trials. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004; 13: 73–82.
 • Barra S, Lanero S, Madrid A et al.: Sumatriptan therapy for headache and acute myocardial infarction. Expert Opin Pharmacother 2010; 11: 2727–2737.
 • Bartolini M, Giamberardino MA, Lisotto C et al.: A double-blind, randomized, multicenter, Italian study of frovatriptan versus almotriptan for the acute treatment of migraine. J Headache Pain 2011; 12: 361–368.
 • Bartolini M, Giamberardino MA, Lisotto C et al.: Frovatriptan versus almotriptan for acute treatment of menstrual migraine: analysis of a double-blind, randomized, cross-over, multicenter, Italian, comparative study. J Headache Pain 2012; 13: 401–406.
 • Bird S, Derry S, Moore RA: Zolmitriptan for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014; (5): CD008616. Bomhof M, Paz J, Legg N et al.: Comparison of rizatriptan 10 mg vs. naratriptan 2.5 mg in migraine. Eur Neurol 1999; 42: 173–179.
 • Brandes JL, Kudrow D, Cady R et al.: Eletriptan in the early treatment of acute migraine: influence of pain intensity and time of dosing. Cephalalgia 2005; 25: 735–742.
 • Cady RK, Wendt JK, Kirchner JR et al.: Treatment of acute migraine with subcutaneous sumatriptan. JAMA 1991; 265: 2831–2835.
 • Christie S, Göbel H, Mateos V et al.; Rizatriptan-Ergotamine/Caffeine Preference Study Group: Crossover comparison of efficacy and preference for rizatriptan 10 mg versus ergotamine/caffeine in migraine. Eur Neurol 2003; 49: 20–29.
 • Colman SS, Brod MI, Krishnamurthy A et al.: Treatment satisfaction, functional status, and health-related quality of life of migraine patients treated with almotriptan or sumatriptan. Clin Ther 2001; 23: 127–145.
 • Derry CJ, Derry S, Moore RA: Sumatriptan (intranasal route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012a; (2): CD009663.
 • Derry CJ, Derry S, Moore RA: Sumatriptan (oral route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012b; (2): CD008615.
 • Derry CJ, Derry S, Moore RA: Sumatriptan (rectal route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012c; (2): CD009664.
 • Derry CJ, Derry S, Moore RA: Sumatriptan (subcutaneous route of administration) for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012d; (2): CD009665.
 • Diener HC, Bussone G, de Liano H et al.; EMSASI Study Group: Placebo-controlled comparison of effervescent acetylsalicylic acid, sumatriptan and ibuprofen in the treatment of migraine attacks. Cephalalgia 2004a; 24: 947–954.
 • Diener HC, Gendolla A, Gebert I et al.: Almotriptan in migraine patients who respond poorly to oral sumatriptan: a double-blind, randomized trial. Eur Neurol 2005a; 53 Suppl 1: 41–48.
 • Diener HC, Gendolla A, Gebert I et al.: Almotriptan in migraine patients who respond poorly to oral sumatriptan: a double-blind, randomized trial. Headache 2005b; 45: 874–882.
 • Diener HC, Jansen JP, Reches A et al.; Eletriptan and Cafergot Comparative Study Group: Efficacy, tolerability and safety of oraleletriptan and ergotamine plus caffeine (Cafergot) in the acute treatment of migraine: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled comparison. Eur Neurol 2002; 47: 99–107.
 • Diener HC, Ryan R, Sun W et al.: The 40-mg dose of eletriptan: comparative efficacy and tolerability versus sumatriptan 100 mg. Eur J Neurol 2004b; 11: 125–134.
 • Díez FI, Straube A, Zanchin G: Patient preference in migraine therapy. A randomized, open-label, crossover clinical trial of acute treatment of migraine with oral almotriptan and rizatriptan. J Neurol 2007; 254: 242–249.
 • Duquesnoy C, Mamet JP, Sumner D et al.: Comparative clinical pharmacokinetics of single doses of sumatriptan following subcutaneous, oral, rectal and intranasal administration. Eur J Pharm Sci 1998; 6: 99–104.
 • Ephross SA, Sinclair SM: Final results from the 16-year sumatriptan, naratriptan, and treximet pregnancy registry. Headache 2014; 54: 1158–1172.
