PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 38 | 2 | 145-166
Article title

Wady wrodzone odbytu i odbytnicy u dzieci - rozpoznanie, podział i postępowanie

Content
Title variants
EN
Anorectal malformations in children – diagnostics, classification and management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor omówił w pracy wady wrodzone odbytu i odbytnicy (WWOO): ich występowanie, rozpoznawanie, typy wad oraz wady towarzyszące. Autor porównał metody leczenia chirurgicznego WWOO oraz wyniki leczenia w poszczególnych typach wad. Następnie omówił techniczne aspekty dostępu tylnego strzałkowego, metody operacyjnej preferowanej przez autora, a także sposób pooperacyjnej oceny czynności kanału odbytniczo-odbytowego przy użyciu manometrii odbytniczej. Pierwszy opis WWOO przedstawił już w VII w.n.e. grecki chirurg Paulus Aegineta, ale skuteczne, w sensie czynnościowym, metody operacyjne pojawiły się dopiero w latach 70-tych ubiegłego wieku: operacja krzyżowo-kroczowa Stephens’a i operacja krzyżowobrzuszno- kroczowa Kiesewetter’a. Wyniki leczenia WWOO były jednak niezadowalające, aż do momentu wprowadzenia w 1982 roku przez de Vries i Peña operacji z dostępu strzałkowego tylnego (ang. posterior sagittal approach). Operacja polega na dotarciu do niedrożnego jelita od strony krocza poprzez rozdzielenie wszystkich struktur mięśniowych idealnie w linii pośrodkowej, opierając się na założeniu, że takie cięcie nie uszkadza symetrycznego, bilateralnego unerwienia i unaczynienia tej okolicy. Nowa technika operacyjna zawiera kilka elementów mających znaczenie w aspekcie pooperacyjnej czynności kanału odbytniczo-odbytowego, m.in.: użycie elektrostymulacji, zastosowanie szwów trakcyjnych i „tapering” czyli dopasowanie jelita rozmiarem do istniejących struktur mięśniowych. Poprzednio obowiązujące podziały WWOO uzasadnione były przede wszystkim koniecznością doboru odpowiedniej metody operacyjnej, innej w wadach typu niskiego i innej dla wad typu wysokiego. Dostęp strzałkowy tylny umożliwia korekcję każdej wady odbytu niezależnie od jej typu. Metoda może być użyta również w reoperacjach u pacjentów z niezadowalającym wynikiem czynnościowym po operacji innymi metodami.
EN
Author presented anorectal malformations (ARM): their incidence, diagnostics, classification and associated anomalies. Author compared operative methods used in treatment of ARM and results of treatment in regards to the type of ARM. He discussed technical considerations of the posterior sagittal approach, a new operative method of author’s preference, as well as the use of anorectal manometry in assessment of postoperative function of the anorectal canal. The first description of ARM was presented by Paulus Aegineta in VII, however functionally effective operative methods appeared in the 70’s of last century: sacroperineal operation by Stephens and sacroabdominoperineal procedure by Kiesewetter. Though postoperative results were unsatisfactory till 1982 when de Vries and Peña introduced posterior sagittal anorectoplasty. The concept of approaching the defect through a wide posterior sagittal incision with division of all muscle structures exactly in the midline was based on the assumption that such an incision cannot damage the symmetrical, bilateral nerve and blood supply. The idea of the new operation is based on some elements of importance for the postoperative function of the rectoanal canal, i.e. use of electrostimulation, traction sutures and “tapering” - tailoring of the rectum to match the size of muscle structures. All previously used classifications of ARM were prepared mostly due to the necessity of choosing the proper corrective operations different for low and different for high ARM. Posterior sagittal approach allows correction of defect independent on type of ARM. It can also be used successfully in reoperations in incontinent children after correction of ARM with use of other operative technique.
Discipline
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
145-166
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 UM w Łodzi
References
 • Kiely EM, Peña A. Anorectal malformations. W: Pediatric Surgery, wyd. 5, O’Neill JA (red.), Mosby-Year Book, Inc., New York, 1998: 1425-1448.
