PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 12 | 1 |
Article title

NeuPSIG guidelines on neuropathic pain assessment

Content
Title variants
PL
Wytyczne NeuPSIG dotyczące oceny bólu neuropatycznego
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This is a revision of guidelines, originally published in 2004, for the assessment of patients with neuropathic pain. Neuropathic pain is defined as pain arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system either at peripheral or central level. Screening questionnaires are suitable for identifying potential patients with neuropathic pain, but further validation of them is needed for epidemiological purposes. Clinical examination, including accurate sensory examination, is the basis of neuropathic pain diagnosis. For more accurate sensory profiling, quantitative sensory testing is recommended for selected cases in clinic, including the diagnosis of small fiber neuropathies and for research purposes. Measurement of trigeminal reflexes mediated by A-beta fibers can be used to differentiate symptomatic trigeminal neuralgia from classical trigeminal neuralgia. Measurement of laser-evoked potentials is useful for assessing function of the A-delta fiber pathways in patients with neuropathic pain. Functional brain imaging is not currently useful for individual patients in clinical practice, but is an interesting research tool. Skin biopsy to measure the intraepidermal nerve fiber density should be performer inpatients with clinical signs of small fiber dysfunction. The intensity of pain and treatment effect (both in clinic and trials) should be assessed with numerical rating scale or visual analog scale. For future neuropathic pain trials, pain relief scales, patient and clinician global impression of change, the proportion of responders (50% and 30% pain relief), validated neuropathic pain quality measures and assessment of sleep, mood, functional capacity and quality of life are recommended.
PL
Bieżący artykuł stanowi uaktualnienie wytycznych opublikowanych pierwotnie w 2004 roku i dotyczących oceny chorych na ból neuropatyczny. Ból neuropatyczny jest definiowany jako ból będący bezpośrednim następstwem uszkodzenia lub choroby dotykającej układ czucia somatycznego w części obwodowej lub ośrodkowej. Dostępne są kwestionariusze oceny przesiewowej służące do identyfikowania pacjentów z bólem neuropatycznym, ale dla potrzeb epidemiologicznych konieczna jest ich dalsza walidacja. Podstawą rozpoznania bólu neuropatycznego jest badanie kliniczne, w tym dokładne badanie czucia. Przeprowadzanie ilościowego badania czucia w celu dokładniejszego określenia profilu zaburzeń czucia zaleca się w wybranych przypadkach, w tym w rozpoznawaniu neuropatii cienkich włókień i dla potrzeb badań naukowych. Pomiar odruchów trójdzielnych, w których pośredniczą włókna A-beta, można wykorzystać do różnicowania objawowego i klasycznego nerwobólu trójdzielnego. Pomiar potencjałów wywołanych laserem jest przydatny w ocenie dróg włókien A-delta u pacjentów z bólem neuropatycznym. Czynnościowe badania obrazowe mózgu nie są obecne przydatne w praktyce klinicznej u poszczególnych pacjentów, ale są interesującym narzędziem badawczym. U pacjentów z klinicznymi objawami zaburzeń czynności cienkich włókien należy wykonywać biopsję skóry w celu pomiaru wewnątrznaskórkowej gęstości włókien nerwowych. Natężenie bólu i efekty leczenia (zarówno w praktyce klinicznej jak i w badaniach klinicznych) należy oceniać za pomocą liczbowej skali oceny lub wzrokowej skali analogowej. Zaleca się, aby w przyszłych badaniach klinicznych nad bólem neuropatycznym stosować skalę ulgi w bólu, globalne wrażenie zmiany stanu oceniane przez pacjenta i lekarza, odsetki pacjentów reagujących na leczenie (tzn. osiągających zmniejszenie natężenia bólu o 50% i 30%), poddane walidacji miary neuropatycznego charakteru bólu oraz oceny snu, nastroju, zdolności do funkcjonowania oraz jakości życia.
Discipline
Journal
Year
Volume
12
Issue
1
Physical description
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bf1841aa-e1db-4525-81d0-68de2d7234df
Identifiers
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.