PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 188–193
Article title

Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

Content
Title variants
EN
Application of QEEG in psychiatry taking into account the population of children and adolescents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the study is to discuss QEEG method in the context of its usefulness for confirming neurodevelopmental disorders, and evaluating the effectiveness of psychiatric and/or psychological interventions, based on a review of available literature. It attempts to determine the applicability of this method in child and adolescent psychiatry. QEEG is quantitative analysis of EEG record using statistical processing of the signal. This method is commonly used to prepare therapeutic recommendations for neurofeedback training. Attempts at implementation of QEEG in diagnosis of various diseases have been increasingly often described in foreign studies. This also applies to psychiatry. Most reports still tackle attention deficit hyperactivity disorder (comparison of the effects of neurofeedback therapy and pharmacological interactions, distinguishing subtypes of the disease). Other analyses are concerned with diagnosing mental illnesses, differentiating their subtypes, predicting effects of pharmacological therapy, comparing the effectiveness of different treatments. Studies of patients with depression and schizophrenia are also becoming popular. QEEG has proved useful in determining the efficacy of pharmacological treatment of depression. According to the researchers, this method enables prediction of schizophrenia, differentiation of its subtypes, and determining the effectiveness of its treatment. There are studies devoted to the analysis of changes in EEG characteristic of methamphetamine addiction or eating disorders. There is, however, little research regarding the use of this method in child and adolescent psychiatry, even though there obviously exist many studies related to the use of QEEG in neurofeedback therapy in the youngest patients with attention deficit hyperactivity disorder, or studies on the effectiveness of various types of medications used in the treatment of this disease. One study discussing EEG biofeedback training in autistic children has also been published. It seems necessary to expand research on the use of quantitative QEEG in work with children and adolescents suffering from psychiatric entities.
PL
Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby). Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback). Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
188–193
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • Borkowski P (ed.): Biofeedback. Innowacje. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa 2015.
 • Bousleiman H, Chaturvedi M, Gschwandtner U et al.: P122. Alpha1/theta ratio from quantitative EEG (qEEG) as a reliable marker for mild cognitive impairment (MCI) in patients with Parkinson’s disease (PD). Clin Neurophysiol 2015; 126: e150–e151.
 • Breteler M, Arns M, Peters S et al.: Improvements in spelling after QEEG-based neurofeedback in dyslexia: a randomized controlled treatment study. Appl Psychophysiol Biofeedback 2010; 35: 5–11.
 • Chabot RJ, Merkin H, Wood LM et al.: Sensitivity and specificity of QEEG in children with attention deficit or specific developmental learning disorders. Clin Electroencephalogr 1996; 27: 26–34.
 • Coben R, Padolsky I: Assessment-guided neurofeedback for autistic spectrum disorder. J Neurother 2007; 11: 5–23.
 • Coburn KL, Lauterbach EC, Boutros NN et al.: The value of quantitative electroencephalography in clinical psychiatry: a report by the Committee on Research of the American Neuropsychiatric Association. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2006; 18: 460–500.
 • Flisiak-Antonijczuk H, Adamowska S, Chładzińska-Kiejna S et al.: Metoda EEG-biofeedback w terapii pacjentów z rozpoznaniem ADHD – przegląd badań. Pediatr Med Rodz 2014; 10: 91–96.
 • Fonseca LC, Tedrus GMAS, Carvas PN et al.: Comparison of quantitative EEG between patients with Alzheimer’s disease and those with Parkinson’s disease dementia. Clin Neurophysiol 2013; 124: 1970–1974.
 • Friel PN: EEG biofeedback in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Altern Med Rev 2007; 12: 146–151.
 • Gerez M, Tello A: Selected quantitative EEG (QEEG) and event-related potential (ERP) variables as discriminators for positive and negative schizophrenia. Biol Psychiatry 1995; 38: 34–49.
 • Kostulski A, Jasek A, Gmitrowicz A: Biofeedback EEG w praktyce lekarza psychiatry. Wiad Psychiatr 2011; 14: 231–236.
 • Kropotov JD: Quantitative EEG, Event-Related Potentials and Neurotherapy. Academic Press, San Diego, CA 2009.
 • Kubik A: Neurofizjologiczne podstawy EEG biofeedbacku. In: Kubik A (ed.): Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część II. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Wydawnictwo Elmiko, Milanówek 2015: 63–68.
 • Meisel V, Servera M, Garcia-Banda G et al.: Neurofeedback and standard pharmacological intervention in ADHD: a randomized controlled trial with six-month follow-up. Biol Psychol 2003; 94: 12–21.
 • Micoulaud-Franchi JA, Geoffroy PA, Fond G et al.: EEG neurofeedback treatments in children with ADHD: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. Front Hum Neurosci 2014; 8: 906.
 • Monastra VJ, Monastra DM, George S: The effects of stimulant therapy, EEG biofeedback, and parenting style on the primary symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. Appl Psychophysiol Biofeedback 2002; 27: 231–249.
 • Newton TF, Cook IA, Kalechstein AD et al.: Quantitative EEG abnormalities in recently abstinent methamphetamine dependent individuals. Clin Neurophysiol 2003; 114: 410–415.
 • Ogrim G, Hestad KA: Effects of neurofeedback versus stimulant medication in attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized pilot study. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013; 23: 448–457.
 • Olbrich S, Arns M: EEG biomarkers in major depressive disorder: discriminative power and prediction of treatment response. Int Rev Psychiatry 2013; 25: 604–618.
 • Pąchalska M, Kaczmarek BLJ, Kropotov JD: Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Radziszewska M, Kaźmierski J, Sobów T: Predyktory odpowiedzi na leczenie przeciwdepresyjne w zapisie EEG i QEEG. Psychiatr Psychol Klin 2015; 15: 19–25.
 • Rodriguez G, Babiloni C, Brugnolo A et al.: Cortical sources of awake scalp EEG in eating disorders. Clin Neurophysiol 2007; 118: 1213–1222.
 • Surmeli T, Ertem A, Eralp E et al.: Schizophrenia and the efficacy of qEEG-guided neurofeedback treatment: a clinical case series. Clin EEG Neurosci 2012; 43: 133–144.
 • Thompson L, Thompson M: Neurofeedback combined with training in metacognitive strategies: effectiveness in students with ADD. Appl Psychophysiol Biofeedback 1998; 23: 243–263.
 • Thompson M, Thompson L: Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie, Wrocław 2012.
 • Walker JE: QEEG-guided neurofeedback for recurrent migraine headaches. Clin EEG Neurosci 2011; 42: 59–61.
 • Zamysłowski S: Schematy rozmieszczenia elektrod EEG u człowieka. In: Kubik A (ed.): Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Część II. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Wydawnictwo Elmiko, Milanówek 2015: 47–51.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb6eecb1-77f0-44eb-a912-eac249d65a4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.