PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 126–132
Article title

Sonographic assessment of the prevalence and evolution of fluid collections as a complication of kidney transplantation

Content
Title variants
PL
Ultrasonograficzna ocena występowania i ewolucji zbiorników płynowych jako powikłania procedury transplantacji nerki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of the study: The aim of this study is to assess the prevalence and evolution of perirenal fluid collections in a group of 488 patients who have undergone kidney transplantation. Material and methods: Sonographic documentation of 488 deceased-donor kidney recipients was evaluated for the prevalence of perirenal fluid collections and their evolution in time, depending on selected demographic features of the patients, time of detection, initial dimensions and precise position of the collection relative to the kidney and the location of the transplanted organ in the right or left iliac fossa. The collected data were used for statistical analysis to determine the strength of the potential relationships. Results: In 146 out of 488 subjects perirenal fluid collections were found. In 1/3 of the patients more than one fluid collection was diagnosed. Over 40% of fluid collections were detected within 10 days from the date of the first scan and 24.11% were detected within 10–20 days from the date of the first scan. The majority of fluid collections were located near the lower pole of the kidney. Perihilar collections were the least common. Collections encapsulating the kidney and subcutaneous collections were the largest in size on average. A statistically significant difference between the size of collections located on the surface and the size of those located near the upper pole of the transplanted kidney was demonstrated. However, no correlation was proven to exist between the persistence of the fluid collection and its position relative to the transplanted kidney and its initial size. Conclusions: The correct evaluation of a fluid collection’s dynamics of development and nature requires periodic follow-up of the recipient, preferably in a single clinical center. Ultrasonography is an inexpensive, non-invasive and repeatable method for the determination of the presence of fluid collections. However, the decision whether treatment is necessary requires the sonographic image to be compared with the laboratory signs of inflammation and biochemical analysis of the contents of fluid collections.
PL
Cel pracy: Celem niniejszego opracowania jest ocena występowania i ewolucji okołonerkowych zbiorników płynowych w grupie 488 pacjentów poddanych operacji transplantacji nerki. Materiał i metody: Dokumentacja ultrasonograficzna 488 biorców nerek od dawców zmarłych została poddana ocenie pod kątem częstości występowania okołonerkowych zbiorników płynowych i ich ewolucji w czasie, w zależności od wybranych cech demograficznych pacjenta, czasu wykrycia, początkowych rozmiarów i dokładnej lokalizacji zbiornika względem nerki oraz umiejscowienia przeszczepionego narządu – w prawym lub lewym dole biodrowym. Zgromadzone dane wykorzystano do analizy statystycznej w celu określenia siły ewentualnych zależności. Wyniki: U 146 na 488 badanych stwierdzono obecność okołonerkowych zbiorników płynowych, przy czym u niemal 1/3 pacjentów zdiagnozowano więcej niż jeden zbiornik. Przeszło 40% zbiorników wykryto przed upływem 10 dni od daty pierwszego badania,a 24,11% –w okresie 10–20 dni od daty pierwszego badania. Najwięcej kolekcji płynowych było zlokalizowanychw okolicy bieguna dolnego nerki. Najrzadziej występowały zbiorniki okołownękowe. Największy średni rozmiar osiągały zbiorniki opłaszczające nerkęi leżące podskórnie. Wykazano istotną statystycznie różnicę pomiędzy wymiarami zbiorników zlokalizowanych powierzchniowo orazw okolicy bieguna górnego przeszczepionej nerki. Nie dowiedziono jednak istnienia korelacji pomiędzy trwałością zbiornikaa jego lokalizacją względem przeszczepionej nerki lub początkowym wymiarem. Wnioski: Prawidłowa ocena dynamiki rozwojui charakteru zbiornika płynowego wymaga okresowej kontroli biorcy,najlepiejw jednym ośrodku klinicznym. Ultrasonografia jest tanią, nieinwazyjnąi powtarzalną metodą oceny występowania kolekcji płynowych. Decyzjao potrzebie leczenia wymaga jednak odniesienia obrazu sonograficznego do parametrów zapalnych oraz wyników analiz biochemicznych zawartości zbiorników.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
126–132
Physical description
Contributors
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Information Technology and Medical Statistics, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department of Radiology, 424 General Military Hospital, Thessaloniki, Greece
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji: http:// www.poltransplant.pl/.
 • 2. Pollak R, Veremis SA, Maddux MS, Mozes MF: The natural history of and therapy for perirenal fluid collections following renal transplantation. J Urol 1988; 140: 716–720.
 • 3. Friedewald SM, Molmenti EP, Friedewald JJ, DeJong MR, Hamper UM: Vascular and nonvascular complications of renal transplants: sonographic evaluation and correlation with other imaging modalities, surgery, and pathology. J Clin Ultrasound 2005; 33: 127–139.
 • 4. Brown ED, Chen MY, Wolfman NT, Ott DJ, Watson NE Jr: Complications of renal transplantation: Evaluation with US and radionuclide imaging. Radiographics 2000; 20: 607–622.
 • 5. Dubeaux VT, Oliveira RM, Moura VJ, Pereira JM, Henriques FP: Assessment of lymphocele incidence following 450 renal transplantations. Int Braz J Urol 2004; 30: 18–21.
 • 6. Ranghino A, Segoloni GP, Lasaponara F, Biancone L: Lymphatic disorders after renal transplantation: New insights for an old complication. Clin Kidney J 2015; 8: 615–622.
 • 7. Moreno CC, Mittal PK, Ghonge NP, Bhargava P, Heller MT: Imaging complications of renal transplantation. Radiol Clin North Am 2016; 54: 235–249.
 • 8. Richard HM: Perirenal transplant fluid collections. Semin Intervent Radiol 2004; 21: 235–237.
 • 9. Iezzi R, la Torre MF, Santoro M, Dattesi R, Nestola M, Posa A et al.: Interventional radiological treatment of renal transplant complications: A pictorial review. Korean J Radiol 2015; 16: 593–603.
 • 10. Presser N, Kerr H, Gao T, Begala M, Paschal S, Shoskes DA et al.: Fibrin glue injections: A minimally invasive and cost-effective treatment for post-renal transplant lymphoceles and lymph fistulas. Am J Transplant 2016; 16: 694–699.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf3b1d63-c5f6-4619-86cf-415ad3345253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.