Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 38 | 1 | 5-92

Article title

Charakterystyka i rola analizy wpływu finansowania nowej technologii medycznej na budżet płatnika w określonym systemie opieki zdrowotnej

Authors

Content

Title variants

EN
Characteristics and use of budget impact analysis in the decision making related to the reimbursement of the new medical technology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Charakterystyka i rola analizy wpływu finansowania nowej technologii medycznej na budżet płatnika w określonym systemie opieki zdrowotnej Analiza wpływu finansowania nowej technologii medycznej na budżet płatnika („analiza wpływu na budżet”) przewiduje konsekwencje finansowe i organizacyjne, wynikające z realizowania nowej technologii medycznej w określonym systemie opieki zdrowotnej. Celem pracy jest: • przedstawienie charakterystycznych cech analizy wpływu na budżet i jej specyficznej roli w procesie podejmowania decyzji o finansowaniu technologii medycznych ze środków publicznych, • pokazanie na przykładach analiz przeprowadzonych w warunkach polskich, jak podejść do problemu konstruowania modelu, wykorzystania źródeł danych oraz obliczania i prezentowania wyników, • ocena stopnia, w jakim zalecenia dobrej praktyki są realizowane w praktyce, • wskazanie sposobów poprawy jakości analiz wpływu na budżet w przyszłości. Cechy charakterystyczne dla analizy wpływu na budżet są następujące: 1) analiza ta określa dostępność danej technologii medycznej w określonym systemie opieki zdrowotnej, 2) opiera się na zasadach księgowania, 3) modelowanie przeprowadza się dla przewidywanej w rzeczywistości populacji, 4) porównywane są scenariusze, a nie pojedyncze interwencje, 5) wyniki przedstawiane są bez dyskontowania, oddzielnie dla każdego roku w danym horyzoncie czasowym, 6) horyzont czasowy jest krótki (1-5 lat). Przedstawione w pracy przykłady analiz wpływu na budżet przeprowadzonych w warunkach polskich wskazują, że analiza ta dostarcza informacji pomocnych w określeniu, czy badane technologie medyczne mogą być sfinansowane w danym systemie i jest użytecznym narzędziem do planowania budżetu oraz alokacji lub re-alokacji zasobów w związku z decyzją o finansowaniu danej technologii. Krytyczna ocena publikowanych analiz wpływu na budżet wykazała, że większość z nich nie spełnia specyficznych dla tego typu analiz wymogów, jakimi są: uwzględnianie zmian populacji w czasie, przedstawianie wyników w prawidłowym formacie oraz przeprowadzenie analizy wrażliwości. Przyszłą aktywność należy ukierunkować na inwestowanie w gromadzenie danych niezbędnych do oszacowania parametrów specyficznych dla analiz wpływu na budżet, publikowanie tych analiz w recenzowanych czasopismach oraz monitorowanie rzeczywistego wpływu tych analiz na globalną politykę zdrowotną i praktykę kliniczną.
EN
Characteristics and use of budget impact analysis in the decision making related to the reimbursement of the new medical technology Budget impact analysis (BIA) estimates the financial consequences of adoption and diffusion of a new health technology within a specific health care setting. The aim of this work is: • to present definition and intended use of BIA in the decision making related to the reimbursement of a new intervention at a given price for a specific population, • to show, using the example of BIAs performed in the Polish setting, the typical approach to the problem of budget impact model design, acquisition and use of data to make budget projections, calculation and reporting of results, • to evaluate the agreement between methodological guidelines and published BIAs, • to indicate how to improve the quality of BIAs in the future. The characteristics of BIA are as follows: 1) the analysis determines whether the new technology can be afforded by the healthcare system of interest, 2) is based on the principles of accounting, 3) is modelled for the actual anticipated size of the patient population, 4) compares scenarios defined by a set of interventions rather than specific individual technologie, 5) results should be presented for each year of the time horizon, without discounting, 6) time horizon is short (1-5 years). Example of BIAs performed in the Polish setting indicate that this analysis provides information needed to predict whether the technologies are affordable within a given healtcare system and is the useful tool for budget planning and allocation or re-allocation of resources in relation to the decision about reimbursemrnt of the technology of interest. The critical review of published BIAs shows that in many cases analyses do not correctly account for the change in population size over time, do not provide information in the correct format and do not include sensitivity analysis. The future research needs to be directed to the investment in data collection for parameters specific to BIAs, publishing BIAs in a peer-reviewed journals and monitoring their impact on global healtn policies and clinical practice.

