PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 3 | 202–206
Article title

Światowe inicjatywy w zakresie profilaktyki samobójstw

Content
Title variants
EN
Worldwide initiatives in suicide prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samobójstwo należy do najczęstszych przyczyn zgonów młodych ludzi na całym świecie, stąd niezwykle istotne jest tworzenie skutecznych programów zapobiegawczych. W niniejszym artykule przedstawione zostały informacje na temat czynników ryzyka samobójstwa, stosowanych technik terapeutycznych oraz prowadzonych programów prewencji samobójstw i ich skuteczności. Poza piśmiennictwem w opracowaniu wykorzystano materiały przedstawione podczas pięciodniowego szkolenia Scientifically evaluated interventions in suicide prevention, zorganizowanego przez Karolinska Institutet w maju 2012 roku w Sztokholmie. Wyniki badań wskazują na istotną rolę nasilonych stanów afektywnych w powstawaniu kryzysu samobójczego oraz ich wczesnego rozpoznawania w celu zapobiegania próbom samobójczym. Omówiono również specyfikę pracy z pacjentami samobójczymi z zaburzeniami osobowości. Przedstawiono wyniki badań skuteczności programów prewencji samobójstw opartych na ograniczeniu dostępu do metod. Zwrócono uwagę na korzystną i niekorzystną rolę mediów, w tym elektronicznych, podkreślając ich szczególny wpływ na młodego odbiorcę. Ponadto porównano dwa badania europejskie: Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE) oraz Multicentre Study of Self-Harm in England (MSSHE), opisujące częstość i sposób dokonywania zamierzonych samouszkodzeń wśród młodych pacjentów hospitalizowanych i w populacji ogólnej. Poddano także ocenie różne sposoby zapewnienia opieki osobom dokonującym celowych samouszkodzeń. Ustalono, że odmienne postawy personelu medycznego wobec tych osób zależą od różnych czynników psychospołecznych. Przedstawiono też wyniki prac oceniających skuteczność różnych metod terapeutycznych, takich jak terapia behawioralno- poznawcza, wsparcie psychologiczne, karty kryzysowe (emergency card) i farmakoterapia lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny.
EN
Suicide belongs to the most prevalent causes of young people’s deaths all over the world, therefore effective preventive programmes are extremely important. This article presents information about suicide risk factors, applied therapeutic techniques and conducted suicide prevention programmes and their efficacy. Apart from literature, the study used materials presented during the five-days’ training course on Scientifically evaluated interventions in suicide prevention, organized by Karolinska Institutet in May 2012 in Stockholm. The results of the studies show a significant role of enhanced affective states in the development of suicide crisis and their early diagnosis aimed at prevention of suicide attempts. In addition the specificity of work with suicidal patients with personality disorders was discussed. The results of studies on the effectiveness of suicide prevention programmes based on limited access to methods were presented. Attention was paid to advantageous and disadvantageous role of the media, including electronic media, emphasizing their special impact on young people. Furthermore, two European studies were compared: Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE) and Multicentre Study of Self-Harm in England (MSSHE), describing the incidence and method of deliberate self-harm among young hospitalized patients and in general population. Various methods of providing the care for deliberately self-harming patients were evaluated. It was found out that different attitudes of medical staff towards such patients depend on various psychosocial factors. Besides, the results of the research evaluating the efficacy of various therapeutic methods, such as behavioural-cognitive therapy, psychological support, emergency cards and pharmacotherapy with selective serotonin reuptake inhibitors were presented.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
202–206
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Strona internetowa WHO. Adres: www.who.int/topics/suicide/en.
 • 2. Hawton K. (red.): Prevention and Treatment of Suicidal Behavior. From Science to Practice. Oxford University Press, Oxford, New York 2005.
 • 3. Światowa Organizacja Zdrowia: Zapobieganie samobójstwom. Suicydologiczne, Genewa – Warszawa 2003.
 • 4. Wasserman D., Wasserman C. (red.): Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Oxford University Press, New York 2009.
