PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 55-58
Article title

Pojedyncza zmiana demielinizacyjna w rdzeniu kręgowym jako przyczyna ruchów dystoniczno-atetotycznych rąk

Content
Title variants
EN
Single demyelinating lesion in the cervical spine due to dystonic and athetoid hands movements
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Dystonic and athetoid movements are usually caused by lesion of the basal ganglia, however the etiopathogenesis of involuntary movements could be also different. The 27-year-old female was admitted to the Neurological Department of the Kopernik Hospital in Łódź, because of developing in two days writhing dystonic and athetoid movements of the hands and weakness with paresthesias of upper and lower limbs. The neurological examination also revealed the loss of abdominal reflexes, which could suggest demyelinating process. The laboratory tests of blood and composition of CSF were normal. No demyelinating lesions were disclosed in the brain MRI. The only one lesion was noticed in posterior cervical spine in the cervical MRI. The results of EVP and BEARs were normal. The involuntary movements diminished after treatment with intravenous infusions of amantadine, but the patient decided to discharge from the hospital before the end of therapy. In one week the patient was admitted to the hospital again because of the same complaints and appearance of pathological symptoms and Lhermitte’s sign. Repeated MRI of the brain and cervical spine showed only the lesion found earlier. The amplitude of F wave was extremely high in EMG examination. The involuntary movements as a clinical manifestation of the single cervical demyelinating lesion are described in literature rarely.
PL
Dystoniczne i atetotyczne ruchy rąk związane są przeważnie z dysfunkcją jąder podstawy, jednakże etiopa-togeneza ruchów mimowolnych może być również inna. Dwudziestosiedmioletnia kobieta została przyjęta na Oddział Neurologii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi z powodu występujących od dwóch dni wykręcających ruchów dystonicznych i atetotycznych rąk oraz osłabienia kończyn górnych i dolnych z towarzyszącymi parestezjami. W badaniu neurologicznym stwierdzono ponadto brak odruchów brzusznych, co mogło sugerować proces demielinizacyjny. Wyniki badań laboratoryjnych krwi i skład płynu mózgowo-rdzeniowego były prawidłowe. W badaniu MRI głowy nie uwidoczniono zmian demielinizacyjnych, zaś w szyjnym odcinku rdzenia kręgowego zobrazowano pojedynczą zmianę w tylnej części. Wyniki badań WPW i SPPM były w normie. Po zastosowanym leczeniu dożylnymi infuzjami amantadyny ruchy mimowolne zmniejszyły się, jednak pacjentka wypisała się ze szpitala przed zakończeniem terapii. Po tygodniu chora została ponownie przyjęta na Oddział z powodu nawrotu dolegliwości oraz pojawienia się objawów patologicznych i objawu Lhermitte’a. Powtórzone badania MRI potwierdziły opisywaną wcześniej zmianę. W badaniu EMG zaobserwowano bardzo wysoką amplitudę fali F. W literaturze sporadycznie opisywano ruchy mimowolne rąk jako kliniczną manifestację uszkodzenia szyjnego rdzenia kręgowego o charakterze demielinizacji.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
55-58
Physical description
Contributors
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, tel.: 042 689 53 66
author
 • Oddział Neurologii, WSS im. M. Kopernika w Łodzi
 • Oddział Neurologii, WSS im. M. Kopernika w Łodzi
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, WSS im. M. Kopernika w Łodzi
author
 • Oddział Neurologii, WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Brin M.F., Comella C.L., Jankovic J.J. (red.): Dystonia: Etiology, Clinical Features, and Treatment. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004.
 • 2. Hallett M. (red.): Movement Disorders: Handbook of Clinical Neurophysiology, Vol. 1. Elsevier, 2003.
 • 3. Uncini A., Di Muzio A., Thomas A. i wsp.: Hand dystonia secondary to cervical demyelinating lesion. Acta Neurol. Scand. 1994; 90: 51-55.
 • 4. Pou-Serradell A., Roquer Gonzalez J., Perich Alsina X.: Acute posterior cord lesions in multiple sclerosis. An MRI study of the clinical course in 20 cases. Rev. Neurol. (Paris) 2000; 156: 1126-1135.
 • 5. Fiszer U., Cichy S., Zaborski J. i wsp.: Pseudoatetoza jako objaw uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Neurol. Neurochir. Pol. 2001; 35: 1141-1148.
 • 6. Madhusudanan M., Gracykutty M., Cherian M.: Athetosis-dystonia in intramedullary lesions of spinal cord. Acta Neurol. Scand. 1995; 92: 308-312.
 • 7. Previdi P., Buzzi P.: Paroxysmal dystonia due to a lesion of the cervical cord: case report. Ital. J. Neurol. Sci. 1992: 13: 521-523.
 • 8. Tamburin S., Zanette G.: Focal hand dystonia after cervical whiplash injury. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2003; 74: 134.
 • 9. Hill M.D., Kumar R., Lozano A. i wsp.: Syringomyelic dystonia and athetosis. Mov. Disord. 1999; 14: 684-688.
 • 10. Hallett M.: Is dystonia a sensory disorder? Ann. Neurol. 1995; 38: 139-140.
 • 11. Tinazzi M., Priori A., Bertolasi L. i wsp.: Abnormal central integration of a dual somatosensory input in dystonia. Evidence for sensory overflow. Brain 2000; 123: 42-50.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bdcd263d-a4ae-469e-9560-003da98a5750
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.