PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 4 | 232-342, 343-354
Article title

Adjuvant imatinib after resection of gastrointestinal stromal tumour – systematic review and meta-analysis

Content
Title variants
PL
Imatynib w terapii adiuwantowej pacjentów po zabiegu usunięcia nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) – przegląd systematyczny badań klinicznych i metaanaliza
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Adjuvant therapy is recommended for the population of patients with high risk of recurrence of gastrointestinal stromal tumour after resection. The aim of the study: Evaluation of the clinical efficacy and safety profile of imatinib used in adjuvant therapy in patients after complete resection of a gastrointestinal stromal tumour. Material and methods: A systematic review of the literature published up to 30.03.2012 was performed, and a meta-analysis of identified studies was carried out. Databases were searched: PubMed, EMBASE, The Cochrane Library and others. Results: Two randomised clinical trials regarding comparisons of: imatinib vs. placebo and 12 months of adjuvant imatinib vs. 36 months of adjuvant imatinib as well as 20 non-randomised trials fulfilled the established criteria. Adjuvant imatinib statistically significantly improves recurrence-free survival compared with placebo. Patients with high risk of recurrence benefit most from assigned treatment. Three years of adjuvant imatinib therapy improves recurrence-free state and overall survival compared with 1 year of imatinib in patients after resection of a gastrointestinal stromal tumour. The safety profile of imatinib in the analyzed population is acceptable. Conclusions: For patients with a significant risk of recurrence adjuvant therapy with imatinib should be considered for every patient, due to the clinical benefits it brings.
PL
Wstęp: Zastosowanie terapii adiuwantowej jest zalecane u pacjentów ze znaczącym ryzykiem nawrotu choroby po zabiegu usunięcia nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego. Cel pracy: Ocena skuteczności klinicznej i profilu bezpieczeństwa imatynibu stosowanego w ramach terapii adiuwantowej u pacjentów po zabiegu całkowitej resekcji nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego. Materiał i metody: Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury opublikowanej do 30 marca 2012 r. oraz metaanalizę zakwalifikowanych do opracowania badań. Przeszukano następujące bazy danych: PubMed, EMBASE, The Cochrane Library oraz inne. Wyniki: Odnaleziono 2 randomizowane badania kliniczne, dotyczące porównania: imatynibu z placebo oraz imatynibu stosowanego przez 12 miesięcy z imatynibem podawanym przez 36 miesięcy, oraz 20 nierandomizowanych badań klinicznych dotyczących stosowania imatynibu w analizowanym wskazaniu. Zastosowanie imatynibu w terapii adiuwantowej prowadzi do istotnego statystycznie wydłużenia przeżycia wolnego od nawrotu choroby względem placebo. Największe korzyści z zastosowanej terapii odnoszą chorzy z wysokim ryzykiem nawrotu choroby. Przedłużenie 12-miesięcznej terapii imatynibem do 36 miesięcy zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji choroby oraz przeżycia całkowitego pacjentów po zabiegu resekcji nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego. Profil bezpieczeństwa imatynibu w analizowanej populacji okazał się korzystny. Wnioski: U pacjentów o znaczącym ryzyku nawrotu terapia adiuwantowa imatynibem powinna być rozpatrywana w przypadku każdego pacjenta ze względu na korzyści kliniczne, jakie przynosi.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
232-342, 343-354
Physical description
Contributors
 • Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum Jagiellonian University
author
 • Independent Researcher
 • Novartis Poland Sp. z o.o.
author
 • Novartis Poland Sp. z o.o.
References
 • Głuszek S., Rylski R., Kot M. et al.: GIST – ryzyko nawrotu i rozsiewu na podstawie obserwacji własnych. Prz. Gastroenterol. 2008; 3(4): 176-184.
 • Rutkowski P., Nowecki Z., Ruka W.: Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST). W: Zalecenia postępowania diagnostycznoterapeutycznego w nowotworach złośliwych. Krzakowski M. (red.). Via Medica, Gdańsk 2009.
 • Ługowska I.: Mięsaki tkanek miękkich i kości oraz GIST – relacja z konferencji naukowej: ESMO Conference on Sarcoma and GIST, 9–10 marca 2012, Mediolan, Włochy. Oncorev. 2012; 2(2): 103-110.
 • Zaniewski M., Smyła Z., Piekorz P. et al.: Podścieliskowe guzy przewodu pokarmowego (GIST). Chir. Pol. 2004; 6(4): 253-259.
 • Wilson J., Connock M., Song F. et al.: Imatinib for the treatment of patients with unresectable and/or metastatic gastrointestinal stromal tumours: systematic review and economic evaluation. Health Technol. Assess. 2005; 9(25): 1-142.
