PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 21 | 2 | 36-42
Article title

Ocena zawartości mykotoksyn w słodach jęczmiennych pochodzących z dwóch browarów w Polsce

Content
Title variants
EN
An assessment of the concentration of mycotoxins in barley malt in two Polish breweries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proces produkcji piwa wymaga wykorzystania surowca, jakim jest słód – najczęściej stosowany jest słód jęczmienny. Jednak, ziarno wykorzystywane do produkcji słodu jęczmiennego jest zagrożone stałą obecnością mykotoksyn. Celem pracy było określenie stężenia mykotoksyn: deoksyniwalenolu (DON, DON-3 Gls), ochratoksyny A (OTA), aflatoksyny B1 w słodzie jęczmiennym, pochodzącym z dwóch browarów w Polsce. Oznaczeń dokonano w 46 próbkach w okresie 2011–2015 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, zgodną z normami akredytowanymi. Wyniki oznaczeń wykazały, że najwyższe stężenia w słodzie odnotowano dla deoksyniwalenolu (DON, DON-3 Gls), jednak na poziomie nie przekraczającym najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP). Stężenie żadnej z mykotoksyn, zidentyfikowanych w słodzie jęczmiennym wykorzystywanym w polskim browarnictwie nie przekroczyła NDP. Wyniki pracy świadczą o fakcie, że zawartość mykotoksyn w słodzie jęczmiennym nie jest zagrożeniem dla jakości samego słodu, ani dla zdrowia konsumentów piwa.
EN
The process of beer production requires the use of components such as malt. Barley malt is used most often for this production. However, the seeds that are used to produce barley malt are endangered due to the permanent presence of mycotoxins. The aim of the study was to assess the concentration of mycotoxins: deoxynivalenol (DON, DON-3 Gls), ochratoxin A (OTA), and aflatoxin B1 in the barley malt that is used in two breweries in Poland. The measurements were performed on 46 samples that were collected between 2011–2015, using high-performance liquid chromatography (HPLC), which is in compliance with the standards of the accreditation norms. The results of the measurements showed that although the highest concentration of mycotoxins was found for deoxynivalenol (DON, DON-3 Gls), it was at a level that is below the highest acceptable level (NDP). None of the concentrations of mycotoxins that were found in the barley malt used in the Polish brewing industry exceeded the NDP. The results of the study support the conclusion that the content of mycotoxins in the barley malt is a threat neither to the barley malt itself, nor to the health of the consumers of beer.
Contributors
author
 • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny
References
 • [1] Rogers C.M., Veatch D., Covey A. et al.: Terminal acidic shock inhibits sour beer bottle conditioning by Saccharomyces cerevisiae. Food Microbiol. 2016; 57: 151-8.
 • [2] Wasiak Ł.: Zarys technologii piwa – proces produkcyjny. Journal of NutriLife, 2012: 10.
 • [3] Wasiak Ł.: Zarys technologii piwa – surowce. Journal of NutriLife, 2012: 09.
 • [4] Joanna H., Tomasz P.: Nietypowe słody piwowarskie – przegląd prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu nr 92. Nauki Inżynierskie i Technologie 2: 2010.
 • [5] Liszewski M., Błażewicz J., Zembold-Guła A. et al.: Effect of nitrogen fertilization method on barley malt extractivity. Fragmenta Agronomica. Rocznik 2012; 29 (1): 93-104.
 • [6] Zembold-Guła A., Kozłowska K., Szwed Ł. I wsp.: Wartość słodownicza ziarna jęczmienia w zależności od stanu odżywienia roślin azotem. [w]: Jakość i prozdrowotne cechy żywności. Wojtatowicz M., Kawa-Rygielskia J. [red.] Wyd. UP Wrocław 2010: 57–64.
 • [7] Inoue T., Nagatomi Y., Uyama A. et al.: Degradation of Aflatoxin B1 during the Fermentation of Alcoholic Beverages. Toxins (Basel). 2013; 5(7): 1219–1229.
