PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 199-202
Article title

Matczyna reprezentacja dziecka – jej znaczenie dla relacji z dzieckiem

Content
Title variants
EN
Maternal representation of her child in relation to the mother-infant relationship
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Contemporary trend in studies on the origin of mental disorders in children emphasises the importance of childmother relationship. The subject of this paper is one of its components – maternal representation of the child. This notion comes from John Bowlby’s works, who described the significance of Internal Working Models for mother-child relationship and its development. Maternal representation of the child may be defined as a set of conscious and unconscious opinions, feelings and fantasies, which determine mother’s attitude towards her child. Maternal representations of children possess some common features, while being extremely individual for every mother and every child, because their creation, character and quality depend on the whole life of the mother and persons around her, as well as on the child itself. Content-oriented aspect of this representation includes both child’s features and mother's ideas on maternity, her role as mother, her relationship with father of the child, perception of own mother and other important persons in the mother’s life. Relationship with these persons modifies her behaviour towards the child. Representation of child plays an extremely important role, particularly during the first period of the child’s life, when child-derived signals are ambiguous. It constitutes a “guide” enabling mother to understand her child, its moods and needs, and determines child-oriented maternal behaviour. Thereby, the child finds out how it is and how its mother would like it to be. Mother – often unconsciously – enhances certain behaviours of her child, influencing thereby the development of its identity.
PL
Współczesny nurt badań nad genezą zaburzeń występujących u dzieci wskazuje na znaczenie relacji dziecka z matką. Przedmiotem tej pracy jest jeden z jej elementów – matczyna reprezentacja dziecka. Pojęcie to wywodzi się z prac Johna Bowlby’ego, który opisywał znaczenie Wewnętrznych Modeli Roboczych dla relacji z dzieckiem i jego rozwoju. Matczyną reprezentację dziecka można określić jako zbiór świadomych i nieuświadamianych sądów, uczuć, fantazji definiujących, kim dziecko jest dla matki. Matczyne reprezentacje dziecka posiadają pewne cechy wspólne, choć pozostają dla każdej matki i dziecka niezwykle indywidualne, bowiem na ich tworzenie, charakter, jakość rzutują całe życie matki i osób z jej otoczenia oraz samo dziecko. Aspekt treściowy reprezentacji zawiera zarówno cechy dziecka, jak i wyobrażenia matki dotyczące macierzyństwa, jej jako matki, ojca dziecka, obraz własnej matki oraz innych ważnych osób z życia matki, z którymi doświadczenia modyfikują jej zachowanie w stosunku do dziecka. Reprezentacja dziecka odgrywa ogromną rolę szczególnie w pierwszym okresie życia dziecka, gdy sygnały płynące od niego są niejednoznaczne. Stanowi „przewodnik” umożliwiający matce rozumienie dziecka, jego stanów i potrzeb i wyznacza zachowanie matki w stosunku do niego. Drogą tą dziecko dowiaduje się, jakie jest i jakim matka chciałaby je widzieć. Matka – często nieświadomie – wzmacnia pewne zachowania dziecka, wpływając tym samym na rozwój jego tożsamości.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
199-202
Physical description
Contributors
 • Pracownia Psychologii Klinicznej Dziecka, Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel.: 022 554 97 43 lub 554 97 71
References
 • 1. Freud Z.: Przypominanie, powtarzanie i przepracowywanie. W: Pospiszyl K.: Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło. Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991.
 • 2. Bowlby J.: Attachment and Loss. Vol. 2, Penguin Books, London 1974.
 • 3. Zeanah C.H., Benoit D.: Clinical applications of a parent perception interview in infant mental health. Infant Psychiatry 1995; 4: 539-553.
 • 4. Brazelton T.B., Cramer B.G.: The Earliest Relationship: Parents, Infants, and the Drama of Early Attachment. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New York 1990.
 • 5. Zeanah C.H., Barton M.L.: Introduction: internal representations and parent-infant relationships. Infant Mental Health Journal 1989; 10: 135-141.
 • 6. Zeanah C.H., Boris N.W, Scheeringa M.S.: Psychopathology in infancy. J. Child Psychol. Psychiatry 1997; 38: 81-99.
 • 7. Stern D.N.: The Motherhood Constellation. A Unified View of Parent-Infant Psychotherapy. Basic Books, New York 1995.
 • 8. Fraiberg S., Adelson E., ShapiroV: Ghosts in the nursery. A psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-mother relationships. J. Am. Acad. Child Psychiatry 1975; 14: 387-421.
 • 9. Lebovici S.: On intergenerational transmission. From filiation to affiliation. Infant Mental Health Journal 1993; 14: 260-272.
 • 10. Robin M., de Maner-Idrissi G., Corroyer D.: Mothers’ representations of their 13-month-old twins and child-raising attitudes. Infant Mental Health Journal 1998; 19: 1-19.
 • 11. Stern D.N.: Maternal representations: a clinical and subjective phenomenological view. Infant Mental Health Journal 1991; 12: 174-186.
 • 12. Makiełło-Jarża G.: Geneza i rozwój postawy macierzyńskiej. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Psychologiczno-Pedagogiczne, 1970: 15.
 • 13. Bielawska-Batorowicz E.: Ciąża i poród w świetle badań psychologicznych. Przegląd Psychologiczny 1987; 30: 679-694.
 • 14. Kornas-Biela D.: Wokół początków życia ludzkiego. Nasza Księgarnia, Warszawa 1993.
 • 15. Zeanah C.H., Benoit D., Hirschberg L. i wsp.: Mothers’ representations of their infants are concordant with infant attachment classifications. Developmental Issues in Psychiatry and Psychology 1994; 1: 9-18.
 • 16. Cramer B.: Zawód dziecko. WAB, Warszawa 1994.
 • 17. Zeanah C.H. (red.): Handbook of Infant Mental Health. The Guilford Press, New York 1993.
 • 18. Crandell L.E., Fitzgerald H.E., Whipple E.E.: Dyadic synchrony in parent-child interactions: a link with material representations of attachment relationships. Infant Mental Health Journal 1997; 18: 247-264.
 • 19. Crowell J.A., Feldman S.S.: Assessment of mothers’ working models of relationships: some clinical implications. Infant Mental Health Journal 1989; 10: 173-184.
 • 20. Haft WL., Slade A.: Affect attunement and maternal attachment: a pilot study. Infant Mental Health Journal 1989; 10: 157-172.
 • 21. Seifer R., Dickstein S.: Parental mental illness and infant development. W: Zeanah C.H. (red.): Handbook of Infant Mental Health. The Guilford Press, New York 1993.
 • 22. Winnicott D.W: The theory of parent-infant relationship. Int. J. Psychoanal. 1960; 41: 585-595.
 • 23. Kutter P: Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświadomych. GWP, Gdańsk 1998.
 • 24. Mahler M.S., Pine F., Bergman A.: The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation. Basic Books, New York 1975.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc97f438-cd98-4b12-b378-47a76b221250
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.