 • Rutkowski P., Nowecki Z.: Aspekty molekularno-kliniczne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego. Onkol. Prakt. Klin. 2009; 5(6): 219-228.
 • Fletcher C., Berman J., Corless C. et al.: Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach. Hum. Pathol. 2002; 33(5): 459-465.
 • Dirnhofer S., Leyvraz S.: Current standards and progress in understanding and treatment of GIST. Swiss Med. Wkly 2009; 139(7-8): 90-102.
 • Joensuu H.: Risk stratification of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor. Hum. Pathol. 2008; 39(10): 1411-1419.
 • Miettinen M., Lasota J.: Gastrointestinal stromal tumors: review on morphology, molecular pathology, prognosis, and differential diagnosis. Arch. Pathol. Lab. Med. 2006; 130(10): 1466-78.
 • Rutkowski P., Kulig J., Krzakowski M. et al.: Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) w 2010 roku. Onkol. Prakt. Klin. 2010; 6(4): 181-194.
 • Ruka W., Rutkowski P., Zdzienicki M., Nowecki Z.: Leczenie chirurgiczne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST). Gastroenterol. Pol. 2009; 16(2): 129-134.
 • Rutkowski P., Nowecki Z., Michej W. et al.: Risk criteria and prognostic factors for predicting recurrences after resection of primary gastrointestinal stromal tumor. Ann. Surg. Oncol. 2007; 14(7): 2018-27.
 • Essat M., Cooper K.: Imatinib as adjuvant therapy for gastrointestinal stromal tumors: a systematic review. Int. J. Cancer 2011; 128(9): 2202-2214.
 • Rutkowski P.: Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego. Gastroenterol. Klin. 2011; 3(3): 127-135.
 • National Institute for Clinical Excellence. Imatinib for the treatment of unresectable and/or metasatic gastrointestinal stromal tumours. Technology Appraisal 86, NICE, London, 2004.
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego Glivec® [online: http://www.ema.europa.eu/ema/ index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search. jsp&mid=WC0b01ac058001d125] (dostęp: marzec 2012).
 • DeMatteo R., Ballman K., Antonescu C. et al.: Adjuvant imatinib mesylate after resection of localised, primary gastrointestinal stromal tumour: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2009; 373(9669): 1097-1104.
 • DeMatteo R., Owzar K., Maki R. et al.: Adjuvant imatinib mesylate increases recurrence free survival (RFS) in patients with completely resected localized primary gastrointestinal stromal tumor (GIST): North American Intergroup Phase III trial ACOSOG Z9001. 2007 ASCO Annual Meeting, abstrakt nr 10079.
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00041197?term=%28GIST+OR+ Gastrointestinal+Stromal+Tumor+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumors+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumour+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumours%29+AND+%28imatinib%29&rank=23](dostęp: marzec 2012).
 • Cohen M., Cortazar P., Justice R., Pazdur R.: Approval summary: imatinib mesylate in the adjuvant treatment of malignant gastrointestinal stromal tumors. Oncologist 2010; 15(3): 300-307.
 • Wytyczne Cochrane Collaboration [online: www.cochrane.org] (dostęp: marzec 2012).
 • Joensuu H., Eriksson M., Sundby Hall K. et al.: One vs three years of adjuwant imatinib for operable gastrointestinal stromal tumor. A randomized trial. JAMA 2012; 307(12): 1265-1272.
 • Joensuu H., Eriksson M., Hatrmann J. et al.: Twelve versus 36 months of adjuvant imatinib (IM) as treatment of operable GIST with a high risk of recurrence: Final results of a randomized trial (SSGXVIII/AIO). J. Clin. Oncol. 2011; 29(suppl.): abstrakt nr LBA1.
 • Blanke C.: Optimal duration of adjuvant therapy for patients with resected gastrointestinal stromal tumors. JAMA 2012; 307(12): 1312-1314.
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00116935?term=%28GIST+OR+ Gastrointestinal+Stromal+Tumor+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumors+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumour+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumours%29+AND+%28imatinib%29&rank=6](dostęp: marzec 2012).
 • Li J., Gong J., Wu A., Shen L.: Post-operative imatinib in patients with intermediate or high risk gastrointestinal stromal tumor. Eur. J. Surg. Oncol. 2011; 37(4): 319-324.
 • Li J., Gong J., Li J., Wu A., Shen L.: Adjuvant therapy with imatinib in gastrointestinal stromal tumor (GIST) patients with intermediate or high risk: Analysis from a single-center contrast study. 2009 ASCO Annual Meeting, abstrakt nr 10556.
