PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 2 | 102-114
Article title

Ocena poziomu kontroli emocji u kobiet leczonych operacyjnie z powodów ginekologicznych

Content
Title variants
EN
Evaluation of the level of Courtauld Emotional Control Scale (CECS) at women surgically treated for gynaecological reasons
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Contemporary psychology of health pays a lot of attention to issues of personal and social resources, perceiving them as factors which favour the individual’s health and quality of life. Scientific studies confirm a positive sense of the possibility to express emotions during hospitalization, operative treatment and convalescence. Studies on the Courtauld Emotional Control Scale (CECS) in women during the perioperative period, treated for gynaecological ailments, may enable identification of patients exhibiting deficits in this respect, who should be covered by a special psychopreventive care. Methods: The studies involved 232 women treated surgically for various gynaecological ailments and were carried out in two stages: on the day preceding the surgery and on the third day after the surgery. The studies were carried out using the Courtauld Emotional Control Scale. The obtained results were analysed statistically. Results: The level of negative emotions control was higher in patients aged over 40, as compared to that in younger women. The category of operative procedure did not condition the level of emotional control, whether in the Total scale or in subscales of Anger, Depression and Anxiety in the preoperative period. On the other hand, in the postoperative period a higher suppression of emotions within the Anxiety subscale wasfound in women after operation with a major injury of tissues, as compared to the patients after operation with a minor injury of tissues. Conclusions: The values of the total level of the Courtauld Emotional Control Scale (total CECS) obtained in our studies, as well as in the subscales of Anger, Depression and Anxiety point to women’s tendency to suppress negative emotions in the perioperative period.
PL
Wstęp: Współczesna psychologia zdrowia poświęca wiele uwagi problematyce zasobów osobistych i społecznych, upatrując w nich czynniki sprzyjające zdrowiu i jakości życia jednostki. Badania naukowe potwierdzają pozytywne znaczenie możliwości wyrażania emocji w okresie hospitalizacji, leczenia chirurgicznego i rekonwalescencji. Badania poziomu kontroli emocji (CECS) u kobiet w okresie okołooperacyjnym, leczonych z powodów ginekologicznych, mogą umożliwić identyfikowanie pacjentek przejawiających deficyt w tym zakresie, które powinny być objęte szczególną opieką psychoprofilaktyczną. Metody: Badaniami objęto 232 kobiety leczone operacyjnie z różnych powodów ginekologicznych. Badania przeprowadzono w dwóch etapach: w dniu poprzedzającym operację oraz w trzeciej dobie po operacji. Badania przeprowadzono przy użyciu Skali Kontroli Emocji. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki: Poziom kontroli emocji negatywnych był wyższy u pacjentek w wieku powyżej 40 lat aniżeli u kobiet młodszych. Kategoria zabiegu operacyjnego nie warunkowała poziomu kontroli emocji, zarówno w skali Ogólnej, jak i w podskalach Gniew, Depresja i Lęk w okresie przedoperacyjnym. Natomiast w okresie pooperacyjnym stwierdzono większe tłumienie emocji w zakresie podskali Lęku u kobiet po operacji ze znacznym urazem tkanek aniżeli u badanych po operacji z miernym urazem tkanek. Wnioski: Stwierdzone w badaniach własnych wartości ogólnego wskaźnika kontroli emocji (CECS ogólny), jak również w podskalach Gniew, Depresja i Lęk wskazują na tendencję do tłumienia przez kobiety emocji negatywnych w okresie okołooperacyjnym.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
102-114
Physical description
Contributors
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo‑Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor
 • Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: dr hab. n. med. Marta Makara‑Studzińska
author
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo‑Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo‑Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor
author
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo‑Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor
References
 • 1. Doliński D.: Mechanizmy wzbudzania emocji. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • 2. Rybakiewicz J. (red.): Człowiek i psychologia. PPU „Park”, Bielsko‑Biała 2004.
 • 3. Pervin L.A.: Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • 4. Sheridan C.L., Radmacher S.A.: Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998.
 • 5. Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 • 6. Jakubowska‑Winecka A., Włodarczyk D.: Psychologiczne aspekty choroby i chorowania. W: Jakubowska‑Winecka A., Włodarczyk D. (red.): Psychologia w praktyce medycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 94‑126.
 • 7. Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven P.: Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Pers. Individ. Dif. 2001; 30: 1311‑1327.
 • 8. Lewis M., Haviland‑Jones J.M. (red.): Psychologia emocji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • 9. Cieślik A., Marmurowska‑Michałowska H.: Poziom kontroli emocji u chorych na białaczki. Ann. Univ. Mariae Curie‑Sklodowska Med. 2004; 59 supl. 14: 335‑340.
 • 10. Marcinkowska‑Bachlińska M., Małecka‑Panas E.: Rola Wzoru zachowania Typu A w patogenezie choroby refluksowej. Przegląd Gastroenterologiczny 2006; 1: 98‑104.
 • 11. Myers D.G.: Psychologia. Zysk i S‑ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2003.
 • 12. Reber A.S., Reber E.S.: Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb9577b8-3dfb-4900-a215-13455b2526f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.