PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 1 | 44-47
Article title

Wpływ polimorfizmu insercyjno-delecyjnego ACE na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i udarów mózgu w ocenie współczesnych badaczy

Content
Title variants
EN
Influence of insertion/deletion polymorphism of ACE on the incidence of cardiovascular diseases and stroke – modern scientists’ opinion
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
For many years strokes have been a priority research subject. The genetic background of strokes has been of particular interest during the last decade. Intensive research is conducted into the role of polymorphism of the genes whose protein products are involved in the mechanisms of the renin-angiotensin system. Especially interesting is the insertion/deletion (ID) polymorphism of the gene responsible for the encoding of the angiotensin- converting enzyme (ACE). The enzyme is a dipeptidyl carboxypeptidase transforming angiotensin I (Ang I) into angiotensin II (Ang II) and inactivating bradykinin. The gene of ACE was found in chromosome 17 in 1988 year. In 1990 Rigat et al. discovered polymorphism in the area of 3’ 16 intron of the ACE gene, located in band q23 of chromosome 17. DD homozygotes demonstrate a twice increased activity of the enzyme in plasma than II homozygotes, while ID heterozygotes demonstrate intermediate activity. The percentage of persons with high serum convertase activity (>40 nmol/min) is significantly greater among patients with arterial hypertension than in health persons. According to some researchers, the genotype DD, which is accompanied by higher ACE activity, may be an independent myocardial infarction risk factor, hyperplastic and dilatation cardiomyopathy, sudden cardiac death, and some complications of arterial hypertension. The D allele is a inconsiderable but independent risk factor for ischemic stroke. The investigation led among Polish population is evidenced that D allele is an independent risk factor for hemorrhage stroke.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu szczególne zainteresowanie budzi podłoże genetyczne udarów. Intensywne badania prowadzi się nad rolą polimorfizmu genów, których produkty białkowe są zaangażowane w mechanizmy działania układu renina-angiotensyna. Szczególne zainteresowanie wzbudził polimorfizm insercyjno-delecyjny (I/D) genu kodującego enzym konwertazę angiotensyny (ACE). Enzym jest dipeptydylokarboksypeptydazą przekształcającą angiotensynę I (Ang I) w angiotensynę II (Ang II) oraz inaktywującą bradykininę. Gen kodujący ACE zlokalizowany został w chromosomie 17. w roku 1988. W 1990 roku Rigat i wsp. wykryli istnienie polimorfizmu w okolicy 3’ 16. intronu genu dla ACE, zlokalizowanego w prążku q23 chromosomu 17. Homozygoty DD wykazują dwukrotnie większą aktywność enzymu w osoczu aniżeli homozygoty II, podczas gdy heterozygoty ID wykazują pośrednie aktywności. Odsetek osób z wysoką aktywnością konwertazy w surowicy (>40 nmol/min) jest znacząco większy u chorych na nadciśnienie tętnicze aniżeli u osób zdrowych. Według niektórych badaczy genotyp DD, któremu towarzyszy wyższa aktywność enzymu ACE, może być niezależnym czynnikiem ryzyka zawału serca, kardiomiopatii przerostowej i roztrzeniowej, nagłego zgonu sercowego oraz niektórych powikłań nadciśnienia tętniczego. Allel D jest nieznacznym, ale niezależnym czynnikiem ryzyka udarów niedokrwiennych mózgu. Badania przeprowadzone w populacji Polaków wykazały, że allel D jest niezależnym czynnikiem ryzyka udarów krwotocznych mózgu.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
44-47
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
author
 • Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
author
 • Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
 • Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
 • Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
References
 • 1. Stajszczyk M., Gmiński J.: Układ renina-angiotensyna a miażdżyca. Postępy Hig. Med. Dośw. 1993; 41: 475-485.
 • 2. Stajszczyk M., Gmiński J.: Rola polimorfizmu DNA układu renina-angiotensyna w patogenezie chorób układu krążenia. Postępy Hig. Med. Dośw. 1997; 51: 171-183.
 • 3. Griendling K.K., Murphy T.J., Alexander R.W: Molecular biology of the reninangiotensin system. Circulation 1993: 87: 1816-1828.
 • 4. Naruszewicz M.: Rola angiotensyny II w modyfikacji lipoprotein LDL. Wpływ na miażdżycę. Czynniki Ryzyka 1998: 4: 35-38.
 • 5. Soubrier F., Alhenc-Gelas F., Hubert C. i wsp.: Two putative active centers in human angiotensin I-converting enzyme revealed by molecular cloning. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1988; 85: 9386-9390.
 • 6. Rigat B., Hubert C., Alhenc-Gelas F. i wsp.: An insertion/deletion polymorphism in the angiotensin I-converting enzyme gene accounting for half the variance of serum enzyme levels. J. Clin. Invest. 1990; 86: 1343-1346.
 • 7. Lindpaintner K., Pfeffer M.A., Kreutz R. i wsp.: A prospective evaluation of an angiotensin-converting-enzyme gene polymorphism and the risk of ischemic heart disease. N. Engl. J. Med. 1995; 332: 706-711.