 • 5. Koszewska I., Boguszewska L.: Diagnoza psychiatryczno‑ -socjologiczna powiatu tatrzańskiego. Uwzględnienie specyfiki regionu przed wdrożeniem programu zapobiegania depresji i samobójstwom. Suicydologia 2009–2010; 5–6: 53–63.
 • 6. Maltsberger J.T., Rosenberg M.L.: The interface between empirical suicide research and clinical practice. Crisis 1990; 11: 3–10.
 • 7. Hendin H., Maltsberger J.T., Lipschiz A. i wsp.: Recognizing and responding to a suicide crisis. Suicide Life Threat. Behav. 2001; 31: 115–128.
 • 8. Hendin H., Maltsberger J.T., Haas A.P. i wsp.: Desperation and other affective states in suicidal patients. Suicide Life Threat. Behav. 2004; 34: 368–394.
 • 9. Hendin H.: Psychodynamics of suicide, with particular reference to the young. Am. J. Psychiatry 1991; 148: 1150–1158.
 • 10. Kaslow N.J., Reviere S.L., Chance S.E. i wsp.: An empirical study of the psychodynamics of suicide. J. Am. Psychoanal. Assoc. 1998; 46: 777–796.
 • 11. Weinberg I., Ronningstan E., Goldblatt M.J. i wsp.: Strategies in treatment of suicidality: identification of common and treatment- specific interventions in empirically supported treatment manuals. J. Clin. Psychiatry 2010; 71: 699–706.
 • 12. Brent D.A., Perper J.A., Allman C.J. i wsp.: The presence and accessibility of firearms in the homes of adolescent suicides. A case-control study. JAMA 1991; 266: 2989–2995.
 • 13. de Moore G.M., Plew J.D., Bray K.M., Snars J.N.: Survivors of self-inflicted firearm injury. A liaison psychiatry perspective. Med. J. Aust. 1994; 160: 421–425.
 • 14. O’Donnell I., Arthur A.J., Farmer R.D.: A follow-up study of attempted railway suicides. Soc. Sci. Med. 1994; 38: 437–442.
 • 15. Seiden R.H.: Where are they now? A follow-up study of suicide attempters from the Golden Gate Bridge. Suicide Life Threat. Behav. 1978; 8: 203–216.
 • 16. Kreitman N.: The coal gas story. United Kingdom suicide rates, 1960–71. Br. J. Prev. Soc. Med. 1976; 30: 86–93.
 • 17. Hawton K., Bergen H., Simkin S. i wsp.: Six-year follow-up of impact of co-proxamol withdrawal in England and Wales on prescribing and deaths: time-series study. PLoS Med. 2012; 9: e1001213.
 • 18. Hawton K., Simkin S., Deeks J. i wsp.: UK legislation on analgesic packs: before and after study of long term effect on poisonings. BMJ 2004; 329: 1076.
 • 19. Gunnell D., Fernando R., Hewagama M. i wsp.: The impact of pesticide regulations on suicide in Sri Lanka. Int. J. Epidemiol. 2007; 36: 1235–1242.
 • 20. Taylor T.L., Hawton K., Fortune S., Kapur N.: Attitudes towards clinical services among people who self-harm: systematic review. Br. J. Psychiatry 2009; 194: 104–110.
 • 21. Saunders K.E., Hawton K., Fortune S., Farrell S.: Attitudes and knowledge of clinical staff regarding people who self-harm: a systematic review. J. Affect. Disord. 2012; 139: 205–216.
 • 22. Hawton K., Arensman E., Townsend E. i wsp.: Deliberate selfharm: systematic review of efficacy of psychosocial and pharmacological treatments in preventing repetition. BMJ 1998; 317: 441–447.
 • 23. Patton G.C., Hemphill S.A., Beyers J.M. i wsp.: Pubertal stage and deliberate self-harm in adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2007; 46: 508–514.
 • 24. Hawton K. i wsp.: Psychiatric disorders in children and adolescents presenting to hospital following self-harm: systematic review. 2012, submitted.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf7e6314-b87c-49ec-8d70-99c0fb8a0ca2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.