PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 4 | 228-236
Article title

Charakterystyka sprawców zabójstw lub poważnego uszkodzenia ciała. Na podstawie obserwacji sądowo-psychiatrycznych osób dokonujących przestępstwa w stanie upojenia alkoholowego zwykłego

Content
Title variants
EN
Characteristics of ethanol intoxicated homicide offenders or perpetrators of severe body injury based on forensic psychiatry observation
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ethanol intoxication is a commonly known risk factor of a crime, especially in the case of those who drank alcohol within 24 hours before perpetrating a homicide or the victim’s severe body injury. This study is an attempt to characterize the perpetrators of a homicide or the victim’s severe body injury during ethanol intoxication. The examined group consisted of 90 suspects in the public prosecutor’s investigation for an offence which threatened health or life, qualified pursuant to the penal code as a homicide, attempted homicide, or severe body injury. The subjects underwent a sex-week forensic psychiatry observation during 2004-2008 at the Forensic Psychiatry Unit in High Security Prison No 2 in Lodz. Analysed retrospectively was the medical documentation collected during the forensic psychiatry observation, including available medical documentation and categorical forensic psychiatry opinions issued by two expert psychiatrists. According to the collected materials, it was established that most perpetrators (78% of subjects) who during ethanol intoxication committed a homicide or severe body injury were men aged 18-75 years (the subjects’ mean age reached 42 years), unemployed, divorced or unmarried, who did not undergo or discontinued the military service, had been punished with a court sentence, or manifested aggressive behaviours in the past.
PL
Intoksykacja alkoholem etylowym jest powszechnie uznawana za czynnik ryzyka dokonania przestępstwa, szczególnie u osób, które spożywały alkohol w ciągu 24 godzin przed dokonaniem zabójstwa lub poważnego uszkodzenia ciała ofiary. W przeprowadzonym badaniu podjęto próbę charakterystyki sprawców zabójstwa lub poważnego uszkodzenia ciała w stanie upojenia alkoholowego zwykłego. Grupę badaną stanowiło 90 osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez prokuratora, o czyn przeciwko zdrowiu lub życiu, zakwalifikowany zgodnie z kodeksem karnym jako zabójstwo, usiłowanie zabójstwa lub ciężkie uszkodzenie ciała. Badani byli poddani obserwacji sądowo-psychiatrycznej w latach 2004-2008 przez okres sześciu tygodni na Oddziale Obserwacji Sądowo-Psychiatrycznym w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi. Analizowano retrospektywnie dokumentację medyczną zgromadzoną w czasie obserwacji sądowo-psychiatrycznej, w tym dostępną dokumentację lekarską oraz wydane przez dwóch biegłych psychiatrów kategoryczne opinie sądowo-psychiatryczne. Na podstawie zebranego materiału ustalono, że większość sprawców (78% osób) dokonujących w stanie upojenia alkoholowego zwykłego zabójstwa lub poważnego uszkodzenia ciała to mężczyźni w wieku 18-75 lat (średni wiek badanych wynosił 42 lata), bez zatrudnienia, rozwiedzeni lub w stanie wolnym, którzy nie odbyli lub przerwali służbę wojskową, byli wcześniej karani wyrokiem sądowym oraz przejawiali zachowania agresywne w przeszłości.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
228-236
Physical description
Contributors
 • Oddział Psychiatrii Sądowej, SP ZOZ im. Babińskiego w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, I Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Haggård-Grann U., Hallqvist J., Långström N., Möller J.: The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: a case-crossover study. Addiction 2006; 101: 100-108.
 • 2. Habrat B., Steinbarth-Chmielewska K., Baran-Furga H.: Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi. W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Tom 2. Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002: 169-212.
 • 3. Hoaken P.N., Stewart S.H.: Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior. Addict. Behav. 2003; 28: 1533-1554.
 • 4. Pihl R.O., Assaad J.M., Hoaken P.H.S.: The alcohol-aggression relationship and differential sensitivity to alcohol. Aggress. Behav. 2003; 29: 302-315.
 • 5. Heitzman J.: Upicie alkoholowe jako przedmiot ekspertyzy sądowo- psychiatrycznej. W: Gierowski J.K., Szymusik A. (red.): Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Collegium Medicum UJ, Kraków 1996: 92-115.
 • 6. Buchała K., Zoll A.: Polskie prawo karne. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
 • 7. Cieślak M., Spett K., Szymusik A., Wolter W.: Psychiatria w procesie karnym. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1991.
 • 8. Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A.: Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych. LexisNexis, Warszawa 2012.
 • 9. Przybysz J.: Psychiatria sądowa. Opiniowanie w procesie karnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników. TUMULT, Toruń 2005.
 • 10. Grzegorczyk T.: Kodeks postępowania karnego. Wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym. Wyd. III rozszerzone i uzupełnione, Zakamycze, 2003: 517-558.
 • 11. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K.: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-296. Wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, 2003.
 • 12. Grekin E.R., Brennan P.A., Hodgins S., Mednick S.A.: Male criminals with organic brain syndrome: two distinct types based on age at first arrest. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 1099-1104.
 • 13. Putkonen H., Weizmann-Henelius G., Repo-Tiihonen E. i wsp.: Homicide, psychopathy, and aging – a nationwide registerbased case-comparison study of homicide offenders aged 60 years or older. J. Forensic Sci. 2010; 55: 1552-1556.
 • 14. Watzke S., Ullrich S., Marneros A.: Gender- and violence-related prevalence of mental disorders in prisoners. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 2006; 256: 414-421.
 • 15. Laajasalo T., Häkkänen H.: Background characteristics of mentally ill homicide offenders – a comparison of five diagnostic groups. J. Forens. Psychiatry Psychol. 2004; 15: 451-474.
 • 16. Stadtland C., Kleindienst N., Kröner C. i wsp.: Psychopathic traits and risk of criminal recidivism in offenders with and without mental disorders. Int. J. Forensic Ment. Health 2005; 4: 89-97.
 • 17. Norko M., Baranoski M.V.: The prediction of violence; detection of dangerousness. Brief Treat. Crisis Interv. 2008; 8: 73-91.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-be4c5b39-96b6-406f-965c-e6626167f7ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.