PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 4 | 265-272
Article title

Związki między dobrostanem psychicznym – psychopatologią a radzeniem sobie ze stresem u osób z różnymi formami zdrowia psychicznego

Content
Title variants
EN
Correlations between subjective well-being – psychopathology and coping with stress of people with different forms of mental health
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this study the author referred to the complete mental health model by Keyes and Lopez. In this model quality different forms of psychical health are distinguished. They are based on such dimensions as psychopathology (which indicator is higher level of anxiety) and well-being (life satisfaction). The author also concentrates on coping with stress. The aim of this study is to show the relation between quality different forms of mental health and the type of coping with stress. The author investigated English and Polish philology students of Maria Curie-Skłodowska University. They were 22-42 years old. Satisfaction with Life Scale (SWLS), State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and Coping Orientations to Problems Experienced (COPE) were used in this study. The results indicates that it is possible to distinguish groups of people with different forms of mental health. There are two groups with two main forms of mental health: “prosperous” and “fearful” people. In the group of “fearful” people there is correlation between factors that decide about the form of mental health (life satisfaction and the level of anxiety) and the ways of coping with stress. In the group of “prosperous” people factors that decide about mental health are not connected with the ways of coping.
PL
W niniejszym opracowaniu autor nawiązał do modelu kompletnego zdrowia psychicznego Keyesa i Lopez, który daje podstawy do wyodrębnienia jakościowo odmiennych form zdrowia psychicznego, wyznaczonych przez wymiary psychopatologii (której wskaźnikiem jest podwyższony poziom lęku) i dobrostanu (sprowadzonego do satysfakcji z życia). Autor ponadto koncentrował się na adaptacyjności zaradczej, której wskaźnikami są podejmowane sposoby radzenia sobie ze stresem. Celem przeprowadzonych badań było określenie zależności zachodzących pomiędzy jakościowo odmiennymi formami zdrowia psychicznego a rodzajem stosowanych sposobów radzenia sobie ze stresem. Badania zostały przeprowadzone na studentach lubelskiej uczelni (UMCS), na kierunkach: filologia polska i filologia angielska. Wiek badanych mieścił się w przedziale 22-42 lat. Do pomiaru zmiennych zastosowano następujące narzędzia badawcze: Skala Satysfakcji z Życia – SWLS, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku – STAI oraz Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem – COPE. Wyniki badań wskazują, że wśród badanych można wyodrębnić grupy osób z różnymi formami zdrowia psychicznego. Autor wyłonił grupy odznaczające się dwiema dominującymi formami zdrowia psychicznego – osoby „prosperujące” i „lękliwe”. W grupie osób „lękliwych” istnieją związki między czynnikami decydującymi o formie zdrowia psychicznego (satysfakcją z życia i poziomem lęku) a sposobami radzenia sobie ze stresem Natomiast w grupie osób „prosperujących” czynniki decydujące o formie zdrowia psychicznego nie są istotnie powiązane ze stosowanymi sposobami zaradczymi.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
265-272
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. Anna Herzyk
References
 • 1. Olszewski J.K.: O zaradności obezwładnionych lękiem. Osoby z nerwicowymi zaburzeniami lękowymi a stres. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • 2. Trzebińska E.: Psychologia pozytywna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 3. Greenspoon P.J., Saklofske D.H.: Toward an integration of subjective well-being and psychopathology. Soc. Indic. Res. 2001; 54: 81-108.
 • 4. Shaffer-Hudkins E., Suldo S., Loker T., March A.: How adolescents’ mental health predicts their physical health: unique contributions of indicators of subjective well-being and psychopathology. Appl. Res. Qual. Life 2010; 5: 203-217.
 • 5. Westerhof G.J., Keyes C.L.M.: Mental illness and mental health: the two continua model across the lifespan. J. Adult Dev. 2010; 17: 110-119.
 • 6. Wong S.S.: States-of-mind in psychopathology and psychological well-being. J. Psychopathol. Behav. Assess. 2010; 32: 178-184.
 • 7. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N.: Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2009.
 • 8. Heszen-Niejodek I.: Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki – Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000: 465-492.
 • 9. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z.: Osobowość. Stres a zdrowie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • 10. Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D.: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2002.
 • 11. Czapiński J.: Osobowość szczęśliwego człowieka. W: Czapiński J. (red.): Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004: 359-379.
 • 12. Streisand R., Mackey E.R., Herge W.: Associations of parent coping, stress, and well-being in mothers of children with diabetes: examination of data from a national sample. Mattern. Child Health J. 2010; 14: 612-617.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-c01ee05a-43bd-4ca1-a5d3-25f8899b5c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.