Discipline

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

5-92

Physical description

Contributors

author
 • Centrum Farmakoekonomiki, Warszawa

References

 • Ham C. Priority setting in health care: learning from international experience. Health Policy. 1997; 42:49-66.
 • Bennett S, Chanfreau C. Approaches to rationing antiretroviral treatment: ethical and equity implications. Bull World Health Organ. 2005; 85:541-547.
 • Olsen OE. Bridging the equity gap in maternal and child health: Health systems research is needed to improve implementation. BMJ. 2005; 331:844.
 • Wiseman V, Mooney G, Berry G, Tang KC. Involving the general public in priority setting: experiences from Australia. Soc Sci Med. 2003; 56:1000-1012.
 • Gericke CA, Kurowski C, Ranson MK, Mills A. Intervention complexicity a conceptual framework to inform priority-setting in health. Bull World Health Organ. 2005; 83:285-293.
 • Goddard M, Kauck K, Preker A, Smith PC. Priority setting in health a political economy perspective. Health Economics Policy and Law. 2006; 1:79-90.
 • Baltussen R, Niessen L. Priority setting of health interventions: the need for multi-criteria decision analysis. Cost effectiveness and resource allocation. 2006; 4:14 doi:10.1186/1478-7547-4-14.
 • Summerskill W. Cochrane Collaboration and the evolution of evidence. Lancet. 2005; 366:1760.
 • Drummond M, McGuire A. Methods for Economics evaluation of Health care programmes. 2nd edition. Oxford. Oxford University Press; 1997.
 • Gold MR, Siegel JE, Russell LB, Weinstein MC. Cost-effectiveness in health and medicines. New York (NY): Oxford University Press; 1996.
 • Murray CJL, Lopez AD, (eds). The global burden od disease. Harvard Scholl of Public Health, on behalf of the WHO nad the World Bank. Cambridge: Harvard University Press; 1996.
 • Orlewska E, Mierzejewski P. Polskie wytyczne przeprowadzania badań farmakoekonomicznych (projekt). Farmakeokonomika. 2000; 4(Supl.1):3-10.
 • Trueman P, Drummond M, Hutton J. Developing guidance for budget impact analysis. Pharmacoeconomics. 2001; 19:609-621.
 • Orlewska E, Mierzejewski P. Wytyczne przeprowadzania analizy finansowej (projekt). Farmakoekonomika. 2002; 6:2-5.
 • Orlewska E, Mierzejewski P. Proposal of Polish guidelines for conducting financial analysis and their comparison to existing guidance on budget impact in other countries. Value in Health. 2004; 7:1-10.
 • Orlewska E. Rola analizy finansowej w podejmowaniu decyzji medycznych i wytyczne przeprowadzania analizy finansowej. W: Orlewska E, Nowakowska E: Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów akademii medycznych. Wydawnictwo Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego Poznań 2004.
 • Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans L, Caro J, Mullins CD, Nuijten M, Orlewska E i wsp. Principles of good practice for budget impact analysis: report of the ISPOR Task Force on good research practices - budget impact analysis. Value in Health. 2007; 10:336-347.
 • Orlewska E. Economic aspects in medical decision making. Transpl Proc. 2003, 35:1227-1229.
 • Mauskopf J. Prevalence-based economic evaluation. Value in Health 1998; 1:251-259.
 • Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA). Guidelines for economic evaluation of pharmaceuticals: Canada. 2nd ed. Nov.1997. http://www.acmts.ca/index.php/en/hta/reports-publications/search/ publication/35 (dostęp: sierpień 2005).
 • Academy of Managed Care Pharmacy Format for Formulary Submissions, Version 2.1. April 2001. http://www.fmcpnet.org/data/resource/Format ~Version_2_1~Final_Final.pdf (dostęp: listopad 2008).
 • Capri S, Ceci A, Terranova L, Merlo F, Mantovani L. Guidelines for economic evaluations in Italy: recommendations from the Italian Group of Pharmaco-economic Studies. Drug Information J. 2001; 35:189-201.
