PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 125–131
Article title

Analysis of thrombolytic therapy in ischemic stroke treatment

Content
Title variants
PL
Analiza przebiegu leczenia udaru niedokrwiennego mózgu z wykorzystaniem trombolizy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Stroke is a widespread disease in the community. For this reason, its treatment is a major challenge for medical staff. Currently one of the most effective methods of treatment of ischemic stroke is thrombolysis. MATERIALS AND METHODS: The medical records of 91 patients diagnosed with acute ischemic stroke treated with thrombolysis and hospitalized in the Lower Silesian Specialist Hospital in Wroclaw in the years 2007–2013 have been analyzed for the study. Statistical analysis of the material was performed. RESULTS: The analysis of the studied material showed that: ‒ only a small number of patients with ischemic stroke are treated with thrombolysis ‒ the largest group of patients were individuals who at the stage of qualification for the treatment scored 6 points in The National Institutes of Health Stroke Scale, or NIH Stroke Scale (NIHSS) ‒ neurological deficits were resolved in 46% of patients within 24 hours after thrombolytic therapy ‒ an average point value according to the modified Rankin scale assessing the patients' level of disability was 1.08 after completion of hospitalization. CONCLUSIONS: 1. The neurological condition of most patients during thrombolytic treatment improved significantly during the ad-ministration of rt-PA. 2. After the hospitalization process, 6 out of 10 patients demonstrated full self-reliance. 3. Active involvement of the patient and the family in the therapeutic process enhances patient autonomy. 4. There was no record of a worse health condition following the treatment. 5. Thrombolytic therapy is an effective treatment for ischemic stroke.
PL
WSTĘP: Udar mózgu jest szeroko rozpowszechnionym schorzeniem w społeczeństwie, dlatego jego leczenie stanowi poważne wyzwanie dla personelu medycznego. Obecnie jedną z najskuteczniejszych metod leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego jest tromboliza. MATERIAŁ I METODY: Analizie poddano dokumentację medyczną 91 pacjentów ze zdiagnozowanym udarem niedo-krwiennym mózgu, leczonych z wykorzystaniem trombolizy, hospitalizowanych w Dolnośląskim Szpitalu Specjali-stycznym we Wrocławiu w latach 2007–2013. Materiał poddano analizie statystycznej. WYNIKI: Analiza materiału badawczego wykazała, iż: ‒ tylko niewielki odsetek chorych z udarem niedokrwiennym jest leczony za pomocą trombolizy, ‒ wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które na etapie kwalifikacji do leczenia uzyskały 6 pkt w skali NIHSS, ‒ w pierwszej dobie po leczeniu trombolitycznym stwierdzono u 46% pacjentów całkowite wycofanie się deficytów neurologicznych, ‒ po zakończonej hospitalizacji średnia liczba punktów według zmodyfikowanej skali Rankina, oceniająca stopień niesprawność pacjentów, wyniosła 1.08. WNIOSKI: 1. Stan neurologiczny większości pacjentów leczonych trobolitycznie uległ znacznej poprawie w trakcie podawania leku Actylise. 2. Po zakończonej hospitalizacji pełny zakres samodzielności odzyskało 6 na 10 pacjentów. 3. Aktywny udział chorego i rodziny w procesie terapeutycznym zwiększa samodzielność pacjenta. 4. Nie stwierdzono przypadków pogorszenia stanu zdrowia w wyniku leczenia. 5. Leczenie trombolityczne jest skuteczną metodą leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
125–131
Physical description
Contributors
 • Department of Nervous System Diseases, Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University
 • Department of Nervous System Diseases, Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University
 • Department of Nervous System Diseases, Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Science, Wroclaw Medical University, Poland, ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, tel. +48 603 357 879
References
 • 1. Strepikowska A., Buciński A. Udar mózgu – czynniki ryzyka i profilaktyka. Farmacja Pol. 2009; 65: 46–50.
 • 2. Kozera G., Nyka W.M., Siebert J. Aktualne zasady terapii ostrej fazy udaru mózgu. Forum Med. Rodz. 2011; 5: 147–155.
