PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 3 | 210–216
Article title

Rola splenektomii w chirurgicznym leczeniu raka jajnika

Content
Title variants
EN
Role of splenectomy in surgical treatment of ovarian cancer
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the treatment of ovarian cancer, surgery, chemotherapy or possibly radiotherapy are applied. The scope of sur­gery is the most significant prognostic factor. Complete cytoreduction is the optimal surgical method. Most fre­quently, ovarian carcinoma does not involve only the reproductive system, but spreads throughout the peritoneal cavity. In some cases, splenic involvement is found during a surgery. In such cases the surgery should be supple­mented with splenectomy – when the spleen is removed as an additional procedure during the operation or as an element of the en bloc removal of the tumor along with the omentum, colon and gastrocolic ligament. Such an extended operation results in only slightly increased number of complications and has no significant impact on the quality of life of ovarian cancer patients. It often enables full cytoreduction. Complications of this part of the oper­ation predominantly include hemorrhage, thromboembolism, infection and, in the case of en bloc operation, anas­tomotic separation within the gastrointestinal tract. The data available report increased number of intraoperative blood transfusions. The procedure in question is most frequently carried out during a secondary cytoreductive sur­gery. Despite the lack of recommendations, such procedures should be performed by a surgical team experienced in operations in the upper abdominal cavity. The treatment should be complemented with state-of-the-art chemo­therapy. This kind of treatment requires establishing a national network of oncological centers dealing with com­bined therapies of malignant neoplasms.
PL
W terapii raka jajnika stosuje się leczenie chirurgiczne, chemioterapię i, ewentualnie, radioterapię. Zakres leczenia operacyjnego stanowi najistotniejszy czynnik prognostyczny. Całkowita cytoredukcja jest optymalną opcją lecze­nia chirurgicznego. Rak jajnika najczęściej dotyczy nie tylko narządu rodnego, ale również jamy otrzewnej. U nie­których chorych podczas zabiegów stwierdzane są przerzuty do śledziony. W takich przypadkach procedura chi­rurgiczna powinna być uzupełniona o wycięcie śledziony, która jest usuwana dodatkowo w trakcie zabiegu lub jako element operacji en bloc guza wraz z siecią, okrężnicą i więzadłem żołądkowo-okrężniczym. Takie poszerzenie zabiegu powoduje tylko nieznaczne zwiększenie liczby powikłań i nie wpływa znacząco na jakość życia chorych. Zabieg ten często umożliwia uzyskanie pełnej cytoredukcji. Do powikłań tej części zabiegu należą głównie powikła­nia krwotoczne, zakrzepowo-zatorowe, infekcje oraz w przypadkach operacji en bloc – rozejścia zespoleń w ukła­dzie pokarmowym. Dostępne dane wskazują na zwiększoną liczbę śródoperacyjnych przetoczeń krwi. Zazwyczaj zabieg ten jest wykonywany podczas wtórnej operacji cytoredukcyjnej. Pomimo braku takich zaleceń operację po­winien wykonywać zespół doświadczony w przeprowadzaniu zabiegów w górnym piętrze jamy brzusznej. Lecze­nie należy uzupełnić o nowoczesną chemioterapię. Taki model postępowania wymaga utworzenia ogólnokrajowej sieci ośrodków onkologicznych, zajmujących się leczeniem skojarzonym nowotworów złośliwych.
Discipline
Publisher

