PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | XVI | 2 | 159-177
Article title

Temperamentalne i osobowościowe predyktory postaw roszczeniowych

Content
Title variants
EN
Temperamental and personal predictors of entitlement attitudes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of presented studies (N = 495) was to detect temperamental and personal predictors of entitlement attitudes: active, passive and revengefulness among adult persons. Authors assumed that only in the case of revengefulness the significant and important temperamental and personal predictors exist. There were used EAS and NEO -FFI methods. Entitlement (active attitude) was related to higher Activity and lower Agreeableness, demandingness (passive attitude) was related to higher Neuroticism, revengefulness was related to higher Anger, lower Agreeableness and lower Openness to Experience.
Keywords
Year
Volume
XVI
Issue
2
Pages
159-177
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UG Gdańsk
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Sopot
References
 • Ames, D. (2008). Assertiveness expectancies: how hard people push depends on the consequences they predict. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 6, 1541-1557.
 • Bishop, J., Lane, R. (2002). The dynamics and dangers of entitlement. Psychoanalytic Psychology, 19, 739-758.
 • Bouchard, M.A., Lalonde, F., Gagnon, M. (1988). The construct validity of assertion: contributions of for assessment procedures and Norman`s personality factors. Journal of Personality, 56, 4, 763-783.
 • Desmarais, S., Curtis, J. (1997). Gender and perceived pay entitlement: testing for effects of experience with income. Journal o Personality and Social Psychology, 72, 141-150.
 • Exline, J., Baumeister, R., Bushman, B. Campbell, W., Finkel, E. (2004). To proud to let go: entitlement as a barrier to forgiveness. Journal o Personality and Social Psychology, 87, 894-912.
 • Furnham, A. (1979). Assertiveness in three cultures: multidimensionality and cultural differences. Journal of Clinical Psychology, 35, 3, 522-527.
 • Goldsmith, H.H., Buss, A.H., Plomin, R., Rothbart, M.K., Thomas, A., Chess, S. (1987). Roundtable: What Is Temperament? Four Approaches. Child Development, 58, 505-529.
 • Inglehart, R. (2000). Globalization and postmodern values. The Washington Quarterly, 21, 1, 215-228.
 • Krężlewski, J. (1990). Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczych i roszczeniowych zachowań ludzi. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.) Orientacje społeczne jako element mentalności (s. 159-181). Poznań: Nakom.
 • Lewicka, M. (2001). Psychologiczne mechanizmy zachowań roszczeniowych. W: D. Doliński, B. Weigl (red.) Od myśli i uczuć do decyzji i działań (s. 111-126). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Lewicka, M. (2002). Daj czy wypracuj? Sześcienny model aktywności. W: M. Lewicka, J. Grzelak (red.) Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne (s. 83-102). Gdańsk: GWP.
 • Lewicka, M. (2004). Kup pan książkę… mechanizmy aktywności obywatelskiej Polaków. Studia Psychologiczne, 42, 65-82.
 • Lewicka, M. (2005). Kura czy jajko, czyli socjaldemokratyczny czy liberalny model mechanizmów oczekiwań społecznych wobec państwa? Psychologia Jakości Życia, 4, 2, 227-252.
 • Major, B., McFarlin, D., Gagnon, D. (1984). Overworked and underpaid: on the nature of gender differences in personal entitlement. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 6, 1399-1412.
 • McCrae, R., John, O. (1992). An introduction to the five-factor model and its implications. Journal of Personality, 60, 172-215.
 • Moore, D. (1991). Entitlement and justice evaluations: who should get more, and why? Social Psychology Quarterly, 54, 3, 208-223.
 • Oatley, K., Jenkins, J.M. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Oyserman, D., Coon, H.M., Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128, 3-72.
 • Pervin, L. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2009). Kwestionariusz roszczeniowości. Roczniki Psychologiczne, 12, 2, 151-177.
 • Siemieńska, R. (2002). Intergenerational differences in political values and attitudes in stable and new democracies, www. worldvaluessurvey.com
 • Strelau, J. (1998). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Twenge, J.M., Catanese, K.,R., Baumeister, R.F. (2003). Social exclusion and the deconstructed state: time perception, meaningless, lethargy, lack of emotion, and self-awarness. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 3, 409-423.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO -FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Zdziech, P. (2010). Ronalda Ingleharta teoria rozwoju ludzkiego. Kraków: Wydawnictwo NOMOS .
 • Ziółkowski, M., Koralewicz, J. (1990). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym w końcu lat osiemdziesiątych. Poznań: Nakom.
 • Żemojtel-Piotrowska M. (2009). Narzekanie i roszczeniowość a postrzeganie świata społecznego. Gdańsk: Wydawnictwo UG .
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2009). Narzekanie i roszczeniowość a przekonania (de)legitymizujące świat społeczny. W: K. Skarżyńska, J. Cisłak, K. Henne (red.) Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności (s. 87-96). Warszawa: SWPS Academica.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. Piotrowski, J. (2010a, w druku). Biedny, więc roszczeniowy czy roszczeniowy więc biedny? O możliwych związkach postaw roszczeniowych ze statusem socjoekonomicznym i wykluczeniem społecznym. W: M. Chruściel, P. Kowzan, M. Popow, M. Prusinowska, M. Zielińska (red.) Oblicza biedy we współczesnej Polsce. Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2010b). Entitlement attitudes and its connection to value system and preferences to particular political system. Referat wygłoszony na “I International Conference Self-Regulation, Motivation and Gender”, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2011, w recenzji). Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bdb3db8e-8f2e-4eda-a521-e423c60dd056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.