 • 8. Raynolds M.V., Bristow M.R., Bush E.W. i wsp.: Angiotensin-converting enzyme DD genotype in patients with ischaemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. Lancet 1993; 342: 1073-1075.
 • 9. Missouris C.G., Barley J., Jeffery S. i wsp.: Genetic risk for renal artery stenosis: association with deletion polymorphism in angiotensin 1-converting enzyme gene. Kidney Int. 1996; 49: 534-537.
 • 10. Pontremoli R., Sofia A., Tirotta A. i wsp.: The deletion polymorphism of the angiotensin I-converting enzyme gene is associated with target organ damage in essential hypertension. J. Am. Soc. Nephrol. 1996; 7: 2550-2558.
 • 11. Ringel J., Beige J., Kunz R. i wsp.: Genetic variants of the renin-angiotensin system, diabetic nephropathy and hypertension. Diabetologia 1997; 40: 193-199.
 • 12. Cambien F., Poirier O., Lecerf L. i wsp.: Deletion polymorphism in the gene for angiotensin-converting enzyme is a potent risk factor for myocardial infarction. Nature 1992; 359: 641-644.
 • 13. Gruchała M., Ciećwierz D., Targoński R. i wsp.: Polimorfizm genu enzymu konwertującego angiotensynę I u osób poniżej 50 roku życia, z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym lub bez. Nadciśnienie Tętnicze 1998; 2: 27-33.
 • 14. Ruiz J., Blanche H., Cohen N. i wsp.: Insertion/deletion polymorphism of the angiotensin-converting enzyme gene is strongly associated with coronary heart disease in noninsulin-dependent diabetes mellitus. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1994; 91: 3662-3665.
 • 15. Varda N.M., Peterlin B., Umek Bradać S. i wsp.: Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism as a cardiovascular risk factor in children. Pflugers Arch. 2000; 439 (3 supl.): R34-R35.
 • 16. Gaweł B.: Polimorfizm genu kodującego enzym konwertujący angiotensynę oraz polimorfizm mitochondrialnego DNA u chorych z udarem mózgu. Praca doktorska 2003, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
 • 17. Sharma P., Carter N.D., Barley J., Brown M.M.: Molecular approach to assessing the genetic risk of cerebral infarction: deletion polymorphism in the gene encoding angiotensin 1-converting enzyme. J. Hum. Hypertens. 1994; 8: 645-648.
 • 18. Sharma P., Carter N.D., Barley J. i wsp.: Polymorphisms in the gene encoding angiotensin 1-converting enzyme and relationship to its post-translational product in cerebral infarction. J. Hum. Hypertens. 1994; 8: 633-634.
 • 19. Sertic J., Hebrang D., Janus D. i wsp.: Association between deletion polymorphism of the angiotensin-converting enzyme gene and cerebral atherosclerosis. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 1996; 34: 301-304.
 • 20. Kario K., Kanai N., Saito K. i wsp.: Ischemic stroke and the gene for angiotensin-converting enzyme in Japanese hypertensives. Circulation 1996; 93: 1630-1633.
 • 21. Tiret L., Blanc H., Ruidavets J.B. i wsp.: Gene polymorphisms of the renin-angiotensin system in relation to hypertension and parental history of myocardial infarction and stroke: the PEGASE study. Projet d’Etude des Genes de l’Hypertension Arterielle Severe a moderee Essentielle. J. Hypertens. 1998; 16: 37-44.
 • 22. Moliaka Iu.K., Petruk S.V., Kir’ianov S.A. i wsp.: [Association analysis of polymorphism in angiotensin-converting enzyme gene in ischemic stroke]. Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova 1998; 98: 35-37.
 • 23. Kostulas K., Huang WX., Crisby M. i wsp.: An angiotensin-converting enzyme gene polymorphism suggests a genetic distinction between ischaemic stroke and carotid stenosis. Eur. J. Clin. Invest. 1999; 29: 478-483.
 • 24. Peterlin B., Milanez T, Kobal J. i wsp.: DD genotype of the angiotensin-converting enzyme gene and stroke in Slovenian population. Pflugers Arch. 2000; 439 (3 supl.): R38-R39.
 • 25. Wei X., Wang G., Jiang C. i wsp.: [Association between hypertensive cerebrovascular stroke and renin-angiotensin system gene polymorphism from Chinese cohort in Shanghai]. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi 2000; 17: 256-258.
 • 26. Lin J.J., Yueh K.C., Lin G.Y. i wsp.: Lack of association between angiotensin I-converting enzyme gene deletion polymorphism and cerebrovascular disease in Taiwanese. J. Formos. Med. Assoc. 2000; 99: 895-901.
 • 27. Słowik A., Turaj W., Dziedzic T. i wsp.: DD genotype of ACE gene is a risk factor for intracerebral hemorrhage. Neurology 2004; 63: 359-361.
 • 28. Sharma P.: Meta-analysis of the ACE gene in ischaemic stroke. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1998; 64:227-230.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb1e6f57-f3d5-4a91-ba55-6882f69dd5ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.