PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 1 | 1 | 1-15
Article title

Prospective evaluation of interactive project of Emergency Medicine Exam with the use of multimedia computer devices.

Content
Title variants
PL
Prospektywna ocena projektu interaktywnego egzaminu ratownictwa medycznego z wykorzystaniem multimedialnych urządzeń komputerowych.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Digitisation and implementation of IT solutions is contemporarily an intrinsic element while carrying out emergency medical activities. However, the system of education and evaluation of paramedics is conducted in a traditional way in Poland. The aim of the paper was to implement and critically evaluate the project of Emergency Medicine Exam conducted with the use of multimedia computer devices. MATERIAL AND METHODS: The undergraduates took part in a test consisting of fifteen questions concerning medical emergency activities conducted in a traditional (written) and interactive (computer) form. An original tool was developed and it enabled us to apply interactive tasks and centralize statistics. The achieved results underwent parametric tests (T-Student test, T – test for dependent samples with Pearson’s Correlation Coefficient) at significance coefficient of p<0,05. RESULTS: Average percentage results of both forms of the test including all the question categories indicated a statistically significant difference in the test with both samples for averages , where p=0,001 (59,09 % ± 12,16 vs 49,36 % ± 17,61). The number of people who did not succeed in passing the test at 51% passing point was 6 in the traditional test and 10 in the interactive one. Satisfaction analysis indicated the highest mark for detailed feedback (Me=5,95; from 1 to 6 scale). CONCLUSIONS: Multimedia computer devices may be efficiently used while implementing Emergency Medicine Exam. The evaluation of non-technical skills, thanks to the introduction of interactive tasks, enables a more detailed assessment of the competence of candidates for paramedics.
PL
WSTĘP: Cyfryzacja i informatyzacja jest współcześnie nieodłącznym elementem podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Jednak system edukacji i ewaluacji ratowników medycznych w Polsce realizowany jest przeważnie w formie tradycyjnej. Celem pracy była implementacja i krytyczna ocena projektu Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego, prowadzonego przy użyciu multimedialnych urządzeń komputerowych. Dokonano analizy porównawczej dwóch form egzaminu: tradycyjnej (papierowej) oraz interaktywnej (komputerowej), pod względem satysfakcji uczestników oraz uzyskanych wyników. MATERIAŁ I METODY: TBadani uczestniczyli w teście złożonym z piętnastu zagadnień z zakresu medycznych czynności ratunkowych realizowanym w formie tradycyjnej (pisemnej) oraz interaktywnej (komputerowej). Opracowano autorskie narzędzie umożliwiające aplikację zadań interaktywnych oraz scentralizowaną statystykę. Uzyskane wyniki poddano testom parametrycznym (Test T-Studenta, TEST-T dla prób zależnych ze współczynnikiem Korelacji Pearsona), przy współczynniku istotności p<0,05. WYNIKI: Średnie procentowe wyniki obu form testów wykazały istotną statystycznie różnicę w teście z dwiema próbami dla średnich, gdzie p=0,001 (59,09 % ± 12,16 vs 49,36 % ± 17,61). Liczba osób, które nie zaliczyły egzaminu wg przyjętego progu 51% wyniosła 6 - test tradycyjny, vs. 10 – test interaktywny. W analizie satysfakcji najwyższą notę przyznano za dokładność informacji zwrotnej (Me=5,95; w skali od 1 do 6) WNIOSKI: Multimedialne urządzenia komputerowe mogą być skutecznie zastosowane przy wdrożeniu Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego. Ocena umiejętności nietechnicznych, dzięki implementacji zadań interaktywnych, umożliwia bardziej szczegółową ocenę kompetencji kandydatów na ratowników medycznych.
Discipline
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
1-15
Physical description
Contributors
  • Helicopter Emergency Medical Service, Warsaw, Poland
  • Halsnæs Kommune, Frederiksværk, Denmark
  • Department of Nursing and Emergency Medicine, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ba01d08c-f3a0-4e92-a37d-325b9770a395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.