 • Shen L., Li J., Li J., Gong J., Wu A.: Adjuvant post-surgery therapy with imatinib in intermediate or high-risk gastrointestinal stromal tumour (GIST) patients: interim analysis from a single centre comparison study. Ann. Oncol. 2008; 19(suppl.8): 267.
 • Jiang W., Guan G., Lu., Yang Y., Kang D., Huang H.: Adjuvant imatinib treatment after R0 resection for patients with high-risk gastrointestinal stromal tumors: a median follow-up of 44 months. J. Surg. Oncol. 2011; 104(7): 760-764.
 • Nilsson B., Sjölund K., Kindblom L. et al.: Adjuvant imatinib treatment improves recurrence-free survival in patients with high-risk gastrointestinal stromal tumours (GIST). Br. J. Cancer 2007; 96(11): 1656-1658.
 • DeMatteo R., Antonescu C., Chadaram V. et al.: Adjuvant imatinib mesylate in patients with primary high risk gastrointestinal stromal tumor (GIST) following complete resection: safety results from the US Intergroup Phase II trial ACOSOG Z9000. J. Clin. Oncol. 2005; 23(suppl.): abstrakt 16S.
 • DeMatteo R., Owzar K., Antonescu C. et al.: Efficacy of adjuvant imatinib mesylate following complete resection of localized, primary gastrointestinal stromal tumor (GIST) at high risk of recurrence: the U.S. Intergroup phase II trial ACOSOG Z9000 Abstract. ASCO 2008 GI Cancer Symposium, abstrakt nr FL. A-8.
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00025246?term=%28GIST+OR+ Gastrointestinal+Stromal+Tumor+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumors+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumour+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumours%29+AND+%28imatinib%29&rank=47](dostęp: marzec 2012).
 • Kang Y., Kang B., Ryu M. et al.: A phase II study of imatinib mesylate as adjuvant treatment for curatively resected high-risk localized gastrointestinal stromal tumors with C-Kit exon 11 mutation. ASCO 2009 GI Cancer Symposium, abstrakt nr 95.
 • Kang B., Lee J., Ryu M. et al.: A phase II study of imatinib mesylate as adjuvant treatment for curatively resected high-risk localized gastrointestinal stromal tumors. J. Clin. Oncol. 2009; 27(suppl.): e21515.
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00278876?term=%28GIST+OR+ Gastrointestinal+Stromal+Tumor+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumors+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumour+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumours%29+AND+%28imatinib%29&rank=21] (dostęp: marzec 2012).
 • Zhan W., Wang P., Shao Y. et al.: Efficacy and safety of adjuvant post-surgical therapy with imatinib in gastrointestinal stromal tumor patients with high risk of recurrence: interim analysis from a multicenter prospective clinical trial. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2006; 9(5): 383-387.
 • Zhan W.: Efficacy and safety of adjuvant post-surgical therapy with imatinib in patients with high risk of relapsing gastrointestinal stromal tumor. J. Clin. Oncol. 2007; 25(suppl.): abstrakt nr 10045.
 • Nishida T., Kanda T., Wada N. et al.: Phase II trial of adjuvant imatinib mesylate after resection of localized, primary high risk gastrointestinal stromal tumour (GIST) in Japan. Eur. J. Cancer 2009; suppl. 7(2): 593.
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00171977?term=NCT00171977& rank=1) (dostęp: marzec 2012).
 • [online: http://www.novctrd.com/ctrdWebApp/clinicaltrialrepository/displayFile.do? trialResult=3560] (dostęp: marzec 2012).
 • Bümming P., Andersson J., Meis-Kindblom J. et al.: Neoadjuvant, adjuvant and palliative treatment of gastrointestinal stromal tumours (GIST) with imatinib: a centre-based study of 17 patients. Br. J. Cancer 2003; 89(3): 460-464.
 • Shi Y., Du C., Zhou Y.: Efficacy and safety of the imatinib in the treatment of 73 gastrointestinal stromal tumors. J. Clin. Oncol. 2008; 26(suppl.): abstrakt nr 21512.
 • Hatoum T., Trent J., Guo A., Lin S., Sirulnik A., Sasane M.: Outcome of adjuvant imatinib in patients with gastrointestinal stromal tumor: Results of a population-based, matched cohort study. J. Clin. Oncol. 2011; 29(suppl.): abstrakt 10052.
