PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 6 | 40-47
Article title

Świadomość młodych matek w zakresie ryzyka zdrowotnego wynikającego z używania przez dzieci

Content
Title variants
EN
Awareness of the health risk resulting from the usage of unsafe toys by children in the population of young mothers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP W ostatnich latach zabawki stały się produktami najczęściej klasyfikowanymi jako produkty niebezpieczne. Są one przyczyną urazów fizycznych, jak również stwarzają poważne ryzyko zatrucia substancjami chemicznymi. Cel. Celem niniejszej pracy było zbadanie świadomości młodych matek w zakresie ryzyka zdrowotnego związanego z wykorzystywaniem przez dzieci zabawek nie spełniających wymogów jakościowych. Analizowano również wiedzę kobiet na temat znajomości znaków towarowych poświadczających bezpieczeństwo zabawki, a także organów nadzorujących bezpieczeństwo zabawek w Polsce. MATERIAŁ I METODY Przeprowadzono badania kwestionariuszowe przy użyciu autorskiego kwestionariusza zawierającego 19 pytań zamkniętych i otwartych. Badaniami objęto 143 matki dzieci uczęszczających do zabrzańskich przedszkoli i klas początkowych szkół podstawowych w 2009 roku oraz użytkowniczki forum internetowego skierowanego do młodych matek. WYNIKI Świadomość młodych matek w zakresie szkodliwych substancji chemicznych potencjalnie występujących w zabawkach jest bardzo słaba. Ponad połowa badanych kobiet nie potrafiła wskazać ani jednego związku chemicznego, który stwarza zagrożenie dla zdrowia. Niemal wszystkie respondentki są nieświadome istnienia związku między narażeniem na ksenobiotyki potencjalnie występujące w zabawkach, a zaburzeniami hormonalnymi oraz zaburzeniami rozwojowymi: fizycznymi i psychicznymi. Wiedza kobiet na temat organów nadzorujących bezpieczeństwo zabawek w Polsce jest również niezadowalająca. Wykazano istotny wpływ ekswieku oraz poziomu wykształcenia na poziom percepcji ryzyka zdrowotnego związanego z wykorzystywaniem niebezpiecznych zabawek, a także na stopień znajomości instytucji sprawujących kontrolę nad bezpieczeństwem produktów dostępnych na rynku. WNIOSKI Istnieje potrzeba podjęcia działań na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa zabawek.
EN
INTRODUCTION In recent years, toys have become the products most often classifi ed as hazardous products. They are a cause of physical injuries and they are posing a serious risk of chemical poisoning. The aim of this study was to investigate young mother’s awareness about the health risk associated with using toys by children, which do not meet quality standards. Women’s knowledge about the meaning of the trademarks certifying the safety of toys and knowledge about agencies which supervise the safety of toys in Poland was also examined. MATERIAL AND METHODS The questionnaire survey by the author’s questionnaire, containing 19 questions, closed and open was conducted. The study involved 143 mothers of children attending kindergartens and early grades of primary schools in Zabrze in 2009. The study involved also young mothers who fi lled out the questionnaire over the internet. RESULTS Young mother’s awareness about harmful chemicals potentially occurring in toys is very weak. More than half of the questioned women couldn’t identify any chemical compound, which poses a health risk. Almost all interviewed women are not aware of the link between exposure to xenobiotics potentially contained in toys and hormonal disorders and development disorders, both physical and mental. Women’s knowledge about agencies which supervise the safety of toys in Poland is also unsatisfactory. It was proven that there is a signifi cant link between age, education level and the level of health risk perception, associated with the usage of unsafe toys and knowledge about agencies which supervise the safety of products available on local market. CONCLUSIONS There is a need of taking action for raising the society’s awareness in the safety of toys.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
6
Pages
40-47
Physical description
Contributors
author
 • Absolwentki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach
 • Absolwentki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach
 • Absolwentki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach
 • Zakład Zdrowia Środowiskowego, Wydział, Zdrowia Publicznego SUM w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18, tel.(32) 397 65 29, fax (32) 397 65 42
References
 • 1. Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain, Final Report; Directorate General for ‘Health and Consumers’, European Commission, May 2008
 • 2. Dyrektywa Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (ze zmianami).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2045 ze zmianami).
 • 4. „Informacja o wynikach kontroli zgodności zabawek z zasadniczymi wymaganiami”, Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej, nr. BK/NR-034-8/08/EC, Warszawa, maj 2008r.
 • 5. „Koraliki wycofywane z rynku” informacja prasowa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej, Warszawa, 9 listopada 2007 r.
 • 6. „UOKIK dla bezpieczeństwa” raport prasowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej, Warszawa, 23 maja 2007 r.
 • 7. „Informacja o wynikach kontroli zgodności zabawek z zasadniczymi wymaganiami”, Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej, nr. BK/NR-034-14/07/EC, Warszawa, sierpień 2007r.
 • 8. „Wyniki kontroli zabawek i artykułów przeznaczonych dla dzieci” raport prasowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej, Warszawa 25 sierpnia 2005r.
 • 9. Heudorf U, Mersch-Sundermann V, Angerer J. Phthalates: toxicology and exposure. Int J Hyg Environ Health. 2007; 210:623-34.
 • 10. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 552/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 164/7
 • 11. Stringer R, Labunska I, Santillo D, Johnston P, Siddorn J, Stephenson A.: Concentrations of phthalate esters and identifi cation of other additives in PVC children’s toys. Environ Sci Pollut Res Int. 2000; 7: 27-36.
 • 12. Wilkinson CF, Lamb JC 4th: The potential health eff ects of phthalate esters in children’s toys: a review and risk assessment, Regul Toxicol Pharmacol. 1999; 30:140-155
 • 13. Keeping European Consumers Safe, 2008: Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products RAPEX. European Commission, Directorate-General for Health and Consumers, 2009.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bfcf840e-f6b1-4c36-8d85-bcd0b6d51004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.