Year
Volume
11
Issue
3
Pages
210–216
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Ordynator: dr n. med. Marcin Opławski, oplawski.m@gmail.com
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
References
 • 1.Rose P.G., Piver M.S., Tsukada Y., Lau T.S.: Metastatic pat­terns in histologic variants of ovarian cancer. An autopsy study. Cancer 1989; 64: 1508–1513.
 • 2.Koh Y.S., Kim Y.C., Cho C.K.: Splenectomy for solitary splen­ic metastasis of ovarian cancer. BMC Cancer 2004; 4: 96.
 • 3.Jemal A., Siegel R., Ward E. i wsp.: Cancer statistics, 2008. CA Cancer J. Clin. 2008; 58: 71–96.
 • 4.Eisenkop S.M., Spirtos N.M., Friedman R.L. i wsp.: Relative influences of tumor volume before surgery and the cytoreduc­tive outcome on survival for patients with advanced ovarian cancer: a prospective study. Gynecol. Oncol. 2003; 90: 390–396.
 • 5.Bristow R.E.: Predicting surgical outcome for advanced ovar­ian cancer, surgical standards of care, and the concept of kai­zen. Gynecol. Oncol. 2009; 112: 1–3.
 • 6.Bristow R.E., Puri I., Chi D.S.: Cytoreductive surgery for recurrent ovarian cancer: a meta-analysis. Gynecol. Oncol. 2009; 112: 265–274.
 • 7.Wicherek Ł., Rajs T., Koper K. i wsp.: Surgical treatment of advanced ovarian cancer. Curr. Gynecol. Oncol. 2012; 10: 88–100.
 • 8.Kehoe S.M., Eisenhauer E.L., Chi D.S.: Upper abdominal surgical procedures: liver mobilization and diaphragm peri­tonectomy/resection, splenectomy, and distal pancreatecto­my. Gynecol. Oncol. 2008; 111 (supl.): S51–S55.
 • 9.du Bois A., Reuss A., Pujade-Lauraine E. i wsp.: Role of surgi­cal outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovari­an cancer: a combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3 multicenter trials: by the Arbeitsgemein­schaft Gynaekologische Onkologie Studiengruppe Ovarialkarz­inom (AGO-OVAR) and the Groupe d’Investigateurs Natio­naux Pour les Etudes des Cancers de l’Ovaire (GINECO). Cancer 2009; 115: 1234–1244.
 • 10.Chang S.J., Bristow R.E., Ryu H.S.: Prognostic significance of systematic lymphadenectomy as part of primary debulking surgery in patients with advanced ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2012; 126: 381–386.
 • 11.Chang S.J., Bristow R.E., Ryu H.S.: Impact of complete cytore­duction leaving no gross residual disease associated with radi­cal cytoreductive surgical procedures on survival in advanced ovarian cancer. Ann. Surg. Oncol. 2012; 19: 4059–4067.
 • 12.Sugarbaker P.H., Deraco M., Glehen O. i wsp.: Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Sur­face Malignancy. Textbook and Video Atlas. Ciné-Med Inc., 2013: 22–25.
 • 13.Scholz H.S., Tasdemir H., Hunlich T. i wsp.: Multivisceral cytoreductive surgery in FIGO stages IIIC and IV epithelial ovarian cancer: results and 5-year follow-up. Gynecol. Oncol. 2007; 106: 591–595.
 • 14.Chen L.M., Leuchter R.S., Lagasse L.D., Karlan B.Y.: Sple­nectomy and surgical cytoreduction for ovarian cancer. Gyne­col. Oncol. 2000; 77: 362–368.
 • 15.Magtibay P.M., Adams P.B., Silverman M.B. i wsp.: Splenec­tomy as part of cytoreductive surgery in ovarian cancer. Gyne­col. Oncol. 2006; 102: 369–374.
 • 16.Ramirez P.T., Dos Reis R.: Splenectomy in patients with advanced or recurrent ovarian cancer: open and laparoscopic surgical techniques and clinical outcomes. Gynecol. Oncol. 2007; 104 (supl.): S29–S32.
 • 17.Hoffman M.S., Tebes S.J., Sayer R.A., Lockhart J.: Extend­ed cytoreduction of intraabdominal metastatic ovarian can­cer in the left upper quadrant utilizing en bloc resection. Am. J. Obstet. Gynecol. 2007; 197: 209.e1–209.e4; discus­sion 209.e4–209.e5.
 • 18.Hoffman M.S., Zervose E.: Colon resection for ovarian cancer: intraoperative decisions. Gynecol. Oncol. 2008; 111 (supl.): S56–S65.
 • 19.Bristow R.E., Palis B.E., Chi D.S., Cliby W.A.: The National Cancer Database report on advanced-stage epithelial ovarian cancer: impact of hospital surgical case volume on overall sur­vival and surgical treatment paradigm. Gynecol. Oncol. 2010; 118: 262–267.
 • 20.Aletti G.D., Eisenhauer E.L., Santillan A. i wsp.: Identification of patient groups at highest risk from traditional approach to ovarian cancer treatment. Gynecol. Oncol. 2011; 120: 23–28.
 • 21.McCann C.K., Growdon W.B., Munro E.G. i wsp.: Prog­nostic significance of splenectomy as part of initial cytore­ductive surgery in ovarian cancer. Ann. Surg. Oncol. 2011; 18: 2912–2918.
 • 22.Ayhan A., Al R.A., Baykal C. i wsp.: The influence of splenic metastases on survival in FIGO stage IIIC epithelial ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2004; 14: 51–56.
 • 23.Eisenkop S.M., Spirtos N.M., Lin W.C.M.: Splenectomy in the context of primary cytoreductive operations for advanced epi­thelial ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2006; 100: 344–348.
 • 24.Eisenkop S.M., Friedman R.L., Spirtos N.M.: The role of secondary cytoreductive surgery in the treatment of patients with recurrent epithelial ovarian carcinoma. Cancer 2000; 88: 144–153.
 • 25.Gemignani M.L., Chi D.S., Gurin C.C. i wsp.: Splenectomy in recurrent epithelial ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1999; 72: 407–410.
 • 26.Manci N., Bellati F., Muzii L. i wsp.: Splenectomy during secondary cytoreduction for ovarian cancer disease recur­rence: surgical and survival data. Ann. Surg. Oncol. 2006; 13: 1717–1723.
 • 27.Benedetti-Panici P., Maneschi F., Scambia G. i wsp.: The pel­vic retroperitoneal approach in the treatment of advanced ovarian carcinoma. Obstet. Gynecol. 1996; 87: 532–538.
 • 28.Houvenaeghel G., Gutowski M., Buttarelli M. i wsp.: Modi­fied posterior pelvic exenteration for ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 968–973.
 • 29.Eisenkop S.M., Spirtos N.M.: What are the current surgical objectives, strategies, and technical capabilities of gynecolog­ic oncologists treating advanced epithelial ovarian cancer? Gynecol. Oncol. 2001; 82: 489–497.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c0444d88-4794-445b-a2cb-63cf5a9328e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.