 • Niedzielski J. Wyniki leczenia chirurgicznego wad odbytu i odbytnicy u dzieci – 16 lat doświadczeń. Chir Pol. 2008; 10: 16-29.
 • Stephens FD, Smith ED. Anatomy and function of the normal rectum and anus. W: Anorectal malformations in children, Stephens F (red.), Year Book Medical Publishers Inc., London-New York, 1971: 14-32.
 • Niedzielski J. Posterior Sagittal Anorectoplasty versus other corrective procedures in treatment of anorectal malformations in children. Surg Childh Intern. 2001; IX, 3: 139-145.
 • de Vries PA, Peña A. Posterior sagittal anorectoplasty. J Pediatr Surg. 1982; 17: 638-643.
 • Niedzielski J. A new strategy in anorectal malformations: Posterior Sagittal Approach. Ann Acad Med Lodz. 1995; 36: 93-98.
 • Peña A. Atlas of surgical management of anorectal malformations. Springer-Verlag, 1990.
 • Ganong WF. Jelito grube. W: Fizjologia - podstawy fizjologii lekarskiej, wyd. 1, Ganong WF (red.), PZWL, 1994: 610-615.
 • Reicher M, Łasiński W. Jelito grube. W: Anatomia człowieka, Bochenek, Reicher M (red.), tom 2, wyd. 7, PZWL, 1992: 239-268.
 • Sylwanowicz W, Narkiewicz O. Układ nerwowy autonomiczny. W: Anatomia człowieka, Bochenek A, Reicher M (red.), tom 4, PZWL, 1989: 248-298.
 • Duthie HL, Gairns FW. Sensory nerve-endings and sensation in the anal region of man. Br J Surg. 1960; 206: 585-595.
 • Niedzielski J. Incidence of anorectal malformations in Łódź province. Med Sci Monit. 2000; 6: 133-136.
 • Niedzielski J. Genitourinary and lumbosacral spine anomalies associated with anorectal malformations. Surg Childh Intern. 2002; X, 4:185-188.
 • Niedzielski J. Congenital anomalies associated with anorectal malformations – 16-year-experience of one surgeon. Arch Med Sci. 2009; 5: 596-601.
 • Ratan SK, Rattan KN, Pandey RM, Mittal A, Magu S, Sodhi PK. Associated congenital anomalies in patients with anorectal malformations – a need for developing a uniform practical approach. J Pediatr Surg. 2004; 39: 1706 1711.
 • Niedzielski J. Invertography versus ultrasonography and distal colostography for the determination of bowel-skin distance in children with anorectal malformations. Eur J Ped Surg. 2005; 15: 262-267.
 • Niedzielski J. Colostomy in children with anorectal malformations – indications vs. complications. Chir Pol. 2010; 12: 18-25.
 • Niedzielski J, Midel A. Is augmented-pressure distal colostography useful in the diagnostics of anorectal malformations? Surg Childh Intern. 1998; VI, 1: 28-31.
 • Niedzielski J, Midel A. Sacroiliac ratio in children: its natural evolution and clinical implications. Surg Childh Int. 1998; VI, 2: 78-80.
 • Niedzielski J, Piaseczna-Piotrowska A. Dostęp strzałkowy tylny w reoperacjach u dzieci z nietrzymaniem stolca. Rocznik Biblioteki Naukowej ICZMP w Łodzi. 1999; 2: 145-155.
 • Niedzielski J. Zmodyfikowana punktowa skala oceny czynności kanału odbytniczo-odbytowego u dzieci. Przegl Pediatr. 1997; 27: 327-330.
 • Niedzielski J. Anorectal manometry in diagnostics of colon motility disorders in children. Ann Acad Med Lodz. 1993; 34: 45-47.
 • Niedzielski J. Complications of posterior sagittal approach in treatment of anorectal malformations. Surg Childh Intern. 2000; VIII, 4: 286-290.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bac5edfb-bd9f-40d0-8e8c-df3d60754f72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.