 • Erbilen E, Ozhan H, Akdemir R et al.: A case of myocardial infarction with sumatriptan use. Pediatr Cardiol 2005; 26: 464–466.
 • Evaluation of a multiple-dose regimen of oral sumatriptan for the acute treatment of migraine. The Oral Sumatriptan International Multiple-Dose Study Group. Eur Neurol 1991; 31: 306–313.
 • Färkkilä M, Olesen J, Dahlöf C et al.: Eletriptan for the treatment of migraine in patients with previous poor response or tolerance to oral sumatriptan. Cephalalgia 2003; 23: 463–471.
 • Fonseka GR, Kurchin A: Case report: rizatriptan-induced ischemic colitis. Headache 2015; 55: 1008–1009.
 • Fowler PA, Lacey LF, Thomas M et al.: The clinical pharmacology, pharmacokinetics and metabolism of sumatriptan. Eur Neurol 1991; 31: 291–294.
 • Freitag F, Diamond M, Diamond S et al.: Efficacy and tolerability of coadministration of rizatriptan and acetaminophen vs rizatriptan or acetaminophen alone for acute migraine treatment. Headache 2008; 48: 921–930.
 • Fulton JA, Kahn J, Nelson LS et al.: Renal infarction during the use of rizatriptan and zolmitriptan: two case reports. Clin Toxicol (Phila) 2006; 44: 177–180.
 • Gallagher RM, Dennish G, Spierings EL et al.: A comparative trial of zolmitriptan and sumatriptan for the acute oral treatment of migraine. Headache 2000; 40: 119–128.
 • Garcia-Ramos G, MacGregor EA, Hilliard B et al.: Comparative efficacy of eletriptan vs. naratriptan in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 2003; 23: 869–876.
 • Geraud G, Olesen J, Pfaffenrath V et al.: Comparison of the efficacy of zolmitriptan and sumatriptan: issues in migraine trial design. Cephalalgia 2000; 20: 30–38.
 • Gergaud S, Lermite E, Butel F et al.: [Extensive mesenteric ischemia related to naratriptan overuse associated with grapefruit juice absorption]. Ann Fr Anesth Reanim 2012; 31: 472–474.
 • Gershell L, Goater JJ: Making gains in pain. Nat Rev Drug Discov 2006; 5: 889–890. Gijsman H, Kramer MS, Sargent J et al.: Double-blind, placebo-controlled, dose-finding study of rizatriptan (MK-462) in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1997; 17: 647–651.
 • Goadsby PJ, Ferrari MD, Olesen J et al.: Eletriptan in acute migraine: a double-blind, placebo-controlled comparison to sumatriptan. Eletriptan Steering Committee. Neurology 2000; 54: 156–163.
 • Goadsby PJ, Massiou H, Pascual J et al.: Almotriptan and zolmitriptan in the acute treatment of migraine. Acta Neurol Scand 2007; 115: 34–40.
 • Göbel H, Winter P, Boswell D et al.: Comparison of naratriptan and sumatriptan in recurrence-prone migraine patients. Naratriptan International Recurrence Study Group. Clin Ther 2000; 22: 981–989.
 • Goldstein J, Keywood C; 251/96/14 Study Group: Frovatriptan for the acute treatment of migraine: a dose-finding study. Headache 2002; 42: 41–48.
 • Goldstein J, Ryan R, Jiang K et al.: Crossover comparison of rizatriptan 5 mg and 10 mg versus sumatriptan 25 mg and 50 mg in migraine. Rizatriptan Protocol 046 Study Group. Headache 1998; 38: 737–747.
 • Goldstein J, Tiseo PT, Albert KS et al.: Eletriptan in migraine patients reporting unsatisfactory response to rizatriptan. Headache 2006; 46: 1142–1150.
 • Gruffyd-Jones K, Kies B, Middleton A et al.: Zolmitriptan versus sumatriptan for the acute oral treatment of migraine: a randomized, double-blind, international study. Eur J Neurol 2001; 8: 237–245.
 • Havanka H, Dahlöf C, Pop PH et al.: Efficacy of naratriptan tablets in the acute treatment of migraine: a dose-ranging study. Naratriptan S2WB2004 Study Group. Clin Ther 2000; 22: 970–980.
 • Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS): The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33: 629–808.
 • Hewitt DJ, Pearlman E, Hämäläinen M et al.: Long-term open-label safety study of rizatriptan acute treatment in pediatric migraineurs. Headache 2013; 53: 104–117.
 • Ho TW, Pearlman E, Lewis D et al.; Rizatriptan Protocol 082 Pediatric Migraine Study Group: Efficacy and tolerability of rizatriptan in pediatric migraineurs: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial using a novel adaptive enrichment design. Cephalalgia 2012; 32: 750–765.
 • Hodge JA, Hodge KD: Ischemic colitis related to sumatriptan overuse. J Am Board Fam Med 2010; 23: 124–127.
 • Kolodny A, Polis A, Battisti WP et al.; Rizatriptan Protocol 052 Study Group: Comparison of rizatriptan 5 mg and 10 mg tablets and sumatriptan 25 mg and 50 mg tablets. Cephalalgia 2004; 24: 540–546.
 • Kramer MS, Matzura-Wolfe D, Polis A et al.: A placebo-controlled crossover study of rizatriptan in the treatment of multiple migraine attacks. Rizatriptan Multiple Attack Study Group. Neurology 1998; 51: 773–781.
 • Krymchantowski AV: The use of combination therapies in the acute management of migraine. Neuropsychiatr Dis Treat 2006; 2: 293–297.
 • Krymchantowski AV, Filho PF, Bigal ME: Rizatriptan vs. rizatriptan plus trimebutine for the acute treatment of migraine: a doubleblind, randomized, cross-over, placebo-controlled study. Cephalalgia 2006; 26: 871–874.
 • Láinez MJ, Evers S, Kinge E et al.: Preference for rizatriptan 10-mg wafer vs. eletriptan 40-mg tablet for acute treatment of migraine. Cephalalgia 2006; 26: 246–256.
 • Láinez MJ, Galván J, Heras J et al.: Crossover, double-blind clinical trial comparing almotriptan and ergotamine plus caffeine for acute migraine therapy. Eur J Neurol 2007; 14: 269–275.
 • Lipton RB: Chronic migraine, classification, differential diagnosis, and epidemiology. Headache 2011; 51 Suppl 2: 77–83.
 • Lisotto C, Guidotti M, Zava D et al.: Frovatriptan and rizatriptan economic EVAluation: the FREEVA study. J Headache Pain 2013; 14: 96.
 • Loder E, Brandes JL, Silberstein S et al.; Rizatriptan Protocol 060 Study Group: Preference comparison of rizatriptan ODT 10-mg and sumatriptan 50-mg tablet in migraine. Headache 2001; 41: 745–753.
 • MacGregor EA: A review of frovatriptan for the treatment of menstrual migraine. Int J Womens Health 2014; 6: 523–535.
 • MacIntyre PD, Bhargava B, Hogg KJ et al.: Effect of subcutaneous sumatriptan, a selective 5HT1 agonist, on the systemic, pulmonary, and coronary circulation. Circulation 1993; 87: 401–405.
 • Mannix LK, Loder E, Nett R et al.: Rizatriptan for the acute treatment of ICHD-II proposed menstrual migraine: two prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind studies. Cephalalgia 2007a; 27: 414–421.
 • Mannix LK, Savani N, Landy S et al.: Efficacy and tolerability of naratriptan for short-term prevention of menstrually related migraine: data from two randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Headache 2007b; 47: 1037–1049.
 • Massiou H, Jamin C, Hinzelin G et al.; French Naramig Collaborative Study Group: Efficacy of oral naratriptan in the treatment of menstrually related migraine. Eur J Neurol 2005; 12: 774–781.
 • Mathew NT; Oral Almotriptan Study Group: A long-term open-label study of oral almotriptan 12.5 mg for the treatment of acute migraine. Headache 2002; 42: 32–40.
 • Mathew NT, Asgharnejad M, Peykamian M et al.: Naratriptan is effective and well tolerated in the acute treatment of migraine. Results of a double-blind, placebo-controlled, crossover study. The Naratriptan S2WA3003 Study Group. Neurology 1997; 49: 1485–1490.
 • Mathew NT, Kailasam J, Meadors L: Early treatment of migraine with rizatriptan: a placebo-controlled study. Headache 2004; 44: 669–673.
