PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8 | 3 | 17-22
Article title

Stosunek władz państwowych do rozwoju kultury fizycznej w Drugiej Rzeczypospolitej

Authors
Content
Title variants
EN
The attitude of state authorities to the development of physical culture in the Second Polish Republic
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kultura fizyczna w Drugiej Rzeczypospolitej zajęła ważne miejsce w polityce państwa. Obejmowała wychowanie fizyczne, rekreację ruchową wraz z aktywnymi formami turystyki, sport masowy, wyczynowy oraz przysposobienie wojskowe powiązane pod względem programowym z wychowaniem fizycznym. W popularyzacji sportu istotną rolę odegrało państwo. Rozwijano m.in. infrastrukturę, budując schroniska górskie, skocznie narciarskie, kryte pływalnie, lokalne boiska oraz nowoczesne wielkie stadiony. Duży wkład w rozwój kultury fizycznej w przedwojennej Polsce położyły instytucje, związki oraz stowarzyszenia sportowe. Celem artykułu jest zarysowanie stosunku władz państwowych do kultury fizycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tekst ma układ problemowy, prezentuję politykę państwa pod względem finansowym, organizacyjnym i prawnym.
EN
Physical culture in the Second Polish Republic has taken an important place in the politics of the state. It included physical education, physical recreation along with active forms of tourism, mass sports, high-performance sport and military adoption related programmatically with physical education. The state played a significant role in popularizing sport. They developed, among others infrastructure, building mountain hostels, ski jumps, indoor swimming pools, local playgrounds and modern large stadiums. A great contribution to the development of physical culture in pre-war Poland was made by institutions, unions and sports associations. The purpose of the article is to outline the attitude of state authorities to physical culture during the interwar period. The text has a problem layout, I present the state's policy in financial, organizational and legal terms.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
17-22
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • [1] Dudek, D. (2011). Pojęcie kultury fizycznej w polskiej tradycji terminologicznej do roku 1939 [w:] Z dziejów kultury fizycznej i turystki w Polsce. red. T. Drozdek-Małolepsza, Tom I, Częstochowa, 14-27.
 • [2] Jarecki, W. (1921). Potęga kultury fizycznej. Wychowanie Fizyczne, 1.
 • [3] Małolepszy, E. (2011). Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918-1998. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna, 87-88.
 • [4] Wryk, R. (2012). Początki ruchu olimpijskiego w Polsce. Poznań.
 • [5] Gaj, J., Hądzelek, K. (1997). Dzieje kultury fizycznej w Polsce. Poznań.
 • [6] Pierwszy Polski Kongres Sportowy (1923). Przegląd Sportowy, 16, 3-6.
 • [7] Dudek, D. (2002). Sanacyjny projekt ustawy o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego młodzieży i o przysposobieniu wojskowym [w:] Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczpospolitej. red. R. Wasztyl, Kraków, 313-329.
 • [8] Chełmecki, J. (1993). Projekty ustaw o wychowaniu fizycznym i przysposobieniu wojskowym, Wychowanie Fizyczne i Sport, 2, 87-88.
 • [9] Szymański, L. (1995). Kultura fizyczna w polityce II Rzeczpospolitej, Wrocław.
 • [10] Stadjon (1926), 48.
 • [11] W trosce o gotowość zbrojną narodu. Konferencja prasowa u dyrektora Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego płk. Ulrycha (1927). Przewodnik Gimnastyczny Sokół, 15-16.
 • [12] Dziemianko, Z., Łagodowski, W. (2010). Edukacja obronna kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2, 39-46.
 • [13] Wojtycza, J. (2012). Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego jako element koordynacji systemu bezpieczeństwa w II RP w latach 1927-1939. Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, 2, 79-86.
 • [14] Chełmecki, J. (2002). Wkład Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w modernizacją programu rozwoju kultury fizycznej w Polsce (1927-1939) [w:] Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczpospolitej. red. R. Wasztyl, Kraków, 299-313.
 • [15] Marcinkowski, M., Sokołowski, M. (2004). Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury fizycznej w wojsku, Tom VII, Warszawa.
 • [16] Pycka, A. M. (2015). Kultura w II Rzeczypospolitej. Warszawa.
 • [17] Monitor Polski (1930). 69, poz. 255.
 • [18] Wychowanie Fizyczne (1930). 10.
 • [19] Święto W. F. i P. W. w Spale (1931). Stadjon , 24.
 • [20] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (1932). 94, poz. 808.
 • [21] Nowe wielkie szlaki sportu polskiego (1935). Przegląd Sportowy, 35.
 • [22] Daszkiewicz, T. (1999). Józef Piłsudski o wartościach nadrzędnych wychowania fizycznego. Kultura Fizyczna, 3-4, 1-3.
 • [23] Daszkiewicz, T. (1999). Józef Piłsudski o potrzebie miernika powodzenia wychowania fizycznego. Kultura Fizyczna, 1-2, 12-13.
 • [24] Piłsudski, J. (1998). Przemówienia na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Wychowania Fizycznego. Kultura Fizyczna. oprac. T. Daszkiewicz, 11, 14-19.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bcc8d241-1e27-44a9-a770-f069d33e7fd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.