 • National Institute for Clinical Excellence. Revised guidelines for manufacturers, sponsors of thechnologies making submissions to the Institute. London: National Institute for Clinical Excellence, 2001 http://www.nice.org.uk
 • Commonwealth Department of Health and Ageing. Guidelines for the pharmaceutical industry on preparation of submissions to the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee. Canberra, Sept. 2002. http://www.health.gov.au/ internet/main/publishing.nsf/Content/health-pbs-general-pubs-guidelines-index.htm/$FILE/guidelines.pdf (dostęp: listopad 2008)
 • Annemans L, Crott R, Degraeve D, Dubois D, Huybrechts M, Peys F i wsp. Recommended structure for reporting economic evaluation on pharmaceuticals in Belgium. Pharmacy World&Service. 2002; 24:5-7.
 • Guidelines for the submission of a request to include a pharmaceutical product in the national list of health services. Version 4, April 2002. http://www.ispor.org/PEguidelines/source/PE%20GUIDELINES_Israel.pdf (dostęp: listopad 2008).
 • College des Economistes de la Santé. French guidelines for economic evaluation of health care technologies. Sept. 2004. http://www.ispor.org/PEguidelines /source/France_Guidelines_HE_Evaluation.pdf (dostęp: listopad 2008)
 • Mauskopf J, Earnshaw S, Mullins CD. Budget impact analysis: review of the state of the art. Future Drugs. 2005; 5:65-79.
 • Marshall DA, Douglas PR, Drummond MF, Torrance GW, Macleod S, Manti O i wsp. Guidelines for conducting pharmaceutical budget impact analyses for submission to public drug plans in Canada. Pharmacoeconomics. 2008; 26:477 495.
 • Guidelines for the budget impact analysis of health technologies in Ireland 2010. http://www.hiqa.ie/media/pdfs/HTA_Guidelines_for_Budget_Impact_ Analysis.pdf (dostęp: styczeń 2011).
 • Lance JW. Symposium Synopsis. W: Feldman RG, Young RR, Koella WP, editors. Spasticity: disordered motor control. Chicago: Year Book Medical Publishers. 1980: 485-494.
 • Sławek J. Spastyczność jako problem kliniczny. Wprowadzenie. W: Sławek J (red.) Spastyczność: od patofizjologii do leczenia. Via Medica 2007, Gdańsk.
 • Sławek J, Bogucki A, Banach M, Członkowska A, Friedman A, Krawczyk M i wsp. Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności u dorosłych – stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2004; 38:443-445.
 • Spasticity Study Group. Spasticity: etiology, evaluation, management, and the role of botulinum toxin type A. Muscle Nerve. 1997; suppl.6:S1-S256.
 • Ward AB, Aguilar M, De Beyl Z, Gedin S, Kanovsky P, Molteni F i wsp. Use of botulinum toxin A in management of adult spasticity – a European consensus statement. J Rehabil. 2003; 35:1-2.
 • Wissel J, Ward AB, Erzfard P, Bensmail D, Hecht M, Lejeune TM, Schnider P. European Consensus Table on the use of botulinum toxin type A in adult spasticity. J Rehabil Med. 2009; 41:13-25.
 • Royal College of Physicians. Guidance for the use of botulinum toxin in the management of spasticity in adults. Royal College of Physicians of London Clinical Effectiveness & Evaluation Unit. London; July 2002.
 • Davis EC, Barnes MP. Botulinum toxin and spasticity. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000; 69:143-147.
 • Munchau A, Bhatia KP. Uses of botulinum toxin injection in medicine today. BMJ 2000; 320:161-165.
 • De Paiva A, Meunier FA, Molgo J, Aoki KR, Dolly JO. Functional repair of motor endplates after botulinum neurotoxin A poisoning: biphasic switch of synaptic activity between nerve sprouts and their parent terminals. Proc Natl Acad Sci USA. 1999; 96:3200-3205.
 • Członkowska A, Ryglewicz D. Epidemiology of cerebral stroke in Poland. Neurol Neurochir Pol. 1999; 32(suppl. 6):99-103.
 • Kozubski W. Choroby naczyniowe układu nerwowego. W: Choroby Układu Nerwowego. Kozubski W. Liberski P. (red), PZWL, Warszawa 2004.