 • Mathew NT, Schoenen J, Winner P et al.: Comparative efficacy of eletriptan 40 mg versus sumatriptan 100 mg. Headache 2003; 43: 214–222.
 • Misra UK, Kalita J, Yadav RK: Rizatriptan vs. ibuprofen in migraine: a randomised placebo-controlled trial. J Headache Pain 2007; 8: 175–179.
 • Moon HS, Chu MK, Park JW et al.: Frovatriptan is effective and well tolerated in Korean migraineurs: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Neurol 2010; 6: 27–32.
 • Ng-Mak DS, Hu XH, Bigal M: Migraine treatment with rizatriptan and almotriptan: a crossover study. Headache 2009; 49: 655–662.
 • Pascual J, Muñoz R, Leira R: An open preference study with sumatriptan 50 mg and zolmitriptan 2.5 mg in 100 migraine patients. Cephalalgia 2001; 21: 680–684.
 • Pascual J, Vega P, Diener HC et al.: Comparison of rizatriptan 10 mg vs. zolmitriptan 2.5 mg in the acute treatment of migraine. Rizatriptan-Zolmitriptan Study Group. Cephalalgia 2000; 20: 455–461.
 • Patten JP: Clinical experience with oral sumatriptan: a placebo-controlled, dose-ranging study. Oral Sumatriptan Dose-defining Study Group. J Neurol 1991; 238 Suppl 1: S62–S65.
 • Pini LA, Guerzoni S, Cainazzo M et al.: Comparison of tolerability and efficacy of a combination of paracetamol + caffeine and sumatriptan in the treatment of migraine attack: a randomized, doubleblind, double-dummy, cross-over study. J Headache Pain 2012; 13: 669–675.
 • Rasmussen BK, Olesen J: Migraine with aura and migraine without aura: an epidemiological study. Cephalalgia 1992; 12: 221–228; discussion 186.
 • Roberto G, Piccinni C, D’Alessandro R et al.: Triptans and serious adverse vascular events: data mining of the FDA Adverse Event Reporting System database. Cephalalgia 2014; 34: 5–13.
 • Ryan R, Géraud G, Goldstein J et al.: Clinical efficacy of frovatriptan: placebo-controlled studies. Headache 2002; 42 Suppl 2: S84–S92.
 • Sandrini G, Färkkilä M, Burgess G et al.; Eletriptan Steering Committee: Eletriptan vs sumatriptan: a double-blind, placebo-controlled, multiple migraine attack study. Neurology 2002; 59: 1210–1217.
 • Savi L, Mogavero S, Egan CG: Efficacy and pharmacokinetic activity of frovatriptan compared to rizatriptan in patients with moderateto-severe migraine. Drug Des Devel Ther 2014; 8: 983–992.
 • Savi L, Omboni S, Lisotto C et al.: A double-blind, randomized, multicenter, Italian study of frovatriptan versus rizatriptan for the acute treatment of migraine. J Headache Pain 2011; 12: 219–226.
 • Schoenen J, Jones M, Kane K et al.: Naratriptan 2.5 mg tablets have a similar efficacy in the acute treatment of migraine as zolmitriptan 2.5 mg tablets, but exhibit a longer duration of action and are better tolerated: results of a comparator study. The 51th Annual Meeting of American Academy of Neurology, Toronto, 1999.
 • Schoenen J, Pascual J, Rasmussen S et al.: Patient preference for eletriptan 80 mg versus subcutaneous sumatriptan 6 mg: results of a crossover study in patients who have recently used subcutaneous sumatriptan. Eur J Neurol 2005; 12: 108–117.
 • Shah AK, Harris SC, Greenhalgh C et al.: The pharmacokinetics and safety of single escalating oral doses of eletriptan. J Clin Pharmacol 2002; 42: 520–527.
 • Sharma SG, Post JB, Herlitz LC et al.: Renal cortical infarction following treatment with sumatriptan in a kidney allograft recipient. Am J Kidney Dis 2013; 61: 326–329.
 • Smith M, Golwala H, Lozano P: Zolmitriptan induced acute coronary syndrome: a unique case. Am J Ther 2011; 18: e153–e156.