 • Trent J., von Mehren M., Pisters P., Stealey E., Sirulnik L., Blanke C.: Adjuvant imatinib therapy of 208 gastrointestinal stromal tumor (GIST) patients: Dose, duration, and risk assessment. J. Clin. Oncol. 2010; 28(suppl.): abstrakt nr 10061.
 • Manouras A., Pappas A., Katergiannakis V. et al.: Gastrointestinal Stromal Tumors or the rectum: report of five cases. Acta Gastroenterol. Belg. 2009; 72(2): 257-261.
 • Cruz Jr R., Vincenzi R., Ketzer B., Cecilio A., Cepeda L.: Spontaneous intratumoral bleeding and rupture of giant gastric stromal tumor (> 30 cm) in a young patient. World J. Surg. Oncol. 2008; 6: 76.
 • Armbrust T., Sobotta M., Ramadori G.: Follow up of three cases after adjuvant treatment of high risk gastrointestinal stromal tumors with imatinib. Ann. Oncol. 2007; 18(6): 1123-1125.
 • Bogoevski D., Mann O., Schurr P., Izbicki J., Strate T.: Laparoscopic gastric tailoring for huge subcardial gastrointestinal stromal tumor. JSLS 2007; 11(3): 394-397.
 • Osada T., Nagahara A., Kodani T. et al.: Gastrointestinal stromal tumor of the stomach with a giant abscess penetrating the gastric lumen. World J. Gastroenterol. 2007; 13(16): 2385-2387.
 • Efremidou E., Liratzopoulos N., Papageorgiou M., Romanidis K., Manolas K., Minopoulos G.: Perforated GIST of the small intestine as a rare cause of acute abdomen: surgical treatment and adjuvant therapy. Case report. J. Gastrointestin. Liver Dis. 2006; 15(3): 297-299.
 • Ferraresi V., Catricala C., Ciccarese M., Ferrari A., Zeuli M., Cognetti F.: Severe skin reaction in a patient with gastrointestinal stromal tumor treated with imatinib mesylate. Anticancer Res. 2006; 26(6C): 4771-4774.
 • Lai I., Hu R., Chang K.: Is imatinib justified as an adjuvant chemotherapy for patients with recurrent gastrointestinal stromal tumors. Hepatogastroenterology 2005; 52(63): 826-828.
 • Cunningham S., Shibata D., Volpe C.: Isolated abdominal wound metastasis from a gastrointestinal stromal tumor. Int. J. Gastrointest. Cancer 2003; 33(2-3): 129-132.
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00867113?term=%28GIST+OR+ Gastrointestinal+Stromal+Tumor+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumors+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumour+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumours%29+AND+%28imatinib%29&rank=5] (dostęp: marzec 2012).
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01172548?term=%28GIST+OR+ Gastrointestinal+Stromal+Tumor+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumors+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumour+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumours%29+AND+%28imatinib%29&rank=16] (dostęp: marzec 2012).
 • [online: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00103168?term=%28GIST+OR+ Gastrointestinal+Stromal+Tumor+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumors+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumour+OR+Gastrointestinal+Stromal+Tumours%29+AND+%28imatinib%29&rank=34] (dostęp: marzec 2012).
 • [online: http://cancer.gov/clinicaltrials/search/view?cdrid=410825&version= healthprofessional] (dostęp: marzec 2012).
 • Nilsson B., Bümming P., Meis-Kindblom J. et al.: Gastrointestinal stromal tumors: the incidence, prevalence, clinical course, and prognostication in the preimatinib mesylate era – a population-based study in western Sweden. Cancer 2005; 103(4): 821-829.
 • DeMatteo R., Lewis J., Leung D., Mudan S., Woodruff J., Brennan M.: Two hundred gastrointestinal stromal tumours: recurrence patterns and prognostic factors for survival. Ann. Surg. 2000; 231(1): 51-57.
 • Imatinib for the adjuvant treatment of gastrointestinal stromal tumours. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) technology appraisal guidance 196. Sierpień 2010.
 • [online: http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2012/1579137.shtml] (dostęp: marzec 2012).
 • von Mehren M., Benjamin R., Bui M. et al.: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Soft Tissue Sarcoma. Version 2.2011.
 • Hou Y., Grabellus F., Weber F. et al.: Impact of KIT and PDGFRA gene mutations on prognosis of patients with gastrointestinal stromal tumors after complete primary tumor resection. J. Gastrointest. Surg. 2009; 13(9): 1583-1592.
 • Heinrich M., Corless C., Demetri G. et al.: Kinase mutations and imatinib response in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor. J. Clin. Oncol. 2003; 21(23): 4342-4349.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c020004c-ecbb-45ea-b7eb-cd28c3349408
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.