PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 2 | 98-101
Article title

Astma a dym tytoniowy

Content
Title variants
EN
Influence of cigarette smoke on asthma
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
It is valued that near 10-15% children have diagnosis of asthma up to 10 years old. Cigarette smoke breathing increases signs and it makes treatment of asthma difficult. It concerns equal active smoking as well as passive cigarette smoke breathing in. Cigarette smoke exposure can cause progress of chronic inflammatory states of respiratory tract and in consequence can lead to COPD or cause asthma exacerbation and more severe course of asthma. Negative results of smoking concern also pregnancy outcome and further child development. Near 30% of asthma treated patients admit smoking or is exposed on passive smoking. Similar percent of smokers can appear among pregnant women. Cigarette smoke exposed children have greater number of asthma exacerbations comparing to non exposed asthma children, they also have greater number of hospitalisations per year and need greater average dose of corticosteroids in standard treatment sustaining clinical symptoms remission. There is proved positive correlation between level of nicotine metabolite – cotinine in children urine and number of smoked cigarettes by their parents. Researches on cotinine levels in active and passive smokers urine show direct correlation with progress of respiratory tract pathology, particularly with more severe outcome and more difficult treatment of asthma. Cigarette smoke disturbs respiratory tract physiology, which effects with lesser response to classic corticosteroid asthma treatment and suggest including antileukotriene drug AT such patients due to modification of pathological influence on respiratory tract cigarette smoke toxic substances.
PL
Szacuje się, że około 10-15% dzieci do 10. roku życia ma rozpoznaną astmę oskrzelową. Wdychanie dymu tytoniowego nasila objawy i utrudnia leczenie astmy. Dotyczy to zarówno palenia czynnego, jak i biernego wdychania dymu tytoniowego. Narażenie na dym tytoniowy może przyczyniać się do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych i w konsekwencji prowadzić do POChP czy powodować zaostrzenia i cięższy przebieg astmy. Negatywne skutki palenia dotyczą także przebiegu ciąży oraz dalszego rozwoju dziecka. Około 30% leczących się na astmę przyznaje się do nikotynizmu lub jest narażonych na bierne palenie. Podobny odsetek palących może występować wśród kobiet w ciąży. Dzieci narażone na dym tytoniowy w środowisku domowym mają większą liczbę zaostrzeń astmy w ciągu roku niż dzieci bez narażenia na dym tytoniowy, a także są częściej hospitalizowane oraz wymagają wyższej średniej dawki glikokortykosteroidów stosowanej w leczeniu profilaktycznym podtrzymującym remisję objawów klinicznych. Udowodniono dodatnią korelację pomiędzy wysokością stężenia metabolitu nikotyny – kotyniny w moczu dzieci a liczbą wypalanych papierosów przez rodziców. Stężenia kotyniny w moczu u osób palących i narażonych na dym papierosowy mają związek z rozwojem patologii układu oddechowego, w szczególności z cięższym przebiegiem i oporniejszym leczeniem astmy. Fizjologia drzewa oskrzelowego pod wpływem dymu tytoniowego jest dodatkowo zaburzona, co ma następstwa w postaci mniejszej odpowiedzi na klasyczne leczenie astmy przy pomocy glikokortykosteroidów i sugeruje konieczność włączania u takich chorych leków antyleukotrienowych celem modyfikacji patologicznego wpływu substancji toksycznych z dymu tytoniowego na drzewo oskrzelowe.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
98-101
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Sabanty W, Brózik H.: Wybrane wskaźniki stanu zdrowia oraz stężenie kotyniny w moczu chłopców z łódzkich szkół podstawowych narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym. Część 1. Kotynina jako wskaźnik narażenia na działanie dymu tytoniowego (palenie bierne). Przegl. Pediatr. 2004; 34: 52-59.
 • 2. Starek A.: Toksykologia dymu tytoniowego. W: Zatoński W, Przewoźniak K. (red.): Zdrowotne następstwa palenia tytoniu w Polsce. Ariel, Warszawa 1992: 51-72.
 • 3. Haustein K.O.: Cigarette smoking, nicotine and pregnancy. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 1999; 37: 417-427.
 • 4. Kalinka J., Hanke W: Palenie tytoniu - czynnik ryzyka hipotrofii płodu, porodu przedwczesnego i małej masy urodzeniowej. Ginekol. Pol. 1996; 67: 75-81.
 • 5. Bearer C., Emerson R.K., O’Riordan M.A. i wsp.: Maternal tobacco smoke exposure and persistent pulmonary hypertension of the newborn. Environ. Health Perspect. 1997; 105: 202-206.
 • 6. DiFranza J.R., Lew R.A.: Effect of maternal cigarette smoking on pregnancy complications and sudden infant death syndrome. J. Fam. Pract. 1995; 40: 385-394.
 • 7. Respiratory health effects of passive smoking: lung cancer and other disorders. U.S. Environmental Protection Agency Report. Office of Health and Environmental Assessment, Office of Research and Development, U.S. Enviromental Protection Agency, EPA/600/6-90/006F, Washington D.C. 1992.
 • 8. Sabanty W, Brózik H.: Wybrane wskaźniki stanu zdrowia oraz stężenie kotyniny w moczu chłopców z łódzkich szkół podstawowych narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym. Część 2. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia chłopców narażonych na palenie bierne. Przegl. Pediatr. 2004; 34: 129-135.
 • 9. Pirogowicz I., Bujnowska-Fedak M., Gwiazda E. i wsp.: Astma oskrzelowa u dzieci i młodzieży a narażenie na dym tytoniowy. Przegl. Lek. 2007; 64: 630-631.
 • 10. Lazarus S.C., Chinchilli VM., Rollings N.J. i wsp.; National Heart Lung and Blood Institute’s Asthma Clinical Research Network: Smoking affects response to inhaled corticosteroids or leukotriene receptor antagonists in asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007; 175: 783-790.
 • 11. Gaki E., Papatheodorou G., Ischaki E. i wsp.: Leukotriene E4 in urine in patients with asthma and COPD - the effect of smoking habit. Respir. Med. 2007; 101: 826-832.
 • 12. Tsoumakidou M., Elston W, Zhu J. i wsp.: Cigarette smoking alters bronchial mucosal immunity in asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2007; 175: 919-925.
 • 13. Xepapadaki P, Manios Y., Liarigkovinos T. i wsp.: Association of passive exposure of pregnant women to environmental tobacco smoke with asthma symptoms in children. Pediatr. Allergy Immunol. 2009; 20: 423-429.
 • 14. Thomson N.C., Chaudhuri R., Livingston E.: Asthma and cigarette smoking. Eur. Respir. J. 2004; 24: 822-833.
 • 15. Thomson N.C., Spears M.: The influence of smoking on the treatment response in patients with asthma. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. 2005; 5: 57-63.
 • 16. Chaudhuri R., Livingston E., McMahon A.D. i wsp.: Effects of smoking cessation on lung function and airway inflammation in smokers with asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2006; 174: 127-133.
 • 17. Tomaszewicz J., Rączka A., Łuczak E.: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową. Alerg. Astma Immun. 2002; 7: 55-60.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf5fff57-042c-4635-82f7-f4853986fc68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.