 • 3. Zalisz M. Postępowanie przedszpitalne z chorym na udar mózgu (w aspekcie leczenia trombolitycznego). Pol. Ann. Med. 2009; 16(1): 160–167.
 • 4. Huybrechts F., Caro J.J. The Barthel Index and modified Rankin Scale as prognostic tools for long-term outcomes after stroke – a qualitative review of the literature. Curr. Med. Res. Opin. 2007; 23: 1627–1637.
 • 5. Gurański K., Zięba T., Kowalczyk L., Podemski R. Analiza leczenia trombolitycznego u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu na podstawie własnych doświadczeń. Udar Mózgu 2007; 9(2): 47–51.
 • 6. Litwin T., Kobayashi A., Skowrońska M., Członkowska A. Leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu do 3 godzin od wystąpienia objawów u 100 pierwszych pacjentów. Neurol. Neurochir. Pol. 2008; 42: 1–5.
 • 7. Sobolewski P., Śledzińska M., Szczuchniak W., Hatalska-Żerebiec R., Grzesik M., Sobota A. Dożylne leczenie trombolityczne chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu – analiza 100 przypadków. Część I Charakterystyka chorych oraz wyniki leczenia. Prz. Lek. 2012; 69: 237–241.
 • 8. Emberson J., Lees KR., Lyden P. et al. Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet: 384: 1929–1935, doi: 10.1016/S0140-6736(14) 60584-5.
 • 9. Żach M., Kwieciński H. Dożylna tromboliza w udarze niedokrwiennym mózgu. Pol. Prz. Neurol. 2005; 1: 15–18.
 • 10. Widimsky P., Coram R., Abou-Chebl A. Reperfusion therapy of acute ischaemic stroke and acute myocardial infarction: similarities and differences. Eur. Heart J. 2014; 35: 147–155.
 • 11. Hacke W., Kaste M., Bluhmki E. et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after Acute ischemic stroke. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 1317–1329.
 • 12. Wahlgren N., Ahmed N., Dávalos A. SITS investigators: Thrombolysis with Alteplase 3-4.5 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR): an observational study. Lancet 2008; 372: 1303–1309.
 • 13. Owe J.F., Sanaker P.S., Naess H., Thomassen L. The yield of expanding the therapeutic time window for tPA. Acta Neurol. Scand. 2006; 114: 354–357.
 • 14. Cichońska M., Borek M., Krawczyk W., Maciąg D., Iłżecka J. Ocena czasu od wystąpienia incydentu udaru mózgu do uzyskania pomocy medycznej w populacji regionu świętokrzyskiego. Pielęgniarstwo XXI wieku 2011; 3(36): 11–14.
 • 15. Wawrzyński M., Pierzchała K. Tromboliza w udarze niedokrwiennym mózgu – 8 lat doświadczeń. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66(6): 37–44.
 • 16. Alderazi Y.J., Chang J., Yang J.P. et al. Impact of Protocol Deviations in Acute Ischemic Stroke Treated With Intravenous rt-PA Within 4.5 Hours After Symptom Onset. The Neurohospitalist 2012; 2: 82–86.
 • 17. Roje-Bedeković M., Vargek-Solter V., Corić L. et al. Thrombolysis for acute ischemic stroke – our experiences as part of SITS–MOST. Acta. Clin. Croat. 2009; 48: 287–293.
 • 18. Rosińczuk-Tonderys J. Zaburzenia wyższych czynności poznawczych u pacjentów po udarach mózgu. W. Choroby przewlekłe: wybrane zagadnienia. Eds. Abramczyk A., Panaszek B., A&A Optimed, Wrocław 2008: 197–208.
 • 19. Wiszniewska M., Kobayashi A., Członkowska A. Postępowanie w udarze mózgu. Skrót Wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego z 2012 roku. Pol. Prz. Neurol. 2012; 8: 161–175.
 • 20. Kozera G. Edukacja chorego po udarze mózgu. Chor. Serca Naczyń 2007; 4(3): 123–126.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc3d765a-b2ab-4811-819d-4fe73eea30f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.