 • [8] Hietaniemi V., Rämö S., Yli-Mattila T. et al.: Updated survey of Fusarium species and toxins in Finnish cereal grains. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2016; 33(5): 831-48.
 • [9] European Food Safety Authority (EFSA) (2013) Deoxynivalenol in food and feed, occurrence and exposure. EFSA J 11(10): 3379. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3379.htm. Accessed 20 Jul 2016.
 • [10] Bokulich N.A., Bamforth Ch.W.: The Microbiology of Malting and Brewing. Microbiol. Mol Biol Rev, 2013; 77(2): 157-172.
 • [11] Michlmayr H., Varga E., Malachova A. et al.: 3 Glycoside Hydrolase from Bifidobacterium adolescentis Hydrolyzes - Glucosides of the Fusarium Mycotoxins Deoxynivalenol, Nivalenol, and HT-2 Toxin in Cereal Matrices. Appl Environ Microbiol. 2015; 81(15): 4885-4893.
 • [12] Matsuda Y., Wakai T., Masayuki Kubota M. et al.: Mycotoxins are conventional and novel risk biomarkers for hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2013; 19(17): 2587-2590.
 • [13] Matsuda Y., Ichida T., Fukumoto M., Hepatocellular carcinoma and liver transplantation: clinical perspective on molecular targeted strategies. Med Mol Morphol 2011; 44: 117-124.
 • [14] Zhang X., Boesch-Saadatmandi C., Lou Y. et al.: Ochratoxin A induces apoptosis in neutral cells. Genes Nutr v 2009; 4 (1): 41-48.
 • [15] Reddy L., Bhoola K.: Ochratoxins – Food Contaminants. Impact on Human Health. Toxins (Basel) 2010 Apr 2(4): 771-779.
 • [16] Castellanos-Onorio O., Gonzalez-Rios O., Guyot B. et al.: Effect of two different roasting techniques onthe ochratoxin A (OTA) reduktion in coffee beans (Coffea arabica). Food Control 2011; 22: 1184-1188.
 • [17] Coronel M.B., Marin S., Cano-Sancho G. et al.: Exposure assessment to ochratoxin A in Catalonia (Spain) based on the consumption of cerals, nuts, coffee, wine, and beer. Food Additives & Contaminants: V 2012; Part A, 29: 979-993.
 • [18] McCormick S.P., Stanley A.M., Nicholas A. et al.: Trichothecenes: From Simple to Complex Mycotoxins. Toxins (Basel) 2011; 3(7): 802–814.
 • [19] PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • [20] PN-EN ISO 16050:2011 – metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (high-performance liquid chromatography) z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i z uzyskiwaniem pochodnej po rozdziale na kolumnie.
 • [21] PN-EN ISO 14132:2010 – metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (high-performance liquid chromatography) z oczyszczaniem na kolumnie powinowactwa immunologicznego i detekcją fluorescencyjną.
 • [22] Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. oraz zmieniającymi je rozporządzeniami Komisji (WE): 1126/2007, 565/2008, 628/2008, 105/2010,165/2010 (4) [22].
 • [23] Bolechovaa M., Benesovab K., Belakovab S. et al.: Determination of seventeen mycotoxins in barley and malt in the Czech Republic. Food Control, 2015 Jan; 47: 108–113.
 • [24] Piacentini K.C., Geovana D., Savi, Pereira M. E.V. et al.: Fungi and the natural occurrence of deoxynivalenol and fumonisins in malting barley (Hordeum vulgare L.). Food Chemistry. 2015; 187: 204–209.
 • [25] Běláková S., Benešová K., Čáslavský J., et al.: The occurrence of the selected fusarium mycotoxins in Czech malting barley. Food Control. 2014; 37: 93–98.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc331320-4461-411c-a573-96982414d5a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.