 • Leathley MJ, Gregston JM, Moore AP, Smith TL, Sharma AK, Watkins CL: Predicting spasticity after stroke in those surviving to 12 months. Clin Rehabil. 2004;18:438-443.
 • Głowacka J, Krawczyk. Zaburzenia napięcia mięśniowego i ich wpływ na stan funkcjonalny w grupie pacjentów we wczesnym okresie po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska. 2005; 1:48-56.
 • Grazko MA, Polo KB, Jabbari B. Botulinum toxin A for spasticity, muscle spasms and rigidity. Neurology. 1995; 45:712–717.
 • Bakheit AM, Thilmann AF, Ward AB, Poewe W, Wissel J, Muller J i wsp. A randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study to compare the efficacy and safety of three doses of botulinum toxin type A (Dysport®) with placebo in upper limb spasticity after stroke. Stroke. 2000; 31:2402–6.
 • Bakheit AM, Pittock S, Moore AP, Wurker M, Otto S, Erbguth F i wsp. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of botulinum toxin type A in upper limb spasticity in patients with stroke. Eur J Neurol. 2001; 8:559–565.
 • Simpson DM, Alexander DN, O’Brien CF, Tagliati M, Aswad AS, Leon JM i wsp. Botulinum toxin type A in the treatment of upper extremity spasticity: a randomised, double-blind, placebo controlled trial. Neurology. 1996; 46:1306 1310.
 • Childers MK, Brashear A, Jozefczyk P, Reding M, Alexander D, Good D i wsp. Dose-dependent response to intramuscular botulinum toxin type A for upper-limb spasticity in patients after stroke. Arch Phys Med Rehabil 2004; 85:1063 1069.
 • De Beyl DZ, Csiba L, Yakovleff A, Amarenco P, Biousse V, Lagueny A i wsp. A multicenter, double-blind, placebo controlled trial to evaluate dosing, safety, and efficacy of intramuscular botulinum toxin type A for the management of upper limb spasticity posstroke. Eur J Neurol. 2000; 7(Suppl 3):23.
 • Brashear A, Gordon MF, Elovic E, Kassicieh VD, Marciniak C, Do M i wsp. Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and finger spasticity after a stroke. N Engl J Med. 2002; 347: 395-400.
 • Hesse S, Reiter F, Konrad M, Jahnke MT. Botulinum toxin type A and short-term electrical stimulation in the treatment of upper limb flexor spasticity after stroke: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. Clinical Rehabilitation. 1998; 12:381–388.
 • Smith SJ, Ellis E, White S, Moore AP. A double-blind placebo controlled study of botulinum toxin in upper limb spasticity after stroke or head injury. Clinical Rehabilitation 2000; 14:5–13.
 • Seputtitada A, Suwanwela NC. The lowest effective dose of botulinum A toxin in adult patients with upper limb spasticity. Disabil Rehabil 2005; 18:176-184.
 • Final Public Summary Document July 2008 PBAC Meeting. Product: Botulinum toxin typoe A purified neurotoxin complex. http://www.health.gov.au/internet/ main/publishing.nsf/Content/BBDF44BAD97FF5F0CA2574EB000142FA/$File/Botulinum%20_upper_%20Final%20PSD%20Allergan.pdf
 • Wykaz substancji czynnych stosowanych w programach zdrowotnych. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2011/DGL Prezesa NFZ z dn. 1 lutego 2011.
 • Rozporządzenie MZ z dnia 22 grudnia 2010 w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U.10.251.1686 z dnia 29 grudnia.
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MZ z dnia 23.grudnia 2010 w sprawie cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dz.U.10.251.1689 z dnia 29 grudnia
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MZ z dnia 22. grudnia 2010 w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U.10.251.1687 z dnia 29 grudnia.
 • Katalog świadczeń i zakresów – leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 71/2009/DGL z dn. 3.11.2009.
 • Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach terapeutycznych. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3.2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2011 r.
 • Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych. Załącznik nr 1m do zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r.
 • UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonyloureas or insulin compared with conventional teratment and risk of compliations in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet. 1998; 352: 837-853.
 • DCCT Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993; 320: 977-86.
 • Singh SR, Ahmad F, Lal A, Yu Ch, Bai Z, Bennett H. Efficacy and safety of insulin analogues for the management of diabetes mellitus: a meta-analysis. CMAJ. 2009; 180:385-397.
 • IQWIG report_Commission No. A05-03. Long-acting insulin analogues in the treatment of diabetes mellitus type 2. https://www.iqwig.de/download/A05-03_Executive_summary_Long_acting_insulin_analogues_in_the_treatment_of_diabetes_mellitus_type_2.pdf
 • NICE Technology Appraisal No. 53. Guidance on the use of long-acting insulin analogues for the treatment of diabetes – insulin glargine. December 2002.
 • COMPUS Report. Long-acting insulin analogues for the treatment of diabetes mellitus: meta-analysis of clinical outcomes – update of CADTH Technology Report No 92 Compus Vol.2, Issue 1, March 2008.
 • Orlewska E, Gulacsi L. Paying for costly pharmaceuticals – reimbursement status of long-acting insulin analogues in selected developed countries. Value in Health. 2009; 12:A 414.
 • Rocznik Statystyczny 2010. www.stat.gov.pl
 • Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce. Zadania do realizacji w 2009 r: „Wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych)” www.mz.gov.pl
 • Life expectancy tables of Poland 2009. www.stat.gov.pl
 • Karnafel W. Przewlekłe powikłania cukrzycy - patogeneza, implikacje kliniczne. Przew Lek. 2000; 9:61-68.
 • GFK. 2006 Diabetes Patient Market Study Roper Global Diabetes Programme
 • Gumprecht J, Grzeszczak W. Zasady insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 2. Przew Lek. 2003; 6:10-14.
 • Horvath K, Jeitler K, Berghold A, Ebrahim SH, Gratzer TW, Plank J i wsp. Long-acting insulin analogues versus NPH insulin (human isophane insulin) for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2007; 2:CD005613.
 • Akram K, Pedersen-Bjergaard U, Borch-Johnsen K, Thorsteinsson B. Frequency and risk factors of severe hypoglycemia in insulin-treated type 2 diabetes: a literature survey. J Diabetes Complications. 2006; 20:402-408.
 • Zammit NN, Frier BM. Hypoglicemia in type 2 diabetes. Pathophysiology, frequency, and effects of different treatment modalities. Diabetes Care. 2005; 28:2948-2961.
 • Hepburn DA, MacLeod KM, Pell AC, Scougal IJ, Frier BM. Frequency and symptoms of hypoglycaemia experienced by patients with type 2 diabetes treated with insulin. Diabet Med; 1993; 10:231-237.
 • Henderson JN, Allen K, Deary IJ, Frier BM. Hypoglycaemia in insulin treated type 2 diabetes: frequency, symptoms and impaired awareness. Diabet Med. 2003; 20:1016-1021.
 • Miller CD, Philips LS, Ziemer DC, Gallina DL, Cook CB, El-Kebbi IM. Hypoglycemia in patients with type 2 diabetes mellitus. Arch Intern Med. 2001; 161:1653-1659.
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenie MZ z dnia 22 grudnia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Dz.U.10.253.1699 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 • Lechleitner M, Roden M, Haehling E, Mueller M. Insulin glargine in combination with oral antidiabetic drugs as a cost-equivalent alternative to conventional insulin therapy in type 2 diabetes mellitus. Wiener Klinische Wochenschrift. 2005; 117:593-598.
 • Davis TM, Brown SG, Jacobs IG, Bulsara M, Bruce DG, Davis WA. Determinants of severe hypoglycemia complicating type 2 diabetes: the Fremantle diabetes study. J Clin Endocrinol Metab. 2010; 95:2240 2247.
 • Leese GP, Wang J, Kelly P, Mardsen A, Morrison W, Frier BM, Morris AD, for the DARTS/MEMO Collaboration. Frequency of severe hypoglicaemia requiring emergency treatment in type 1 and type 2 diabetes. A population-based study of health service resource use. Diabetes Care 2003; 26:1176-1180.