 • Smith TR, Sunshine A, Stark SR et al..: Sumatriptan and naproxen sodium for the acute treatment of migraine. Headache 2005; 45: 983–991.
 • Spierings EL, Gomez-Mancilla B, Grosz DE et al.: Oral almotriptan vs. oral sumatriptan in the abortive treatment of migraine: a doubleblind, randomized, parallel-group, optimum-dose comparison. Arch Neurol 2001; 58: 944–950.
 • Stark S, Spierings EL, McNeal S et al.: Naratriptan efficacy in migraineurs who respond poorly to oral sumatriptan. Headache 2000; 40: 513–520.
 • Steiner TJ, Diener HC, MacGregor EA et al.: Comparative efficacy of eletriptan and zolmitriptan in the acute treatment of migraine. Cephalalgia 2003; 23: 942–952.
 • Sun-Edelstein C, Rapoport AM: Update on the pharmacological treatment of chronic migraine. Curr Pain Headache Rep 2016; 20: 6.
 • Teall J, Tuchman M, Cutler N et al.: Rizatriptan (MAXALT) for the acute treatment of migraine and migraine recurrence. A placebocontrolled, outpatient study. Rizatriptan 022 Study Group. Headache 1998; 38: 281–287.
 • Tepper SJ, Chen S, Reidenbach F et al.: Intranasal zolmitriptan for the treatment of acute migraine. Headache 2013; 53 Suppl 2: 62–71.
 • Tfelt-Hansen PC: Published and not fully published double-blind, randomised, controlled trials with oral naratriptan in the treatment of migraine: a review based on the GSK Trial Register. J Headache Pain 2011; 12: 399–403.
 • Tfelt-Hansen P, De Vries P, Saxena PR: Triptans in migraine: a comparative review of pharmacology, pharmacokinetics and efficacy. Drugs 2000; 60: 1259–1287.
 • Tfelt-Hansen P, Teall J, Rodriguez F et al.: Oral rizatriptan versus oral sumatriptan: a direct comparative study in the acute treatment of migraine. Rizatriptan 030 Study Group. Headache 1998; 38: 748–755.
 • Thorlund K, Sun-Edelstein C, Druyts E et al.: Risk of medication overuse headache across classes of treatments for acute migraine. J Headache Pain 2016; 17: 107.
 • Treatment of migraine attacks with sumatriptan. The Subcutaneous Sumatriptan International Study Group. N Engl J Med 1991; 325: 316–321.
 • Tullo V, Allais G, Curone M et al.: Frovatriptan versus zolmitriptan for the acute treatment of migraine with aura: a subgroup analysis of a double-blind, randomized, multicenter, Italian study. Neurol Sci 2012; 33 Suppl 1: S61–S64.
 • Tullo V, Allais G, Ferrari MD et al.: Frovatriptan versus zolmitriptan for the acute treatment of migraine: a double-blind, randomized, multicenter, Italian study. Neurol Sci 2010; 31 Suppl 1: S51–S54.
 • Tullo V, Valguarnera F, Barbanti P et al.: Comparison of frovatriptan plus dexketoprofen (25 mg or 37.5 mg) with frovatriptan alone in the treatment of migraine attacks with or without aura: a randomized study. Cephalalgia 2014; 34: 434–445.
 • Visser WH, Ferrari MD, Bayliss EM et al.: Treatment of migraine attacks with subcutaneous sumatriptan: first placebo-controlled study. The Subcutaneous Sumatriptan International Study Group. Cephalalgia 1992; 12: 308–313.
 • Visser WH, Terwindt GM, Reines SA et al.: Rizatriptan vs sumatriptan in the acute treatment of migraine. A placebo-controlled, doseranging study. Dutch/US Rizatriptan Study Group. Arch Neurol 1996; 53: 1132–1137.
 • Wells N, Hettiarachchi J, Drummond M et al.: A cost-effectiveness analysis of eletriptan 40 and 80 mg versus sumatriptan 50 and 100 mg in the acute treatment of migraine. Value Health 2003; 6: 438–447.
 • Winner P, Ricalde O, Le Force B et al.: A double-blind study of subcutaneous dihydroergotamine vs subcutaneous sumatriptan in the treatment of acute migraine. Arch Neurol 1996; 53: 180–184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0cb5a0c-b31a-4fb0-b957-7e3f69be59fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.