 • Załącznik nr 5a do Zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Wykaz czynności wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i szpitalnej izbie przyjęć.
 • Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009. Katalog świadczeń szpitalnych.
 • Orlewska E, Gulacsi L. Budget impact analyses. A critical review of published studies. Pharmacoeconomics. 2009; 26(10): 1-21.
 • Launois R, Payet S, Saidenberg-Kermanac'h N, Francesconi C, França LR, Boissier MC. Budget impact model of rituximab after failure of one or more TNF alpha inhibitor therapies in the treatment of rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine. 2008; 75:688-695.
 • Sørensen J, Andersen LS. The case of tumour necrosis factor-alpha inhibitors in the treatment of rheumatoid arthritis: a budget impact analysis. Pharmaco-economics. 2005; 23:289-298.
 • Tosteson AN, Burge RT, Marshall DA, Lindsay R. Therapies for treatment of osteoporosis in US women: cost-effectiveness and budget impact considera-tions. Am J Manag Care. 2008;14:605-615.
 • Heeg BM, Antunes J, Figueira ML, Jara JM, Marques Teixeira J, Palha AP i wsp. Cost-effectiveness and budget impact of long-acting risperidone in Portugal: a modeling exercise. Curr Med Res Opin. 2008; 24:349-358.
 • Caro JJ, Huybrechts KF, Xenakis JG, O'Brien JA, Rajagopalan K, Lee K. Budgetary impact of treating acute bipolar mania in hospitalized patients with quetiapine: an economic analysis of clinical trials. Curr Med Res Opin. 2006; 22:2233-2242.
 • Machado M, Iskedjian M, Ruiz IA, Einarson TR. The economic impact of introducing serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors into the Brazilian national drug formulary: cost-effectiveness and budget-impact analyses. Pharmacoeconomics. 2007; 25:979-990.
 • Malone DC. A budget-impact and cost-effectiveness model for second-line treatment of major depression. J Manag Care Pharm. 2007; 13:S8-18.
 • Smith DG, Cerulli A, Frech FH. Use of valsartan for the treatment of heart-failure patients not receiving ACE inhibitors: a budget impact analysis. Clin Ther. 2005; 27:951-959.
 • Chang J, Sung J. Health plan budget impact analysis for pimecrolimus. J Manag Care Pharm. 2005; 11:66-73.
 • Guest JF, Valovirta E. Modelling the resource implications and budget impact of new reimbursement guidelines for the management of cow milk allergy in Finland. Curr Med Res Opin. 2008; 24:1167-1177.
 • Spiegel BM, Dulai GS, Lim BS, Mann N, Kanwal F, Gralnek IM. The cost-effectiveness and budget impact of intravenous versus oral proton pump inhibitors in peptic ulcer hemorrhage. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4:988 997.
 • Ackroyd R, Mouiel J, Chevallier JM, Daoud F. Cost-effectiveness and budget impact of obesity surgery in patients with type-2 diabetes in three European countries. Obes Surg. 2006 Nov; 16:1488-1503.
 • Chuck AW, Hailey D, Jacobs P, Perry DC. Cost-effectiveness and budget impact of adjunctive hyperbaric oxygen therapy for diabetic foot ulcers. Int J Technol Assess Health Care. 2008 Spring; 24:178-183.
 • Lee WC, Yeh YC, Lacy BE, Pandolfino JE, Brill JV, Weinstein ML i wsp. Timely confirmation of gastro-esophageal reflux disease via pH monitoring: estimating budget impact on managed care organizations. Curr Med Res Opin. 2008;24(5):1317-1327.
 • Mar J, Sainz-Ezkerra M, Miranda-Serrano E. Calculation of prevalence with Markov models: budget impact analysis of thrombolysis for stroke. Med Decis Making. 2008; 28:481-490.
 • Ehlers L, Müskens WM, Jensen LG, Kjølby M, Andersen G. National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness. CNS Drugs. 2008; 22:73-81.
 • Spiegel BM, Esrailian E, Eisen G. The budget impact of endoscopic screening for esophageal varices in cirrhosis. Gastrointest Endosc. 2007; 66:679-92.
 • Berto P, Gallio D, Principi N. Budgetary impact of pneumococcal conjugate vaccination of newborns. Ann Ig. 2007; 19:281-291.
 • Noskin GA, Rubin RJ, Schentag JJ, Kluytmans J, Hedblom EC, Jacobson C i wsp. Budget impact analysis of rapid screening for Staphylococcus aureus colonization among patients undergoing elective surgery in US hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008; 29:16-24.
 • Huang E, Esrailian E, Spiegel BM. The cost-effectiveness and budget impact of competing therapies in hepatic encephalopathy - a decision analysis. Aliment Pharmacol Ther. 2007; 26:1147-1161.
 • Casado Gómez MA, Alvarez-Rubio L, Miró Manero S, Mariño Hernández EL, Buti Ferret M. Budget impact analysis of the treatment of chronic hepatitis C in a hospital]. Farm Hosp. 2006; 30:291-299.
 • Buti M, Casado MA, Fosbrook L, Esteban R. Financial impact of two different ways of evaluating early virological response to peginterferon-alpha-2b plus ribavirin therapy in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 1. Pharmacoeconomics. 2005; 23:1043-1055.
 • Araújo DV, Lima VC, Ferraz MB. Impact analysis of drug-eluting stent in the unified health system budget. Arq Bras Cardiol. 2007; 88:458-463.
 • Russell S, Antoñanzas F, Mainar V. Economic impact of the taxus coronary stent: implications for the Spanish healthcare system. Rev Esp Cardiol. 2006; 59:889-896.
 • Ramsey SD, Clarke L, Kamath TV, Lubeck D. Evaluation of erlotinib in advanced non-small cell lung cancer: impact on the budget of a U.S. health insurance plan. J Manag Care Pharm. 2006; 12:472-478.
 • Danese MD, Reyes C, Northridge K, Lubeck D, Lin CY, O'Connor P. Budget impact model of adding erlotinib to a regimen of gemcitabine for the treatment of locally advanced, nonresectable or metastatic pancreatic cancer. Clin Ther. 2008; 30:775-784.
 • Marchetti M, Caruggi M, Colombo G. Cost utility and budget impact of third-generation aromatase inhibitors for advanced breast cancer: a literature-based model analysis of costs in the Italian National Health Service. Clin Ther. 2004; 26:1546-1561.
 • Kondo M, Hoshi SL, Ishiguro H, Yoshibayashi H, Toi M. Economic evaluation of 21-gene reverse transcriptase-polymerase chain reaction assay in lymph-node-negative, estrogen-receptor-positive, early-stage breast cancer in Japan. Breast Cancer Res Treat. 2008; 112:175-187.
 • Walt JG, Wilensky JT, Fiscella R, Chiang TH, Guckian A. Refill rates and budget impact of glaucoma lipid therapy: a retrospective database analysis. Clin Drug Investig. 2007; 27:819-825.
 • Castillón Vela IT, Redondo González E, Linares Quevedo AI, Vallejo Herrador J, Ríos González E, Sáenz Medina J, Páez Borda A. Outpatient female stress urinary incontinence surgery: budget impact study. Arch Esp Urol. 2007; 60:267-272.
 • Bloom MA, Barghout V, Kahler KH, Bentkover J, Kurth H, Gralnek IM, Spiegel BMR. Budget impact of tegaserod on a Manged Care Organization formulary. Am J Manag Care 2005; 11:S27-S34.
 • Krysanov IS, Kulikov AIu. Methodology of new pharmacoeconomic method "impact on hospital budget" by the example of local hemostatic agents in abdominal surgery. Khirurgiia (Mosk). 2008; 3:58-63.
 • Izuel Rami M, Gómez Barrera M, Villar Fernández I, Rabanaque Hernández MJ, Cuenca Espiérrez J, García-Erce JA. Budget impact analysis of a blood saving program for urgent traumatological surgery. Med Clin (Barc). 2007; 128:7-11.
 • Dal Negro R, Eandi M, Pradelli L, Iannazzo S. Cost-effectiveness and healthcare budget impact in Italy of inhaled corticosteroids and bronchodilators for severe and very severe COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2007; 2:169 176.

Document Type

paper

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-bbc1e627-547d-4735-92ee-70ba9ca55698
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.